Ngành Công nghệ thông tin

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo các kỹ sư CNTT có trình độ vững vàng, kỹ năng thực hành chuyên sâu về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT, đáp ứng nhu cầu phát triển CNTT nói riêng và phát triển kinh tế – xã hội nói chung ở Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư Công nghệ Thông tin, đáp ứng chuẩn đầu ra của ngành Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mở Hà Nội, có đủ kiến thức để trở thành người phụ trách về CNTT, lập trình viên, quản trị hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu, xây dựng, thiết kế các hệ thống phần cứng và phần mềm tại các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cơ quan Bộ ngành và các cơ quan khác.

Sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có khả năng tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ.

Có đủ kiến thức để học tiếp chương trình cùng ngành với bậc học cao hơn ở các trường trong nước và quốc tế.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 152 tín chỉ

Thời gian đào tạo:Từ 1,5 đến 3,5 năm cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tùy theo văn bằng khi nhập học.

Học phí: 340.000đ/1 tín chỉ

Chương trình học tập: Xem chi tiết tại đây

                        


Dịch ngôn ngữ (Translate) »