Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thi kết thúc học phần > Ngày thi 02/08/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Ngày thi 02/08/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Đăng bởi EHOU ngày 26/10/2014

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 02/08/2014:

EG01.B502.02082014

  EG02.B21.02082014   EG02.E51.02082014   EG03.E11.02082014

EG01.C41.02082014

  EG02.B31.02082014   EG03.A4.02082014   EG03.E51.02082014

EG01.C51.02082014

  EG02.C21.0208.2014   EG03.A21.02082014    

EG01.E11.02082014

  EG02.C31.02082014   EG03.B31.02082014    

EG01.E51.02.082014

  EG02.C41.02082014   EG03.B51.02082014    

EG02.A21.02082014

  EG02.E11.02082014   EG03.C31.02082014    

EG02.A41.02082014

  EG02.E31.02082014   EG03.C51.02.08.2014    

 

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »