Vào lớp học trực tuyến

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 05/2016

Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và tới 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Định giá tài sản EG34.003 Vclass01 16/05/2016 tambm ducvh tham gia
2 Kiểm toán căn bản EG26.005 Vclass01 17/05/2016 tambm toannh tham gia
3 Nhập môn Internet và E-Learning EG38.017 Vclass01 17/05/2016 quynhntb ducvh tham gia
4 Tiếng anh chuyên ngành IT01.1.004 Vclass01 18/05/2016 tambm toannh tham gia
5 Kế toán doanh nghiệp BF18.005 Vclass01 18/05/2016 toandt tuannd tham gia
6 Kế toán công ty EG27.004 Vclass01 18/05/2016 toandt tuannd tham gia
7 Phân tích BCTC/Phân tích TCDN EG32/BF08.004 Vclass01 19/05/2016 duongnt ducvh tham gia
8 Quản trị học BA06.007 Vclass01 19/05/2016 duongnt anhtt tham gia
9 Anh văn chuyên ngành 1 BA18.007 Vclass01 20/05/2016 tambm anhtt tham gia
10 Kinh tế quốc tế BA05.005 Vclass01 20/05/2016 toandt toannh tham gia
11 Luật thương mại quốc tế EL26.004 Vclass01 23/05/2016 tuannd toannh tham gia
12 Kinh tế phát triển EG15.006 Vclass01 23/05/2016 huongdt ducvh tham gia
13 Luật đầu tư EL28.004 Vclass01 23/05/2016 tuannd toannh tham gia
14 Luật lao động Việt Nam EL21.007 Vclass01 23/05/2016 tuannd toannh tham gia
15 Luật sở hữu trí tuệ EL29.004 Vclass01 24/05/2016 tuannd ducvh tham gia
16 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.007 Vclass01 24/05/2016 quyenntk tuannd tham gia
17 Luật môi trường EL27.006 Vclass01 24/05/2016 tuannd anhtt tham gia
18 Quản trị sản suất BA11.004 Vclass01 25/05/2016 huongdt anhtt tham gia
19 Luật hiến pháp Việt Nam EL08.007 Vclass01 25/05/2016 tuannd ducvh tham gia
20 Luật hình sự Việt Nam EL10.007 Vclass01 25/05/2016 tuannd ducvh tham gia
21 Luật kinh tế Việt Nam 1 EL19.006 Vclass01 26/05/2016 tuannd toannh tham gia
22 Luật tài chính Việt Nam/Pháp luật tài chính EL24/BF13.005 Vclass01 26/05/2016 tuannd toannh tham gia
23 Công pháp Quốc tế EL17.006 Vclass01 26/05/2016 tuannd ducvh tham gia
24 Luật dân sự Việt Nam EL13.007 Vclass01 26/05/2016 tuannd ducvh tham gia
25 An ninh và bảo mật dữ liệu IT19.004 Vclass01 27/05/2016 lannt anhtt tham gia
26 Giải tích 2 EG10.2.007 Vclass01 27/05/2016 thuynt anhtt tham gia
27 Anh văn chuyên ngành 1 AC10.006 Vclass01 27/05/2016 tambm tuannd tham gia
28 Kế toán tài chính 1 AC01.006 Vclass01 27/05/2016 toandt tuannd tham gia
29 Nói – Tiếng anh 2 EN23.001 Vclass01 28/05/2016 yenth anhtt tham gia
30 Viết – Tiếng anh 2 EN25.001 Vclass01 28/05/2016 yenth anhtt tham gia
31 Tổ chức công tác kế toán AC05.003 Vclass01 30/05/2016 ducvh toannh tham gia
32 Tài chính doanh nghiệp/Quản trị tài chính EG24/BA07.009 Vclass01 30/05/2016 toandt toannh tham gia
33 Quản trị rủi ro EG36.004 Vclass01 30/05/2016 ducvh tuannd tham gia
34 Luật tố tụng hình sự Việt Nam EL11.007 Vclass01 30/05/2016 tuannd ducvh tham gia
35 Kỹ thuật lập trình đồ họa IT23.004 Vclass01 31/05/2016 quyenntk ducvh tham gia
36 Kinh tế lượng EG19.007 Vclass01 31/05/2016 thuynt toannh tham gia
37 Kế toán thuế AC07.003 Vclass01 31/05/2016 ducvh anhtt tham gia
38 Quản trị nhân lực BA09.005 Vclass01 31/05/2016 ducvh tuannd tham gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG DANH MỤC LỚP MÔN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2016 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU

STT Tên môn học Mã môn TC NNgày bắt đầu Ngày kết thúc  
1 Nhập môn Internet và E-Learning EG38 4 27/03/2016 22/05/2016 Vao lop
Dang ky
 
2 08/05/2016 03/07/2016
3 26/06/2016 21/08/2016
4 14/08/2016 09/10/2016
5 02/10/2016 27/11/2016
6 27/11/2016 22/01/2017
7 25/12/2016 19/02/2017
8 PPhát triển kỹ năng cá nhân EG35 4 08/05/2016 03/07/2016 Vao lop
Dang ky
9 26/06/2016 21/08/2016
10 23/10/2016 18/12/2016
11 25/12/2016 19/02/2017
12 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin EG01 5 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
13 25/12/2016 19/02/2017
14 Đường lối cách mạng của ĐCSVN EG02 3 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
15 25/12/2016 19/02/2017
16 Tư tưởng HCM EG03 2 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
17 25/12/2016 19/02/2017
18 An ninh và bảo mật dữ liệu IT19 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
19 19/06/2016 14/08/2016
20 09/10/2016 04/12/2016
21 04/12/2016 19/02/2017
22 Anh van 4 EL01 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
23 14/08/2016 09/10/2016
24 04/12/2016 19/02/2017
25 Anh văn chuyên ngành I AC10 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
27 24/04/2016 19/06/2016
29 14/08/2016 09/10/2016
31 09/10/2016 04/12/2016
26 Anh văn chuyên ngành I BA18 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
28 24/04/2016 19/06/2016
30 14/08/2016 09/10/2016
32 09/10/2016 04/12/2016
33 Anh văn chuyên ngành II AC11 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
35 04/12/2016 19/02/2017
34 Anh văn chuyên ngành II BA19 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
36 04/12/2016 19/02/2017
37 Anh van I EG09.1 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
38 14/08/2016 09/10/2016
39 Anh van II EG09.2 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
40 09/10/2016 04/12/2016
41 Anh van III EG09.3 2 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
42 04/12/2016 19/02/2017
43 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT05 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
44 24/04/2016 19/06/2016
45 14/08/2016 09/10/2016
46 09/10/2016 04/12/2016
47 Cơ sở dữ liệu IT06 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
48 19/06/2016 14/08/2016
49 14/08/2016 09/10/2016
50 04/12/2016 19/02/2017
51 Cơ sở lập trình IT01 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
52 24/04/2016 19/06/2016
53 14/08/2016 09/10/2016
54 09/10/2016 04/12/2016
55 Cơ sở văn hóa Việt Nam EN01 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
56 14/08/2016 09/10/2016
57 Công pháp quốc tế EL17 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
58 19/06/2016 14/08/2016
59 09/10/2016 04/12/2016
60 04/12/2016 19/02/2017
61 Đại cương văn hóa Việt Nam EL04 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
62 14/08/2016 09/10/2016
63 Đại số tuyến tính EG10.3 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
64 09/10/2016 04/12/2016
65 Đại số và hình giải tích; EG10.3 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
66 04/12/2016 19/02/2017
67 Dẫn luận ngôn ngữ học EN03 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
68 09/10/2016 04/12/2016
69 Đất nước học EN17 2 14/08/2016 09/10/2016 Vao lop
Dang ky
70 Tín dụng ngân hàng BF06 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
71 09/10/2016 04/12/2016
72 04/12/2016 19/02/2017
73 Dịch đại cương EN42 3 09/10/2016 04/12/2016 Vao lop
Dang ky
74 Định giá tài sản EG34 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
75 09/10/2016 04/12/2016
76 Đồ án tốt nghiệp IT35 12 28/02/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
77 24/04/2016 10/07/2016
78 19/06/2016
79 09/10/2016 25/12/2016
80 04/12/2016 30/07/2017
81 Đọc – Tiếng Anh 1 EN20 2 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
82 25/12/2016 19/02/2017
83 Đọc – Tiếng Anh 2 EN24 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
84 09/10/2016 04/12/2016
85 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28 2 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
86 14/08/2016 09/10/2016
87 04/12/2016 19/02/2017
88 Đọc – Tiếng Anh 4 EN32 2 09/10/2016 04/12/2016 Vao lop
Dang ky
89 Giải tích 1 EG10.1 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
90 14/08/2016 09/10/2016
91 Giải tích 2 EG10.2 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
92 09/10/2016 04/12/2016
93 Giao thoa văn hóa EN14 2 09/10/2016 04/12/2016 Vao lop
Dang ky
94 04/12/2016 19/02/2017
95 Hệ quản trị CSDL IT10 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
96 19/06/2016 14/08/2016
97 09/10/2016 04/12/2016
98 04/12/2016 19/02/2017
99 Hoạt động của hệ thống tài chính Việt Nam BF15 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
100 19/06/2016 14/08/2016
101 04/12/2016 19/02/2017
102 Kế toán công ty EG27 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
103 24/04/2016 19/06/2016
104 09/10/2016 04/12/2016
105 04/12/2016 19/02/2017
106 Kế toán doanh nghiệp EG27 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
107 09/10/2016 04/12/2016
108 Kế toán ngân hàng thương mại EG32 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
109 04/12/2016 19/02/2017
110 Kế toán hành chính sự nghiệp AC04 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
111 24/04/2016 19/06/2016
112 14/08/2016 09/10/2016
113 09/10/2016 04/12/2016
114 Kế toán Quản trị EG33 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
115 04/12/2016 19/02/2017
116 Kế toán tài chính I AC01 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
117 24/04/2016 19/06/2016
118 14/08/2016 09/10/2016
119 09/10/2016 04/12/2016
120 Kế toán tài chính II AC02 4 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
121 19/06/2016 14/08/2016
122 04/12/2016 19/02/2017
123 Kế toán tài chính III AC03 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
124 14/08/2016 09/10/2016
125 09/10/2016 04/12/2016
126 Kế toán Thuế AC07 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
127 09/10/2016 04/12/2016
128 Kiểm toán căn bản EG26 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
129 24/04/2016 19/06/2016
130 09/10/2016 04/12/2016
131 Kiến trúc máy tính IT02 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
132 14/08/2016 09/10/2016
133 Kinh tế lượng EG19 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
134 24/04/2016 19/06/2016
135 14/08/2016 09/10/2016
136 09/10/2016 04/12/2016
137 Kinh tế môi trường BA03 2 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
138 04/12/2016 19/02/2017
139 Kinh tế phát triển EG15 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
140 09/10/2016 04/12/2016
141 Kinh tế Quốc tế BA05 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
142 19/06/2016 14/08/2016
143 09/10/2016 04/12/2016
144 04/12/2016 19/02/2017
145 Kinh tế vĩ mô EG13 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
146 09/10/2016 04/12/2016
147 Kinh tế vĩ mô EG14 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
148 04/12/2016 19/02/2017
149 Kỹ thuật điện tử số IT01 3 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
150 25/12/2016 19/02/2017
151 Kỹ thuật lập trình đồ họa IT23 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
152 19/06/2016 14/08/2016
153 09/10/2016 04/12/2016
154 04/12/2016 19/02/2017
155 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng IT07 4 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
156 19/06/2016 14/08/2016
157 09/10/2016 04/12/2016
158 04/12/2016 19/02/2017
159 Lập trình cho thiết bị di động IT18 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
160 24/04/2016 19/06/2016
161 14/08/2016 09/10/2016
162 Lập trình hệ thống IT17 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
163 24/04/2016 19/06/2016
164 14/08/2016 09/10/2016
165 lập trình hướng sự kiện IT09 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
166 24/04/2016 19/06/2016
167 14/08/2016 09/10/2016
168 09/10/2016 04/12/2016
169 Lập trình web IT15 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
170 19/06/2016 14/08/2016
171 04/12/2016 19/02/2017
172 Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
173 14/08/2016 09/10/2016
174 Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới EL31 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
175 19/06/2016 14/08/2016
176 14/08/2016 09/10/2016
177 04/12/2016 19/02/2017
178 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam EL30 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
179 09/10/2016 04/12/2016
180 Lịch sử phát triển Tiếng Anh EN15 2 14/08/2016 09/10/2016 Vao lop
Dang ky
181 09/10/2016 04/12/2016
182 Logic học đại cương EN08 2 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
183 04/12/2016 19/02/2017
184 Luật dân sự Việt Nam 1 EL12 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
185 04/12/2016 19/02/2017
186 Luật dân sự Việt Nam 2 EL13 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
187 24/04/2016 19/06/2016
188 14/08/2016 09/10/2016
189 09/10/2016 04/12/2016
190 Luật Đất đai Việt Nam EL22 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
191 19/06/2016 14/08/2016
192 14/08/2016 09/10/2016
193 04/12/2016 19/02/2017
194 Luật đầu tư EL28 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
195 19/06/2016 14/08/2016
196 09/10/2016 04/12/2016
197 Luật Hành chính Việt Nam EL09 4 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
198 04/12/2016 19/02/2017
199 Luật Hiến pháp Việt Nam EL08 4 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
200 09/10/2016 04/12/2016
201 Luật hình sự Việt Nam EL10 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
202 24/04/2016 19/06/2016
203 14/08/2016 09/10/2016
204 09/10/2016 04/12/2016
205 Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam EL15 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
206 19/06/2016 14/08/2016
207 09/10/2016 04/12/2016
208 04/12/2016 19/02/2017
209 Luật kinh doanh EG21 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
210 19/06/2016 14/08/2016
211 14/08/2016 09/10/2016
212 04/12/2016 19/02/2017
213 Luật Kinh tế chuyên ngành EL35 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
214 19/06/2016 14/08/2016
215 14/08/2016 09/10/2016
216 04/12/2016 19/02/2017
217 Luật Kinh tế Việt Nam 1 EL19 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
218 19/06/2016 14/08/2016
219 09/10/2016 04/12/2016
220 04/12/2016 19/02/2017
221 Luật kinh tế Việt Nam 2 EL20 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
222 19/06/2016 14/08/2016
223 14/08/2016 09/10/2016
224 04/12/2016 19/02/2017
225 Luật lao động Việt Nam EL21 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
226 24/04/2016 19/06/2016
227 14/08/2016 09/10/2016
228 09/10/2016 04/12/2016
229 Luật Môi trường EL27 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
230 24/04/2016 19/06/2016
231 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
232 09/10/2016 04/12/2016
233 04/12/2016 19/02/2017
234 Luật ngân hàng EL25 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
235 24/04/2016 19/06/2016
236 14/08/2016 09/10/2016
237 Luật Sở hữu trí tuệ EL29 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
238 24/04/2016 19/06/2016
239 09/10/2016 04/12/2016
240 Luật tài chính Việt Nam EL24 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
241 14/08/2016 09/10/2016
242 09/10/2016 04/12/2016
243 04/12/2016 19/02/2017
244 Luật Thương mại Quốc tế EL26 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
245 19/06/2016 14/08/2016
246 09/10/2016 04/12/2016
247 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
248 24/04/2016 19/06/2016
249 19/06/2016 14/08/2016
250 14/08/2016 09/10/2016
251 04/12/2016 19/02/2017
252 Luật Tố tụng hành chính Việt Nam EL34B5 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
253 14/08/2016 09/10/2016
254 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
255 24/04/2016 19/06/2016
256 14/08/2016 09/10/2016
257 09/10/2016 04/12/2016
258 Lý luận Nhà nước và pháp luật EL06 5 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
259 09/10/2016 04/12/2016
260 Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
261 19/06/2016 14/08/2016
262 14/08/2016 09/10/2016
263 04/12/2016 19/02/2017
264 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
265 09/10/2016 04/12/2016
266 Mã nguồn mở IT20 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
267 14/08/2016 09/10/2016
268 09/10/2016 04/12/2016
269 Mạng và truyền thông IT11 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
270 04/12/2016 19/02/2017
271 Marketing căn bản EG18 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
272 24/04/2016 19/06/2016
273 14/08/2016 09/10/2016
274 09/10/2016 04/12/2016
275 Ngân hàng thương mại EG29 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
276 24/04/2016 19/06/2016
277 14/08/2016 09/10/2016
278 09/10/2016 04/12/2016
279 Nghe – Tiếng anh 1 EN18 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
280 14/08/2016 09/10/2016
281 Nghe – Tiếng Anh 2 EN22 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
282 09/10/2016 04/12/2016
283 Nghe – Tiếng Anh 3 EN26 2 14/08/2016 09/10/2016 Vao lop
Dang ky
284 09/10/2016 04/12/2016
285 Nghe – Tiếng Anh 4 EN30 2 04/12/2016 19/02/2017 Vao lop
Dang ky
286 Ngoại ngữ II.1 EN06.1 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
287 04/12/2016 19/02/2017
288 Ngoại ngữ II.2 EN06.2 3 14/08/2016 09/10/2016 Vao lop
Dang ky
289 09/10/2016 04/12/2016
290 Ngoại ngữ II.3 EN06.3 3 04/12/2016 19/02/2017 Vao lop
Dang ky
291 Ngôn ngữ học đối chiếu EN04 2 04/12/2016 19/02/2017 Vao lop
Dang ky
292 Ngôn ngữ thiết kế Web IT14 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
293 24/04/2016 19/06/2016
294 14/08/2016 09/10/2016
295 09/10/2016 04/12/2016
296 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu IT08 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
297 24/04/2016 19/06/2016
298 14/08/2016 09/10/2016
299 09/10/2016 04/12/2016
300 Ngôn ngữ và văn hóa EN07 2 04/12/2016 19/02/2017 Vao lop
Dang ky
301 Ngữ âm lý thuyết EN10 2 09/10/2016 04/12/2016 Vao lop
Dang ky
302 04/12/2016 19/02/2017
303 Ngữ âm thực hành EN09 2 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
304 25/12/2016 19/02/2017
305 Ngữ pháp thực hành EN12 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
306 14/08/2016 09/10/2016
307 Nguyên lý hệ điều hành IT03 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
308 14/08/2016 09/10/2016
309 Nguyên lý kế toán EG17 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
310 19/06/2016 14/08/2016
311 14/08/2016 09/10/2016
312 04/12/2016 19/02/2017
313 Nguyên lý thống kê EG20 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
314 19/06/2016 14/08/2016
315 14/08/2016 09/10/2016
316 04/12/2016 19/02/2017
317 Nói – Tiếng Anh 1 EN19 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
318 14/08/2016 09/10/2016
319 Nói – Tiếng Anh 2 EN23 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
320 09/10/2016 04/12/2016
321 Nói – Tiếng Anh 3 EN27 2 14/08/2016 09/10/2016 Vao lop
Dang ky
322 04/12/2016 19/02/2017
323 Nói – Tiếng Anh 4 EN31 2 04/12/2016 19/02/2017 Vao lop
Dang ky
324 Phân tích báo cáo tài chính EG32 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
325 24/04/2016 19/06/2016
326 09/10/2016 04/12/2016
327 04/12/2016 19/02/2017
328 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
329 14/08/2016 09/10/2016
330 04/12/2016 19/02/2017
331 Phân tích Tài chính Kế toán BF08 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
332 09/10/2016 04/12/2016
333 04/12/2016 19/02/2017
334 Phân tích tài chính dự án BF03 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
335 14/08/2016 09/10/2016
336 09/10/2016 04/12/2016
337 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư AC12 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
338 14/08/2016 09/10/2016
339 09/10/2016 04/12/2016
340 04/12/2016 19/02/2017
341 Phân tích và thiết kế hệ thống TT IT12 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
342 24/04/2016 19/06/2016
343 19/06/2016 14/08/2016
344 09/10/2016 04/12/2016
345 04/12/2016 19/02/2017
346 Pháp luật đại cương EG04 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
347 24/04/2016 19/06/2016
348 14/08/2016 09/10/2016
349 09/10/2016 04/12/2016
350 Pháp luật tài chính BF13 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
351 19/06/2016 14/08/2016
352 04/12/2016 19/02/2017
353 Pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động Thương mại EL36 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
354 19/06/2016 14/08/2016
355 09/10/2016 04/12/2016
356 04/12/2016 19/02/2017
357 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học EN05 2 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
358 04/12/2016 19/02/2017
359 Quản lý nhà nước về kinh tế BA02 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
360 24/04/2016 19/06/2016
361 14/08/2016 09/10/2016
362 09/10/2016 04/12/2016
363 Quản trị chất lượng BA11 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
364 14/08/2016 09/10/2016
365 09/10/2016 04/12/2016
366 Quản trị chiến lược BA08 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
367 24/04/2016 19/06/2016
368 09/10/2016 04/12/2016
369 Quản trị dự án CNTT IT22 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
370 19/06/2016 14/08/2016
371 14/08/2016 09/10/2016
372 09/10/2016 04/12/2016
373 Quản trị học BA06 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
374 24/04/2016 19/06/2016
375 14/08/2016 09/10/2016
376 09/10/2016 04/12/2016
377 Quản trị kinh doanh EG23 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
378 04/12/2016 19/02/2017
379 Quản trị mạng IT21 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
380 24/04/2016 19/06/2016
381 14/08/2016 09/10/2016
382 09/10/2016 04/12/2016
383 Quản trị nhân lực BA09 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
384 09/10/2016 04/12/2016
385 Quản trị rủi ro EG36 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
386 19/06/2016 14/08/2016
387 09/10/2016 04/12/2016
388 Quản trị sản xuất BA10 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
389 19/06/2016 14/08/2016
390 14/08/2016 09/10/2016
391 09/10/2016 04/12/2016
392 04/12/2016 19/02/2017
393 Quản trị tài chính BA07 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
394 24/04/2016 19/06/2016
395 14/08/2016 09/10/2016
396 09/10/2016 04/12/2016
397 Tài chính Kế toán EG24 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
398 24/04/2016 19/06/2016
399 14/08/2016 09/10/2016
400 09/10/2016 04/12/2016
401 Tài chính Kế toán I EG24 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
402 14/08/2016 09/10/2016
403 Tài chính Kế toán II BF07 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
404 14/08/2016 09/10/2016
405 04/12/2016 19/02/2017
406 tài chính Quốc tế BF01 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
407 24/04/2016 19/06/2016
408 14/08/2016 09/10/2016
409 09/10/2016 04/12/2016
410 Tâm lý học đại cương EG07 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
411 14/08/2016 09/10/2016
412 Tâm lý học tư pháp EL16 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
413 19/06/2016 14/08/2016
414 14/08/2016 09/10/2016
415 04/12/2016 19/02/2017
416 Thị trường chứng khoán EG28 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
417 24/04/2016 19/06/2016
418 14/08/2016 09/10/2016
419 09/10/2016 04/12/2016
420 Thiết kế đồ họa IT13 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
421 19/06/2016 14/08/2016
422 09/10/2016 04/12/2016
423 04/12/2016 19/02/2017
424 Thực tập nghề EL47 5 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
425 24/04/2016 10/07/2016
426 14/08/2016
427 09/10/2016 25/12/2016
428 Thực tập nghề nghiệp AC15 5 24/04/2016 10/07/2016 Vao lop
Dang ky
429 14/08/2016
430 09/10/2016 25/12/2016
431 Thực tập nghề nghiệp BA20 5 09/10/2016 25/12/2016 Vao lop
Dang ky
432 24/04/2016 10/07/2016
433 Thực tập tốt nghiệp BF12 8 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
434 09/10/2016 25/12/2016
435 Thuế EG25 2 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
436 14/08/2016 09/10/2016
437 04/12/2016 19/02/2017
438 Thương mại điện tử IT16 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
439 IT16 3 19/06/2016 14/08/2016
440 EG31 2 04/12/2016 19/02/2017
441 Tiếng anh chuyên ngành BF10 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
444 24/04/2016 19/06/2016
446 09/10/2016 04/12/2016
442 Tiếng Anh chuyên ngành IT01.1 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
443 24/04/2016 19/06/2016
445 14/08/2016 09/10/2016
447 09/10/2016 04/12/2016
448 Tiếng Việt thực hành EN02 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
449 14/08/2016 09/10/2016
450 Tiếng Việt và soạn thảo văn bản EG08 2 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
451 25/12/2016 19/02/2017
452 Tín dụng và thanh toán quốc tế EG30 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
453 14/08/2016 09/10/2016
454 04/12/2016 19/02/2017
455 Tin học đại cương EG12 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
456 14/08/2016 09/10/2016
457 Tin học ứng dụng BF09 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
458 04/12/2016 19/02/2017
459 Tin học ứng dụng trong Kế toán AC09 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
460 09/10/2016 04/12/2016
461 Tin học và ứng dụng trong Quản trị BA15 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
462 19/06/2016 14/08/2016
463 04/12/2016 19/02/2017
464 Tổ chức công tác Kế toán AC05 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
465 09/10/2016 04/12/2016
466 Toán cao cấp 1 EG10.3 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
467 14/08/2016 09/10/2016
468 Toán cao cấp 2 EG10.1 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
469 09/10/2016 04/12/2016
470 Toán giải tích EG10.1 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
471 14/08/2016 09/10/2016
472 Toán rời rạc IT04 4 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
473 04/12/2016 19/02/2017
474 Trò chơi kinh doanh BA17 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
475 19/06/2016 14/08/2016
476 14/08/2016 09/10/2016
477 04/12/2016 19/02/2017
478 Tư pháp Quốc tế EL18 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
479 24/04/2016 19/06/2016
480 14/08/2016 09/10/2016
481 Viết – Tiếng anh 1 EN21 2 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
482 25/12/2016 19/02/2017
483 Viết – Tiếng Anh 2 EN25 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
484 09/10/2016 04/12/2016
485 Viết – Tiếng Anh 3 EN29 2 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
486 14/08/2016 09/10/2016
487 04/12/2016 19/02/2017
488 Viết – Tiếng Anh 4 EN33 2 09/10/2016 04/12/2016 Vao lop
Dang ky
489 Xã hội học đại cương EL02 2 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
490 25/12/2016 19/02/2017
491 Xây dựng văn bản pháp luật EL07 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
492 19/06/2016 14/08/2016
493 14/08/2016 09/10/2016
494 04/12/2016 19/02/2017


Dịch ngôn ngữ (Translate) »