Quy chế – Quy định

Tất cả các cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ cố vấn học tập, giáo vụ, các đơn vị đối tác và sinh viên học đại học theo phương thức E-learning tại Trung tâm Đào tạo E-learning có trách nhiệm thực hiện đúng theo các quy chế, quy định sau:

1) Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học (Ban hành theo Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2) Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học (Quyết định số: 4004/QĐ-ĐHM ngày 09/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội).


Dịch ngôn ngữ (Translate) »