Tổ chức và hoạt động

Ban Giám đốc

TS. Trần Thị Lan Thu

 

 

a

Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 0902223686

E-mail: thutl@hou.edu.vn

          

Các bộ phận

– Liên hệ đối tác và tuyển sinh – Giáo vụ
– Văn phòng – Kế hoạch – Tài chính – Quản lý và phát triển học liệu
– Quản lý giảng dạy – Phát triển và vận hành công nghệ
– Cố vấn học tập/Chủ nhiệm lớp  

 

 

Các đơn vị phối hợp đào tạo thuộc Viện Đại học Mở Hà Nội

 

Khoa Công nghệ Thông tin

Khoa Du lịch

Khoa Công nghệ Điện tử thông tin

Khoa Kinh tế

Khoa Luật

Khoa Tài chính Ngân hàng

Khoa Sau Đại học

Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ sinh viên

Trung tâm Tư vấn Pháp luật

– Trung tâm thông tin thư viện

– Trung tâm Đà Nẵng

– Trung tâm Học liệu


Dịch ngôn ngữ (Translate) »