Đội ngũ cán bộ

1. Ban Giám đốc Trung tâm:

2. Bộ phận Văn phòng – Kế hoạch – Tài chính:

3. Bộ phận Hỗ trợ tuyển sinh và Liên hệ đối tác

 

4. Bộ phận Kế hoạch đào tạo và Quản lý Giảng dạy

 

5. Bộ phận Cố vấn học tập/Chủ nhiệm lớp

 

6. Bộ phận Giáo vụ

 

7. Bộ phận Học liệu

 

8. Bộ phận công nghệ

 

9. Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật

 

10. Tổ Quản trị nội dung website – Truyền thông

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »
đào tạo ngắn hạn