Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thi kết thúc học phần > Ngày thi 05/10/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Ngày thi 05/10/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Đăng bởi EHOU ngày 26/10/2014

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 05/10/2014:

EG10.3.B103.5102014   EG10.3.C303.5102014   EG10.3A103.5102014   EG10.3A403.5102014   EG10.3B303.5102014
EG13.A203.5102014   EG13.A403.5102014   EG13.B203.5102014   EG13.B303.5102014   EG13.D103.5102014
EG13.D303.5102014   EG13.E103.5102014   EG15.B103.0510.2014   EG15.B203.05102014   EG15.B303.5102014
EG15.D103.5102014   EG15.D303.5102014   EL04.E103.5102014   EG103.B203.5102014   EL06.E103.5102014
EL08.E103.5102014   EL49.E503.5102014   IT02.C303.5102014   IT01.C203.5102014   IT02.C203.5102014
EG04.B51.5102014   EG04.B503.5102014   EG04.C503.5102014   EG08.A103.5102014   EG08.A203.5102014
EG08.A403.5102014   EG08.B103.5102014   EG08.B203.5102014   EG08.B303.5102014   EG08.D103.5102014
EG08.D303.5102014   EG10.1.B503.5102014   EG10.1.D303.5102014        
  •  
  •  
  •  

 

 

 

 

 

  •  
  •  
  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »