adminsite 07/08/2021
Ngày thi 08/8/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 08 tháng 8 năm 2021.

adminsite 05/08/2021
Ngày thi 07/8/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 07 tháng 8 năm 2021.

adminsite 03/08/2021
Ngày thi 04/8/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 04 tháng 8 năm 2021.

adminsite 28/07/2021
Ngày thi 28/7/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 28 tháng 7 năm 2021.

adminsite 23/07/2021
Ngày thi 25/7/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 25 tháng 7 năm 2021.

adminsite 23/07/2021
Ngày thi 24/7/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 24 tháng 7 năm 2021.

adminsite 20/07/2021
Ngày thi 21/7/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 21 tháng 7 năm 2021 .

adminsite 20/07/2021
Ngày thi 20/7/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 20 tháng 7 năm 2021.

adminsite 17/07/2021
Ngày thi 18/7/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 18 tháng 7 năm 2021.

adminsite 16/07/2021
Ngày thi 17/7/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 17 tháng 7 năm 2021.

adminsite 12/07/2021
Ngày thi 13/7/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 13 tháng 7 năm 2021.

adminsite 10/07/2021
Ngày thi 11/7/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 11 tháng 7 năm 2021.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »