EHOU 29/12/2016
BẢNG DANH MỤC LỚP MÔN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2017 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU

STT Tên môn học Mã môn TC Ngày bắt đầu  Ngày kết thúc   1 Nhập môn internet và E-learning EG38 4 26/03/2017 21/05/2017 2 21/05/2017 16/07/2017 3 16/07/2017 10/09/2017 4 10/09/2017 05/11/2017 5 05/11/2017 31/12/2017 6 24/12/2017 11/03/2018 7 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35 4 21/05/2017 16/07/2017 …

EHOU 04/05/2016
BẢNG DANH MỤC LỚP MÔN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2016 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU

BẢNG DANH MỤC LỚP MÔN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2016 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU STT Tên môn học Mã môn TC NNgày bắt đầu Ngày kết thúc   1 Nhập môn Internet và E-Learning EG38 4 27/03/2016 22/05/2016   2 08/05/2016 03/07/2016 3 26/06/2016 21/08/2016 4 14/08/2016 09/10/2016 5 …

Trang 1 / 11

Dịch ngôn ngữ (Translate) »