Trung tâm Đào tạo E-Learning - Trường Đại học Mở Hà Nội > LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN VOV2
EHOU 02/12/2020
Lịch phát sóng tháng 11/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 11/2020 Môn học: Hệ thống Ngân hàng Việt Nam Luật môi trường Giảng viên: ThS. Trần Huy …

EHOU 02/12/2020
Lịch phát sóng tháng 10/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 10/2020 Môn học: Quản trị tài chính doanh nghiệp Hệ thống Ngân hàng Việt Nam Giảng viên: …

EHOU 05/10/2020
Lịch phát sóng tháng 9/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 9/2020 Môn học: Lý luận chung về Nhà Nước và Pháp luật Marketing cơ bản Giảng viên: …

EHOU 27/08/2020
Lịch phát sóng tháng 8/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 8/2020 Môn học: Lý luận chung về Nhà Nước và Pháp luật Giảng viên: TS. Nguyễn Văn …

EHOU 24/07/2020
Lịch phát sóng tháng 7/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 7/2020 Môn học: Luật hành chính Việt Nam Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thủy   Bài Nội …

EHOU 22/06/2020
Lịch phát sóng tháng 6/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 6/2020 Môn học:  Luật hôn nhân và gia đình, Luật hành chính Việt Nam Giảng viên: PGS. …

EHOU 18/05/2020
Lịch phát sóng tháng 5/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 05/2020 Môn học:  Luật hiến pháp Việt Nam, Luật tố tụng hành chính Việt Nam Giảng viên: …

EHOU 29/04/2020
Lịch phát sóng tháng 04/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00  Tháng 04/2020 Môn học:  Luật hiến pháp Việt Nam, Luật tố tụng hành chính Việt Nam Giảng viên: ThS. …

EHOU 24/03/2020
Lịch phát sóng tháng 03/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00  Tháng 03/2020 Môn học:  Luật hiến pháp Việt Nam Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Phương   Bài  Nội …

EHOU 24/03/2020
Lịch phát sóng tháng 02/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00  Tháng 02/2020 Môn học:  Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới, Luật hiến pháp Việt Nam Giảng …

EHOU 13/01/2020
Lịch phát sóng tháng 01/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00  Tháng 01/2020 Môn học:  Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt, Lịch sử Nhà nước và Pháp luật …

EHOU 03/01/2020
Lịch phát sóng tháng 12/2019

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00  Tháng 12/2019 Môn học:  Luật đầu tư, Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam Giảng viên: TS. …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »