Đội ngũ cán bộ

1. Ban lãnh đạo Trung tâm:

Ban Lanh dao

 

2. Bộ phận Văn phòng – Kế hoạch – Tài chính:

 

3. Bộ phận Tuyển sinh

 

4. Bộ phận Quản lý Giảng dạy

 

5. Bộ phận Cố vấn học tập/Chủ nhiệm lớp

 

6. Bộ phận Giáo vụ

 

7. Bộ phận Học liệu

 

8. Bộ phận công nghệ

8.CongNghe

 

9. Tổ Hỗ trợ kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

Dịch ngôn ngữ (Translate) »