Tổ chức và hoạt động

Ban Giám đốc

TS. Trần Thị Lan Thu

 

 

ThS. Bùi Thị Lự

 

a

Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 0902223686

E-mail: thutl@hou.edu.vn

Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 0936391883

Email: builu@hou.edu.vn 

          

Các bộ phận

– Hỗ trợ tuyển sinh và liên hệ đối tác  – Giáo vụ
– Văn phòng, Kế hoạch – Tài chính – Học liệu
– Kế hoạch đào tạo và Quản lý giảng dạy – Công nghệ
– Cố vấn học tập/Chủ nhiệm lớp – Hỗ trợ kỹ thuật

 

 

Các đơn vị phối hợp đào tạo thuộc Trường Đại học Mở Hà Nội

 

Khoa Công nghệ Thông tin

Khoa Du lịch

Khoa Công nghệ Điện tử thông tin

Khoa Kinh tế

Khoa Luật

Khoa Tài chính Ngân hàng

Khoa Sau Đại học

Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ sinh viên

Trung tâm Tư vấn Pháp luật

– Trung tâm thông tin thư viện

– Trung tâm Đà Nẵng

– Trung tâm Công nghệ – Học liệu


Dịch ngôn ngữ (Translate) »