Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > None > Ngày thi 10/08/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Ngày thi 10/08/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Đăng bởi EHOU ngày 26/10/2014

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 10/08/2014:

EG01.A21.1082014   EG04.A51.1082014   EG04.B11.1082014   EG04.C11.10082014 EG04.C31.10.8.2014.1
EG04.A21.10.08.2014   EG04.B11.1082014.1   EG04.B51.1082014   EG04.C21.1082014 EG04.C31.10082014
EG05.A21.1082014   EG05.A21.1082014 (2)   EG05.A41.1082014   EG05.A41.1082014 (2) EG05.A51.1082014
EG05.B11.1082014   EG05.B11.1082014 (2)   EG05.B31.1082014   EG05.B51.1082014 EG05.D11.1082014
EG05.D21.1082014   EG05.D31.10082014   EG07.D21.10082014   EG07.D31.10082014 EG09.1.A31.1082014
EG09.1.A41.1082014   EG09.1.A51.1082014   EG09.1.B11.1082014   EG09.1.B31.1082014 EG09.1.C21.1082014
EG09.1.C31.108.2014   EG09.1.C31.1082014   EG09.1.C51.1082014   EG09.1.D11.1082014 EG09.1.E11.1082014
EG09.1.E51.1082014   EG09.1E31.1082014   EG10.1.A11.10082014   EG10.1.A21.10082014 EG10.1.A41.10082014
EG10.1.B11.10082014   EG10.1.B11.10082014-2   EG10.1.B31.1082014   EG10.1.B51.1082014 EG10.1.C41.10082014
EG10.1.E31.10082014 EG10.3.D11.1082014         EG10.3.D31.10082014 EG12..D31.1082014   EG12.A21.1082014
EG12.A21.10082014 EG12.A51.1082014         EG12.B11.10082014 EG12.B31.10082014   EG12.B31.10082014-2
EG12.B31.10082014 EG12.B51.10082014         EG12.C11.10082014 EG12.C21.10082014   EG12.C31.1082014
EG12.D11.1082014 EG12.D21.1082014         EG12.E11.10082014 EG12.E31.1082014   EG21.C31.10082014
EL02.E11.1082014 EL02.E51.1082014         IT01.2.C21.1082014 IT01.2.C31.1082014   IT01.2.C31.10082014.1
IT01.2.C51.1082014                  
                   
                   
                   

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »