EHOU 01/10/2016
Lịch học VClass tháng 10/2016

LỊCH VCLASS THÁNG 10/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Thị trường chứng khoán Vclass 01 EG28.007 26/10/2016 anhtt ducvh …

EHOU 01/09/2016
Lịch học VClass tháng 09/2016

LỊCH VCLASS THÁNG 09/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Luật ngân hàng EL25.006 Vclass 01 01/09/2016 Tuannd Anhtt 2 Quản …

EHOU 03/08/2016
Lịch học VClass tháng 8/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 8/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Luật kinh tế chuyên ngành EL35.004 Vclass01 01/08/2016 …

EHOU 28/06/2016
Lịch học VClass tháng 7/2016

  LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 7/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.001 Vclass01 07/07/2016 …

EHOU 03/06/2016
Lịch học VClass tháng 06/2016

Lịch học VClass tháng 06/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Toán cao cấp 2 EG10.1.011 Vclass01 01/06/2016 lannt ducvh …

EHOU 04/05/2016
Lịch học VClass tháng 05/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 05/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và tới 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Định giá tài sản EG34.003 Vclass01 16/05/2016 tambm ducvh 2 …

EHOU 04/05/2016
Lịch học VClass tháng 04/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 04/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và tới 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Thanh toán và tín dụng Quốc tế EG30.003 Vclass01 01/04/2016 …

EHOU 04/05/2016
Lịch học VClass tháng 03/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 03/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Luật lao động Việt Nam EL21.006 Vclass01 28/03/2016 tuandt ducvh …

EHOU 04/05/2016
Lịch học VClass tháng 02/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 02/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Xây dựng văn bản pháp luật EG08/EL07.010 Vclass02 18/02/2016 …

EHOU 04/05/2016
Lịch học VClass tháng 01/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 01/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Nhập môn Internet và E-Learning EG38.015 Vclass01 04/01/2016 quynhntb …

Trang 4 / 41234

Dịch ngôn ngữ (Translate) »