EHOU 23/11/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC – VIỄN THÔNG HÀNG KHÔNG TUYỂN DỤNG (đã hết hạn)

Tuyển dụng các vị trí bao gồm:
1. Kinh doanh – bán hàng;
2. Dịch vụ Công nghệ thông tin.
3. Tư vấn kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu số;
4. Phát triển sản phẩm dịch vụ ứng dụng;
5. Phát triển sản phẩm dịch vụ hạ tầng;
6. Phát triển sản phẩm dịch vụ an ninh thông tin và bảo mật;
7. Dịch vụ đảm bảo hoạt động các hệ thống ứng dụng, hạ tầng công nghệ thông tin.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »