Đội ngũ cán bộ

1. Ban lãnh đạo Trung tâm:

Ban Lanh dao

 

2. Bộ phận Văn phòng – Kế hoạch – Tài chính:

 

3. Bộ phận Liên hệ đối tác

 

4. Bộ phận Quản lý Giảng dạy

 

5. Bộ phận Cố vấn học tập/Chủ nhiệm lớp

 

6. Bộ phận Giáo vụ

 

7. Bộ phận Học liệu

 

8. Bộ phận công nghệ

8.CongNghe

 

9. Tổ Hỗ trợ kỹ thuật

 

10. Tổ Quản trị nội dung website – Truyền thông

 

 

 

 

Dịch ngôn ngữ (Translate) »