Vào lớp học trực tuyến 2015


LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 12/2015

Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Luật tố tụng hình sự – EL11.005 Vclass02 01/12/2015 tuannd toannh tham gia
2 Ngân hàng thương mại – EG29.006 Vclass01 01/12/2015 ducvh tuannd tham gia
3 Giải tích 2 – EG10.2.006 Vclass02 04/12/2015 toandt ducvh tham gia
4 Quản trị chiến lược – BA08.004 Vclass01 01/12/2015 ducvh tuannd tham gia
5 Luật dân sự 2 – EL13.005 Vclass02 02/12/2015 tuannd ducvh tham gia
6 Quản trị học – BA06.004 Vclass01 02/12/2015 ducvh toannh tham gia
7 Kiểm toán căn bản – EG26.004 Vclass02 02/12/2015 ducvh toannh tham gia
8 Luật hình sự – EL10.005 Vclass01 02/12/2015 tuannd ducvh tham gia
9 Anh văn chuyên ngành – AC10.004 Vclass02 03/12/2015 tuannd toannh tham gia
10 Luật hiến pháp Việt Nam – EL08.006 Vclass02 03/12/2015 tuannd toannh tham gia
11 Kế toán hành chính sự nghiệp – AC04.004 Vclass02 03/12/2015 ducvh tuannd tham gia
12 Anh văn chuyên ngành – BA18.004 Vclass02 04/12/2015 tuannd toannh tham gia
13 Kế toán tài chính 1 – AC01.004 Vclass02 04/12/2015 toandt ducvh tham gia
14 Luật lao động – EL21.004 Vclass02 05/12/2015 tuannd tuannd tham gia
15 Phát triển kỹ năng cá nhân – EG35.010 Vclass01 09/12/2015 quynhntb toannh tham gia
16 Luật đất đai Việt Nam – EL22.004 Vclass01 21/12/2015 tuannd ducvh tham gia
17 Luật kinh tế 2 – EL20.004 Vclass01 21/12/2015 tuannd ducvh tham gia
18 Luật môi trường – EL27.004 Vclass01 22/12/2015 tuannd toannh tham gia
19 Thương mại điện tử – IT16.005 Vclass01 22/12/2015 toandt toannh tham gia
20 Anh văn 3 – EG09.3.005 Vclass01 22/12/2015 tuannd ducvh tham gia
21 Luật đầu tư – EL28.003 Vclass01 22/12/2015 tuannd ducvh tham gia
22 Thuế – EG25.004 Vclass01 23/12/2015 ducvh tuannd tham gia
23 Luật dân sự 1 – EL12.005 Vclass01 23/12/2015 tuannd toannh tham gia
24 Luật hành chính Việt Nam  – EL09.005 Vclass01 28/12/2015 tuannd ducvh tham gia
25 Xã hội học đại cương  – EL02.007 Vclass01 28/12/2015 linhntt ducvh tham gia
26 Kinh tế vĩ mô – EG14.005 Vclass01 28/12/2015 ducvh ducvh tham gia
27 Phân tích hoạt động kinh doanh – EG22.004 Vclass01 29/12/2015 ducvh tuannd tham gia
28 Những nguyên lý CB CN Mác – Lenin – EG01.007 Vclass01 29/12/2015 linhntt tuannd tham gia
29 Đọc – Tiếng anh 1 Vclass01 29/12/2015 tuannd toannh tham gia
30 Đường lối cách mạng của ĐCSVN – EG02.007 Vclass01 29/12/2015 linhntt toannh tham gia
31 Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới – EL31.008 Vclass01 30/12/2015 linhntt toannh tham gia

 

 

 

 

CÁC MÔN HỌC TRONG NĂM 2015

STT Tên môn học Mã môn TC Ngày bắt đầu  Ngày kết thúc  
1 Nhập môn internet và E-learning EG38 4 25/01/2015 07/06/2015

Vao lopDang ky

2 29/03/2015 07/06/2015
3 10/05/2015 05/07/2015
4 28/06/2015 23/08/2015
5 30/08/2015 20/12/2015
6 13/09/2015 20/12/2015
7 25/10/2015 20/12/2015
8 13/12/2015 13/03/2016
9 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35 4 29/03/2015 07/06/2015 Vao lop

Dang ky

10 10/05/2015 05/07/2015
11 28/06/2015 23/08/2015
12 25/10/2015 20/12/2015
13 13/12/2015 13/03/2016
14 Những nguyên lý cơ bản của CNMác – Lênin EG01 5 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

15 13/12/2015 13/03/2016
16 Đường lối cách mạng của ĐCSVN EG02 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

17 13/12/2015 13/03/2016
18 Tư tưởng HCM EG03 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

19 13/12/2015 13/03/2016
20 Tin học đại cương EG12 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

21 23/08/2015 18/10/2015
22 Anh văn I EG09.1 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

23 23/08/2015 18/10/2015
24 Anh văn II EG09.2 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

25 18/10/2015 13/12/2015
26 Anh văn III EG09.3 2 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

27 28/06/2015 23/08/2015
28 13/12/2015 28/02/2016
29 Anh văn chuyên ngành I AC10 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

30 18/10/2015 13/12/2015
31 13/12/2015 28/02/2016
32 Anh văn chuyên ngành I BA18 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

33 13/12/2015 28/02/2016
34 Anh văn chuyên ngành II AC11 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

35 23/08/2015 18/10/2015
36 13/12/2015 28/02/2016
37 Anh văn chuyên ngành II BA19 3 23/08/2015 18/10/2015 Vao lop

Dang ky

38 Tiếng Anh chuyên ngành  IT01.1 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

39 Tiếng anh chuyên ngành  BF10 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

40 18/10/2015 13/12/2015
41 Anh văn 4 EL01 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

42 Pháp luật đại cương EG04 2 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

43 23/08/2015 18/10/2015
44 Giải tích 1  EG10.1 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

45 23/08/2015 18/10/2015
46 Giải tích 2 EG10.2 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

47 18/10/2015 13/12/2015
48 Toán cao cấp 1  EG10.3 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

49 23/08/2015 18/10/2015
50 Toán cao cấp 2  EG10.1 2 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

51 18/10/2015 13/12/2015
52 Toán giải tích  EG10.1 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

53 23/08/2015 18/10/2015
54 Toán rời rạc IT04 4 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

55 13/12/2015 28/02/2016
56 Tiếng Việt và soạn thảo văn bản  EG08 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

57 18/10/2015 13/12/2015
58 13/12/2015 13/03/2016
59 Xây dựng văn bản pháp luật EL07 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

60 23/08/2015 18/10/2015
61 13/12/2015 28/02/2016
62 Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05 2 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

63 23/08/2015 18/10/2015
64 Xã hội học đại cương EL02 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

65 18/10/2015 13/12/2015
66 13/12/2015 13/03/2016
67 Tin học ứng dụng  BF09 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

68 28/06/2015 23/08/2015
69 13/12/2015 28/02/2016
70 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT05 4 23/08/2015 18/10/2015 Vao lop

Dang ky

71 18/10/2015 13/12/2015
72 Cơ sở dữ liệu IT06 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

73 23/08/2015 18/10/2015
74 13/12/2015 28/02/2016
75 Cơ sở lập trình IT01 4 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

76 23/08/2015 18/10/2015
77 18/10/2015 13/12/2015
78 Công pháp quốc tế EL17 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

79 18/10/2015 13/12/2015
80 13/12/2015 28/02/2016
81 Đại cương văn hóa Việt Nam EL04 2 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

82 23/08/2015 18/10/2015
83 Đại số tuyến tính  EG10.3 2 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

84 18/10/2015 13/12/2015
85 Đại số và hình giải tích  EG10.3 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

86 28/06/2015 23/08/2015
87 13/12/2015 28/02/2016
88 Đề án môn học BF04 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

89 Định giá tài sản  EG34 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

90 Đồ án tốt nghiệp IT35 12 03/5/2015 19/07/2015 Vao lop

Dang ky

91 Hệ quản trị CSDL IT10 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

92 28/06/2015 23/08/2015
93 13/12/2015 28/02/2016
94 Hoạt động của hệ thống tài chính Việt Nam BF15 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

95 Kế toán công ty  EG27 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

96 Kế toán doanh nghiệp  EG27 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

97 18/10/2015 13/12/2015
98 Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ  AC06 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

99 Kế toán hành chính sự nghiệp AC04 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

100 18/10/2015 13/12/2015
101 13/12/2015 28/02/2016
102 Kế toán quản trị EG33 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

103 Kế toán tài chính I AC01 4 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

104 18/10/2015 13/12/2015
105 Kế toán tài chính II AC02 4 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

106 23/08/2015 18/10/2015
107 13/12/2015 28/02/2016
108 Kế toán tài chính III AC03 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

109 13/12/2015 28/02/2016
110 Kế toán thuế AC07 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

111 Kiểm toán căn bản EG26 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

112 18/10/2015 13/12/2015
113 Kiến trúc máy tính IT02 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

114 23/08/2015 18/10/2015
115 Kinh tế lượng EG19 3 23/08/2015 18/10/2015 Vao lop

Dang ky

116 18/10/2015 13/12/2015
117 Kinh tế môi trường BA03 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

118 13/12/2015 28/02/2016
119 Kinh tế phát triển  EG15 2 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

120 18/10/2015 13/12/2015
121 Kinh tế quốc tế BA05 2 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

122 28/06/2015 23/08/2015
123 13/12/2015 28/02/2016
124 Kinh tế Vi mô EG13 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

125 18/10/2015 13/12/2015
126 Kinh tế vĩ mô EG14 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

127 28/06/2015 23/08/2015
128 13/12/2015 28/02/2016
129 Kỹ thuật điện tử số IT01 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

130 18/10/2015 13/12/2015
131 13/12/2015 13/03/2016
132 Kỹ thuật lập trình đồ họa IT23 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

133 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng IT07 4 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

134 18/10/2015 13/12/2015
135 13/12/2015 28/02/2016
136 Lập trình cho thiết bị di động IT18 4 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

137 18/10/2015 13/12/2015
138 Lập trình hệ thống IT17 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

139 18/10/2015 13/12/2015
140 Lập trình hướng sự kiện IT09 4 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

141 18/10/2015 13/12/2015
142 Lập trình Web IT15 4 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

143 23/08/2015 18/10/2015
144 13/12/2015 28/02/2016
145 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới EL31 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

146 23/08/2015 18/10/2015
147 13/12/2015 28/02/2016
148 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam EL30 2 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

149 18/10/2015 13/12/2015
150 Luật Dân sự Việt Nam 1 EL12 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

151 28/06/2015 23/08/2015
152 13/12/2015 28/02/2016
153 Luật Dân sự Việt Nam 2 EL13 4 23/08/2015 18/10/2015 Vao lop

Dang ky

154 18/10/2015 13/12/2015
155 Luật Đất đai Việt Nam EL22 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

156 03/05/2015 28/06/2015
157 13/12/2015 28/02/2016
158 Luật đầu tư EL28 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

159 13/12/2015 28/02/2016
160 Luật Hành chính Việt Nam EL09 4 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

161 28/06/2015 23/08/2015
162 13/12/2015 28/02/2016
163 Luật Hiến pháp Việt Nam EL08 4 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

164 18/10/2015 13/12/2015
165 Luật Hình sự Viêt Nam EL10 4 23/08/2015 18/10/2015 Vao lop

Dang ky

166 18/10/2015 13/12/2015
167 Luật Hôn nhân & Gia đình Việt Nam EL15 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

168 18/10/2015 13/12/2015
169 13/12/2015 28/02/2016
170 Luật kinh doanh EG21 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

171 23/08/2015 18/10/2015
172 13/12/2015 28/02/2016
173 Luật Kinh tế chuyên ngành EL35B5 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

174 Luật kinh tế Việt Nam 1 EL19 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

175 18/10/2015 13/12/2015
176 13/12/2015 28/02/2016
177 Luật kinh tế Việt Nam 2 EL20 4 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

178 03/05/2015 28/06/2015
179 13/12/2015 28/02/2016
180 Luật lao động Việt Nam EL21 3 03/05/2015 28/06/2015

Vao lop

Dang ky

181 18/10/2015 13/12/2015
182 Luật Môi trường EL27 2 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

183 28/06/2015 23/08/2015
184 13/12/2015 28/02/2016
185 Luật ngân hàng EL25 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

186 18/10/2015 13/12/2015
187 Luật Sở hữu trí tuệ EL29 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

188 Luật tài chính Việt Nam EL24 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

189 Luật Thương mại quốc tế EL26 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

190 13/12/2015 28/02/2016
191 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

192 23/08/2015 18/10/2015
193 Luật Tố tụng hành chính Việt Nam EL34 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

194 23/08/2015 18/10/2015
195 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11 3 23/08/2015 18/10/2015 Vao lop

Dang ky

196 18/10/2015 13/12/2015
197 Lý luận Nhà nước & Pháp luật EL06 5 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

198 18/10/2015 13/12/2015
199 Lý thuyết tài chính tiền tệ  EG16 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

200 28/06/2015 23/08/2015
201 23/08/2015 18/10/2015
202 13/12/2015 28/02/2016
203 Lý thuyết xác suất và thống kê toán  EG11 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

204 18/10/2015 13/12/2015
205 Mã nguồn mở IT20 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

206 Mạng và truyền thông IT11 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

207 28/06/2015 23/08/2015
208 13/12/2015 28/02/2016
209 Marketing căn bản  EG18 3 23/08/2015 18/10/2015 Vao lop

Dang ky

210 18/10/2015 13/12/2015
211 Ngân hàng thương mại  EG29 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

212 23/08/2015 18/10/2015
213 18/10/2015 13/12/2015
214 Ngôn ngữ thiết kế Web IT14 4 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

215 18/10/2015 13/12/2015
216 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu IT08 3 23/08/2015 18/10/2015 Vao lop

Dang ky

217 18/10/2015 13/12/2015
218 13/12/2015 28/02/2016
219 Nguyên lý hệ điều hành IT03 3 23/08/2015 18/10/2015 Vao lop

Dang ky

220 Nguyên lý kế toán EG17 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

221 23/08/2015 18/10/2015
222 18/10/2015 13/12/2015
223 13/12/2015 28/02/2016
224 Nguyên lý thống kê  EG20 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

225 23/08/2015 18/10/2015
226 18/10/2015 13/12/2015
227 13/12/2015 28/02/2016
228 Phân tích báo cáo tài chính EG32 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

229 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

230 18/10/2015 13/12/2015
231 13/12/2015 28/02/2016
232 Phân tích tài chính doanh nghiệp BF08 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

233 Phân tích tài chính dự án BF03 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

234 13/12/2015 28/02/2016
235 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư AC12 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

236 13/12/2015 28/02/2016
237 Phân tích và thiết kế hệ thống TT IT12 4 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

238 28/06/2015 23/08/2015
239 13/12/2015 28/02/2016
240 Pháp luật tài chính BF13 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

241 23/08/2015 18/10/2015
242 13/12/2015 28/02/2016
243 Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại EL36B5 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

244 Quản lý nhà nước về kinh tế  BA02 2 23/08/2015 18/10/2015 Vao lop

Dang ky

245 18/10/2015 13/12/2015
246 Quản trị chất lượng BA11 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

247 18/10/2015 13/12/2015
248 Quản trị chiến lược BA08 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

249 18/10/2015 13/12/2015
250 Quản trị dự án CNTT IT22 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

251 13/12/2015 28/02/2016
252 Quản trị học BA06 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

253 18/10/2015 13/12/2015
254 13/12/2015 28/02/2016
255 Quản trị kinh doanh  EG23 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

256 23/08/2015 18/10/2015
257 13/12/2015 28/02/2016
258 Quản trị mạng IT21 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

259 13/12/2015 28/02/2016
260 Quản trị nhân lực BA09 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

261 18/10/2015 13/12/2015
262 Quản trị rủi ro  EG36 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

263 Quản trị sản xuất BA10 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

264 23/08/2015 18/10/2015
265 Quản trị tài chính BA07 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

266 18/10/2015 13/12/2015
267 Tài chính doanh nghiệp  EG24 3 23/08/2015 18/10/2015 Vao lop

Dang ky

268 18/10/2015 13/12/2015
269 Tài chính doanh nghiệp I  EG24 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

270 23/08/2015 18/10/2015
271 13/12/2015 28/02/2016
272 Tài chính doanh nghiệp II BF07 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

273 18/10/2015 13/12/2015
274 13/12/2015 28/02/2016
275 Tài chính quốc tế BF01 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

276 18/10/2015 13/12/2015
277 13/12/2015 28/02/2016
278 Tâm lý học đại cương EG07 2 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

279 23/08/2015 18/10/2015
280 Tâm lý học tư pháp EL16 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

281 23/08/2015 18/10/2015
282 Thị trường chứng khoán  EG28 2 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

283 28/06/2015 23/08/2015
284 13/12/2015 28/02/2016
285 Thiết kế đồ họa IT13 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

286 18/10/2015 13/12/2015
287 13/12/2015 28/02/2016
288 Thực tập nghề EL47 5 03/5/2015 19/7/2015 Vao lop

Dang ky

289 Thực tập nghề nghiệp  AC15 5 03/5/2015 19/7/2015 Vao lop

Dang ky

290 Thực tập tốt nghiệp BF12 8 03/5/2015 19/7/2015 Vao lop

Dang ky

291 Thuế  EG25 2 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

292 18/10/2015 13/12/2015
293 13/12/2015 28/02/2016
294 Thương mại điện tử  EG31 2 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

295 28/06/2015 23/08/2015
296 Thương mại điện tử  IT16 3 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

297 23/08/2015 18/10/2015
298 13/12/2015 28/02/2016
299 Tín dụng và thanh toán quốc tế  EG30 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

300 Tin học ứng dụng trong kế toán  AC09 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

301 18/10/2015 13/12/2015
302 Tin học và ứng dụng trong quản trị BA15 2 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

303 Tổ chức công tác kế toán AC05 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky

304 Trò chơi kinh doanh BA17 2 08/03/2015 03/05/2015 Vao lop

Dang ky

305 23/08/2015 18/10/2015
306 18/10/2015 13/12/2015
307 13/12/2015 28/02/2016
308 Tư pháp quốc tế EL18 3 03/05/2015 28/06/2015 Vao lop

Dang ky

309 18/10/2015 13/12/2015
310 An ninh và bảo mật dự liệu IT19 3 28/06/2015 23/08/2015 Vao lop

Dang ky


Dịch ngôn ngữ (Translate) »