EHOU 09/12/2019
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 11/2019

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 11/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 02/10/2019
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 9/2019

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 9/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 09/08/2019
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 7/2019

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 7/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00    

EHOU 09/05/2019
Lịch VClass tháng 05/2019

LỊCH VCLASS THÁNG 05/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Giảng viên Lớp môn Ngày tổ chức Thời gian Vào lớp 1 PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh V01: Ngữ pháp lý thuyết (EN13) …

EHOU 11/04/2019
Lịch VClass tháng 04/2019

LỊCH VCLASS THÁNG 04/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass HTKT QLLM Vào lớp 1 Anh văn I EG09.1.022 4/3/2019 Vũ Hoàng Đức Trịnh Hải Yến 2 Thực …

EHOU 10/01/2019
Lịch VClass tháng 01/2019

  LỊCH VCLASS THÁNG 01/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức HTKT QLLM Vào lớp 1 Kiểm toán căn bản EG26.012  VClass 01 02/01/2019 …

EHOU 26/10/2018
Lịch VClass tháng 10/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 10/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức HTKT Vào lớp 1 Ngữ pháp lý thuyết EN13.007  VClass 01 01/10/2018 Thienvv 2 …

EHOU 03/09/2018
Lịch VClass tháng 09/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 09/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức HTKT QLLM Vào lớp 1 Ngoại ngữ II.1 (Tiếng Trung) EN06.1.008  VClass02 04/09/2018 Toannh Phuongbm …

EHOU 01/08/2018
Lịch VClass tháng 08/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 08/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp  1 Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05.013  VClass …

EHOU 03/07/2018
Lịch VClass tháng 07/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 07/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 Kiểm toán căn bản EG26.010  VClass01  7/2/2018 Ngabt Dungnt …

EHOU 01/06/2018
Lịch VClass tháng 06/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 06/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 Anh văn chuyên ngành I BA18.015  VClass01 04/06/2018 Nhandh …

EHOU 02/05/2018
Lịch Vclass tháng 05/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 05/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 Kinh tế lượng EG19.014  VClass01 02/05/2018 dungnt tuannd 2 …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »