EHOU 24/04/2015
Ngành Ngôn ngữ Anh

Mục tiêu đào tạo:   Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực đối ngoại; nắm vững các kiến thức cơ sở ngành ngôn ngữ Anh, …

EHOU 26/01/2015
SeaEdunet_P2020

EHOU 26/01/2015
SEAMOLEC

EHOU 26/01/2015
AAAOU

Trang 2 / 3123

Dịch ngôn ngữ (Translate) »