Qui chế – Qui định

Tất cả các cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ cố vấn học tập, giáo vụ, các đơn vị đối tác và sinh viên học đại học theo phương thức E-learning tại Trung tâm Đào tạo E-learning có trách nhiệm thực hiện đúng theo các quy chế, quy định sau:

1) Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học (Ban hành theo Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2) Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định Số: 6116/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội).

3)  Quy định đối với sinh viên:

Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội quy định:

Quyền và nghĩa vụ của sinh viên

Quyền của sinh viên:

  • Được thành lập Ban cán sự lớp.
  • Được biết các thông tin liên quan đến khóa học, được nhà trường phổ biến nội quy, quy chế về việc học tập, thực tập, tốt nghiệp.
  • Được kiến nghị với nhà trường các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên.
  • Được tham gia các hoạt động của nhà trường tổ chức như: các chương trình giao lưu, hội diễn văn nghệ, phong trào nghiên cứu khoa học, Hội nghị sinh viên tiên tiến.
  • Hiện nhà trường chưa có chế độ miễn giảm học phí và các ưu tiên khác cho các đối tượng chính sách học theo chương trình này.

Nghĩa vụ của sinh viên:

  • Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của nhà trường, các quy định, nội quy của Trung tâm Đào tạo E-learning.
  • Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện nếp sống văn minh (trang phục lịch sự khi đi học, đi thi; ngôn ngữ đúng mực với giảng viên, cán bộ nhân viên nhà trường và sinh viên khác;…)
  • Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chương trình học theo quy định; chủ động tích cực học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo đức, lối sống.
  • Đóng học phí đúng thời hạn theo quy định.

Các hành vi sinh viên không được làm:

  • Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường và sinh viên khác.
  • Gian lận trong học tập như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi; học, thi, thực tập hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.
  • Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học tập trung, thi; say rượu, bia khi đến lớp học tập trung và thi.
  • Gây rối an ninh, trật tự trong trường hoặc nơi công cộng.

Khen thưởng và kỷ luật sinh viên thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Mở Hà Nội.

4. Quy định tham gia hệ thống E-learning

– Quy định sử dụng hệ thống đào tạo E-learning 
– Quy định tham gia Diễn đàn thảo luận môn học 

5. Các quy định về việc tổ chức và thi hết môn:

– Quy định xử lý thí sinh vi phạm quy chế;

– Qui định trách nhiệm đối với thí sinh dự thi;

6. Qui định về tổ chức và quản lí đào tạo đại học hệ Từ xa (Quyết định số: 6116/QĐ-ĐHM ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội)


Dịch ngôn ngữ (Translate) »