Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thi kết thúc học phần > Ngày thi 26/06/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Ngày thi 26/06/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Đăng bởi EHOU ngày 25/06/2024

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 26 tháng 06 năm 2024.

 

Lịch thi trực tuyến:  Xem chi tiết tại đây

Quy định đối với sinh viên thi trực tuyến: Xem chi tiết tại đây

Sinh viên xem hướng dẫn thi tại phòng thi hoặc liên hệ với Cố vấn học tập để được hướng dẫn.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »