Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thông báo Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tổ chức thi tập trung hệ từ xa trực tuyến

Thông báo Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tổ chức thi tập trung hệ từ xa trực tuyến

Đăng bởi EHOU ngày 19/05/2020

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tổ chức thi tập trung hệ từ xa trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »