Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo Về việc tổ chức thi kết thúc học phần theo phương thức trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thông báo Về việc tổ chức thi kết thúc học phần theo phương thức trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19

Đăng bởi EHOU ngày 24/12/2021

Kính gửi anh/chị sinh viên,

Thông báo số18221/TB-TTEL Về việc tổ chức thi kết thúc học phần theo phương thức trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19 xem tại đây.

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »