Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo thi trực tuyến theo hình thức BTL và vấn đáp

Thông báo thi trực tuyến theo hình thức BTL và vấn đáp

Đăng bởi EHOU ngày 14/01/2022

Kính gửi anh/chị sinh viên,

Thông báo số 1022/TB-TTEL thi trực tuyến theo hình thức BTL và vấn đáp xem tại đây.

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »