Lịch học VClass tháng 09/2016

Đăng bởi EHOU ngày 01/09/2016

LỊCH VCLASS THÁNG 09/2016

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Luật ngân hàng EL25.006 Vclass 01 01/09/2016 Tuannd Anhtt đại học trực tuyến
2 Quản trị dự án CNTT IT22.006 Vclass 01 01/09/2016 Toannh Thuyetpm đại học trực tuyến
3 Ngân hàng thương mại EG29/BF21.009 Vclass 01 01/09/2016 Tambm Anhtt đại học trực tuyến
4 Tin học đại cương EG12.008 Vclass 01 01/09/2016 Toannh Thuyetpm đại học trực tuyến
5 Viết – Tiếng Anh 3 EN29.003 Vclass 01 05/09/2016 Yenth Ducvh đại học trực tuyến
6 Nhập môn Internet và E-Learning EG38.019 Vclass 01 05/09/2016 Namth Dungnt đại học trực tuyến
7 Pháp luật đại cương EG04.009 Vclass 02 05/09/2016 Linhntt Ducvh đại học trực tuyến
8 Lịch sử Nhà nước và pháp luật Thế giới EL31.011 Vclass 01 05/09/2016 Linhntt Dungnt đại học trực tuyến
9 Kiến trúc máy tính IT02.008 Vclass 01 06/09/2016 Trangvt Tuannd đại học trực tuyến
10 Anh văn 4 EL01.005 Vclass 01 06/09/2016 Tambm Toannh đại học trực tuyến
11 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22.006 Vclass 01 06/09/2016 Toandt Tuannd đại học trực tuyến
12 Toán giải tích EG10.1.012 Vclass 01 06/09/2016 Lannt Toannh đại học trực tuyến
13 Anh văn chuyên ngành IT01.1.005 Vclass 01 07/09/2016 Tambm Anhtt đại học trực tuyến
14 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu IT08.008 Vclass 01 07/09/2016 Thuynt Thuyetpm đại học trực tuyến
15 Marketing căn bản EG18.008 Vclass 01 07/09/2016 Duongnt Anhtt đại học trực tuyến
16 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư AC12/EG37.005 Vclass 01 07/09/2016 Duongnt Thuyetpm đại học trực tuyến
17 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT05.008 Vclass 01 08/09/2016 Trangvt Ducvh đại học trực tuyến
18 Nghe – Tiếng Anh 1 EN18.003 Vclass 01 09/09/2016 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
19 Kinh tế lượng EG19.008 Vclass 01 09/09/2016 Thuynt Ducvh đại học trực tuyến
20 Quản trị sản xuất BA10.006 Vclass 01 12/09/2016 Tambm Ducvh đại học trực tuyến
21 Tài chính doanh nghiệp 1/ Quản trị tài chính EG24/BA07.010 Vclass 02 12/09/2016 Thanhpg Dungnt đại học trực tuyến
22 Kế toán tài chính 3 AC03.005 Vclass 02 12/09/2016 Toandt Ducvh đại học trực tuyến
23 Quản trị chất lượng BA11.005 Vclass 01 12/09/2016 Huongdt Dungnt đại học trực tuyến
24 Anh văn chuyên ngành 1 BA18.008 Vclass 01 13/09/2016 Tambm Tuannd đại học trực tuyến
25 Anh văn 1 EG09.1.007 Vclass 02 13/09/2016 Yenth Toannh đại học trực tuyến
26 Luật kinh doanh EG21.009 Vclass 01 13/09/2016 Toandt Tuannd đại học trực tuyến
27 Lịch sử các học thuyết kinh tế  EG05.007 Vclass 02 13/09/2016 Linhntt Toannh đại học trực tuyến
28 Lập trình cho thiết bị di động IT18.006 Vclass 01 14/09/2016 Trangvt Ducvh đại học trực tuyến
29 Phân tích tài chính dự án BF03.004 Vclass 01 14/09/2016 Tambm Dungnt đại học trực tuyến
30 Đại cương văn hóa VN/ Cơ sở văn hóa VN EL04/EN01.008 Vclass 02 14/09/2016 Linhntt Ducvh đại học trực tuyến
31 Thuế EG25.006 Vclass 01 14/09/2016 Ducvh Dungnt đại học trực tuyến
32 Lập trình hệ thống IT17.006 Vclass 01 15/09/2016 Lannt Anhtt đại học trực tuyến
33 Cơ sở lập trình IT01.010 Vclass 01 15/09/2016 Lannt Thuyetpm đại học trực tuyến
34 Quản lý nhà nước về kinh tế BA02.008 Vclass 01 15/09/2016 Toandt Anhtt đại học trực tuyến
35 Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16/BF22.010 Vclass 01 15/09/2016 Toandt Thuyetpm đại học trực tuyến
36 Nguyên lý thống kê EG20.009 Vclass 01 16/09/2016 Thanhpg Ducvh đại học trực tuyến
37 Luật đất đai Việt Nam EL22.007 Vclass 01 16/09/2016 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
38 Luật tố tụng hình sự EL11.008 Vclass 01 16/09/2016 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
39 Marketing căn bản EG18.008 Vclass 02 19/09/2016 Duongnt Ducvh đại học trực tuyến
40 Ngôn ngữ thiết kế web IT14.008 Vclass 01 19/09/2016 Quyenntk Dungnt đại học trực tuyến
41 Thị trường chứng khoán EG28.006 Vclass 02 19/09/2016 Anhtt Ducvh đại học trực tuyến
42 Toán cao cấp 1 EG10.3.016 Vclass 01 19/09/2016 Anhtt Dungnt đại học trực tuyến
43 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư AC12/EG37.005 Vclass 02 20/09/2016 Duongnt Tuannd đại học trực tuyến
44 Ngân hàng thương mại EG29/BF21.009 Vclass 02 20/09/2016 Tambm Toannh đại học trực tuyến
45 Quản trị học BA06.008 Vclass 01 20/09/2016 Duongnt Tuannd đại học trực tuyến
46 Trò chơi kinh doanh BA17.009 Vclass 01 20/09/2016 Huongdt Toannh đại học trực tuyến
47 Thanh toán và tín dụng Quốc tế EG30.004 Vclass 02 21/09/2016 Tambm Ducvh đại học trực tuyến
48 Nguyên lý hệ điều hành IT03.005 Vclass 01 21/09/2016 Thuynt Dungnt đại học trực tuyến
49 Nguyên lý kế toán EG17.009 Vclass 02 21/09/2016 Toandt Ducvh đại học trực tuyến
50 Tin học đại cương EG12.008 Vclass 02 21/09/2016 Toannh Dungnt đại học trực tuyến
51 Kiến trúc máy tính IT02.008 Vclass 02 22/09/2016 Trangvt Anhtt đại học trực tuyến
52 Quản trị mạng IT21.006 Vclass 01 22/09/2016 Lannt Thuyetpm đại học trực tuyến
53 Nói – Tiếng Anh 1 EN19.003 Vclass 02 22/09/2016 Yenth Anhtt đại học trực tuyến
54 Luật kinh tế chuyên ngành EL35.005 Vclass 01 22/09/2016 Tuannd Thuyetpm đại học trực tuyến
55 Nghe – Tiếng Anh 3 EN26.001 Vclass 01 23/09/2016 Anhdtv Ducvh đại học trực tuyến
56 Toán giải tích EG10.1.012 Vclass 02 23/09/2016 Lannt Dungnt đại học trực tuyến
57 Tiếng Việt thực hành EN02.001 Vclass 01 23/09/2016 Anhdtv Ducvh đại học trực tuyến
58 Tâm lý đại cương EG07.008 Vclass 02 23/09/2016 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
59 Nói – Tiếng Anh 3 EN27.001 Vclass 02 26/09/2016 Anhdtv Ducvh đại học trực tuyến
60 Luật lao động Việt Nam EL21.008 Vclass 01 26/09/2016 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
61 Luật hình sự Việt Nam EL10.008 Vclass 01 26/09/2016 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
62 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.003 Vclass 01 26/09/2016 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
63 Cơ sở dữ liệu IT06.009 Vclass 01 27/09/2016 Trangvt Tuannd đại học trực tuyến
64 Tâm lý tư pháp EL16.006 Vclass 02 27/09/2016 Tuannd Toannh đại học trực tuyến
65 Luật tố tụng dân sự EL14.007 Vclass 02 27/09/2016 Tuannd Tuannd đại học trực tuyến
66 Luật Dân sự Việt Nam EL13.008 Vclass 01 27/09/2016 Tuannd Toannh đại học trực tuyến
67 Ngữ pháp thực hành EN12.003 Vclass 02 28/09/2016 Anhdtv Ducvh đại học trực tuyến
68 Nhập môn Internet và E-Learning EG38.019 Vclass 02 28/09/2016 Namth Dungnt đại học trực tuyến
69 Luật Tố tụng hành chính EL34.006 Vclass 01 28/09/2016 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
70 Luật Kinh tế Việt Nam 2 EL20.007 Vclass 01 28/09/2016 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
71 Lập trình hướng sự kiện IT09.008 Vclass 01 29/09/2016 Trangvt Anhtt đại học trực tuyến
72 Tư pháp Quốc tế EL18.006 Vclass 01 29/09/2016 Tuannd Thuyetpm đại học trực tuyến
73 Luật ngân hàng EL25.006 Vclass 01 29/09/2016 Tuannd Anhtt đại học trực tuyến
74 Luật tài chính EL24.007 Vclass 01 29/09/2016 Tuannd Thuyetpm đại học trực tuyến
75 Nghe – Tiếng Anh 1 EN18.003 Vclass 02 30/09/2016 Anhdtv Ducvh đại học trực tuyến
76 Mã nguồn mở IT20.005 Vclass 01 30/09/2016 Trangvt Dungnt đại học trực tuyến
77 Phân tích diễn ngôn EN44.001 Vclass 01 30/09/2016 Anhdtv Ducvh đại học trực tuyến
78 Thực tập nghề EL47.005 Vclass 01 30/09/2016 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »