Vào lớp học trực tuyến elc

Đăng bởi EHOU ngày 01/11/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Capture

 

 

 

 

 

CÁC MÔN HỌC TRONG NĂM 2014

 

Tên môn học Mã môn Tín chỉ Ngày bắt đầu  Ngày kết thúc Vào lớp học
Nhập môn internet và E-learning EG38 4 20/04/2014 15/06/2014 Capture
22/06/2014 17/08/2014
24/08/2014 19/10/2014
19/10/2014 14/12/2014
21/12/2014 22/03/2015
Phát triển kỹ năng cá nhân EG35 4 05/01/2014 09/03/2014 Capture
20/04/2014 15/06/2014
22/06/2014 17/08/2014
19/10/2014 14/12/2014
21/12/2014 22/03/2015
Những nguyên lý cơ bản của CNMác – Lênin EG01 5 23/03/2014 18/05/2014 Capture
11/05/2014 06/07/2014
29/07/2014 24/08/2014
21/12/2014 22/03/2015
Đường lối cách mạng của ĐCSVN EG02 3 23/03/2014 18/05/2014 Capture
11/05/2014 06/07/2014
29/07/2014 24/08/2014
21/12/2014 22/03/2015
Tư tưởng HCM EG03 2 23/03/2014 18/05/2014 Capture
11/05/2014 06/07/2014
29/07/2014 24/08/2014
21/12/2014 22/03/2015
Tin học đại cương EG12 3 18/05/2014 10/08/2014 Capture
07/09/2014 02/11/2014
13/07/2014 07/09/2014
Anh văn I EG09.1 3 18/05/2014 10/08/2014 Capture
13/07/2014 07/09/2014
Anh văn II EG09.2 3 13/07/2014 07/09/2014 Capture
02/11/2014 28/12/2014
10/08/2014 05/10/2014
Anh văn III EG09.3 2 07/09/2014 02/11/2014 Capture
Anh văn chuyên ngành I AC10 3 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Pháp luật đại cương EG04 2 18/05/2014 10/08/2014 Capture
13/07/2014 07/09/2014
10/08/2014 05/10/2014
Giải tích 1  EG10.1 3 18/05/2014 10/08/2014 Capture
07/09/2014 02/11/2014
Giải tích 2 EG10.2 3 13/07/2014 07/09/2014 Capture
28/12/2014 08/03/2015
10/08/2014 05/10/2014
Toán cao cấp 1  EG10.3 3 18/05/2014 10/08/2014 Capture
Toán cao cấp 2  EG10.1 2 13/07/2014 07/09/2014 Capture
Toán giải tích  EG10.1 3 18/05/2014 10/08/2014 Capture
13/07/2014 07/09/2014
Toán giải tích/Toán cao cấp 2 EG10 3 10/08/2014 05/10/2014 Capture
Toán rời rạc IT04 4 07/09/2014 02/11/2014 Capture
Tiếng Việt và soạn thảo văn bản  EG08 2 13/07/2014 07/09/2014 Capture
07/09/2014 02/11/2014
21/12/2014 22/03/2015
10/08/2014 05/10/2014
Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05 2 18/05/2014 10/08/2014 Capture
13/07/2014 07/09/2014
Xã hội học đại cương EL02 2 18/05/2014 10/08/2014 Capture
21/12/2014 22/03/2015
13/07/2014 07/09/2014
Tin học ứng dụng  BF09 3 07/09/2014 02/11/2014 Capture
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT05 4 02/11/2014 28/12/2014 Capture
28/12/2014 08/03/2015
Cơ sở dữ liệu IT06 3 07/09/2014 02/11/2014 Capture
02/11/2014 28/12/2014
Cơ sở lập trình IT01 4 13/07/2014 07/09/2014 Capture
02/11/2014 28/12/2014
10/08/2014 05/10/2014
Công pháp quốc tế EL17 3 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Đại cương văn hóa Việt Nam EL04 2 13/07/2014 07/09/2014 Capture
07/09/2014 02/11/2014
10/08/2014 05/10/2014
Đại số tuyến tính  EG10.3 2 13/07/2014 07/09/2014 Capture
02/11/2014 28/12/2014
10/08/2014 05/10/2014
Đại số và hình giải tích  EG10.3 3 07/09/2014 02/11/2014 Capture
Điều kiển học kinh tế BA16 2 02/11/2014 28/12/2014 Capture
Kế toán doanh nghiệp  EG27 3 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Kế toán hành chính sự nghiệp AC04 3 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Kế toán tài chính I AC01 4 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Kiểm toán căn bản EG26 3 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Kiến trúc máy tính IT02 3 13/07/2014 07/09/2014 Capture
02/11/2014 28/12/2014
10/08/2014 05/10/2014
Kinh tế lượng EG19 3 02/11/2014 28/12/2014 Capture
28/12/2014 08/03/2015
Kinh tế môi trường BA03 2 07/09/2014 02/11/2014 Capture
Kinh tế phát triển  EG15 3 13/07/2014 07/09/2014 Capture
28/12/2014 08/03/2015
10/08/2014 05/10/2014
Kinh tế Vi mô EG13 3 13/07/2014 07/09/2014 Capture
28/12/2014 08/03/2015
10/08/2014 05/10/2014
Kinh tế vĩ mô EG14 3 07/09/2014 02/11/2014 Capture
Kỹ thuật điện tử số IT01.2 3 18/05/2014 10/08/2014 Capture
21/12/2014 22/03/2015
13/07/2014 07/09/2014
Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng IT07 4 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Lập trình hướng sự kiện IT09 4 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới EL30 2 13/07/2014 07/09/2014 Capture
02/11/2014 28/12/2014
28/12/2014 08/03/2015
10/08/2014 05/10/2014
Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam  EL31 2 07/09/2014 02/11/2014 Capture
Luật Dân sự Việt Nam 1 EL12 3 07/09/2014 02/11/2014 Capture
Luật Dân sự Việt Nam 2 EL13 4 02/11/2014 28/12/2014 Capture
28/12/2014 08/03/2015
Luật Hành chính Việt Nam EL09 4 07/09/2014 02/11/2014 Capture
Luật Hiến pháp Việt Nam EL08 4 13/07/2014 07/09/2014 Capture
28/12/2014 08/03/2015
10/08/2014 05/10/2014
Luật Hình sự Viêt Nam EL10 4 02/11/2014 28/12/2014 Capture
28/12/2014 08/03/2015
Luật Hôn nhân & gia đình Việt Nam EL15 3 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Luật kinh doanh EG21 3 07/09/2014 02/11/2014 Capture
02/11/2014 28/12/2014
Luật kinh tế Việt Nam 1 EL19 3 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Luật lao động Việt Nam EL21 3 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Luật Tố tụng hành chính Việt Nam EL34B5 2 02/11/2014 28/12/2014 Capture
Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11 3 07/09/2014 02/11/2014 Capture
02/11/2014 28/12/2014
Lý luận Nhà nước & Pháp luật EL06 5 13/07/2014 07/09/2014 Capture
02/11/2014 28/12/2014
10/08/2014 05/10/2014
Lý thuyết tài chính tiền tệ  EG16 3 07/09/2014 02/11/2014 Capture
02/11/2014 28/12/2014
Lý thuyết xác suất và thống kê toán  EG11 3 13/07/2014 07/09/2014 Capture
28/12/2014 08/03/2015
10/08/2014 05/10/2014
Mạng và truyền thông IT11 3 07/09/2014 02/11/2014 Capture
Marketing căn bản  EG18 3 02/11/2014 28/12/2014 Capture
28/12/2014 08/03/2015
Ngân hàng thương mại  EG29 3 02/11/2014 28/12/2014 Capture
28/12/2014 08/03/2015
Ngôn ngữ thiết kế Web IT14 4 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu IT08 3 02/11/2014 28/12/2014 Capture
28/12/2014 08/03/2015
Nguyên lý hệ điều hành IT03 3 02/11/2014 28/12/2014 Capture
Nguyên lý kế toán EG17 3 02/11/2014 28/12/2014 Capture
Nguyên lý thống kê  EG20 3 02/11/2014 28/12/2014 Capture
Quản lý nhà nước về kinh tế  BA02 2 02/11/2014 28/12/2014 Capture
28/12/2014 08/03/2015
Quản trị chiến lược BA08 3 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Quản trị học BA06 3 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Quản trị nhân lực BA09 3 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Quản trị tài chính BA07 3 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Tài chính doanh nghiệp  EG24 3 02/11/2014 28/12/2014 Capture
02/11/2014 28/12/2014
28/12/2014 08/03/2015
Tài chính quốc tế BF01 3 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Tâm lý học đại cương EG07 2 18/05/2014 10/08/2014 Capture
18/05/2014 10/08/2014
13/07/2014 07/09/2014
13/07/2014 07/09/2014
10/08/2014 05/10/2014
Thiết kế đồ họa IT13 3 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Thương mại điện tử  EG31 2 07/09/2014 02/11/2014 Capture
Tiếng anh chuyên ngành  BF10 3 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Tin học ứng dụng trong kế toán  AC09 3 28/12/2014 08/03/2015 Capture
Xây dựng văn bản pháp luật EL07 3 02/11/2014 28/12/2014 Capture
28/12/2014 08/03/2015

 

 

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »