Tổ chức và hoạt động

Ban Giám đốc

ThS. Bùi Thị Lự

 

 

TS. Đặng Hải Đăng

 

 

a  

Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 0936391883

Email: builu@hou.edu.vn 

Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 0983911478

E-mail: dangdh@hou.edu.vn

 

          

Các bộ phận

– Hỗ trợ tuyển sinh và liên hệ đối tác  – Giáo vụ
– Văn phòng, Kế hoạch – Tài chính – Học liệu
– Kế hoạch đào tạo và Quản lý giảng dạy – Công nghệ
– Cố vấn học tập – Hỗ trợ kỹ thuật

 

Các đơn vị phối hợp đào tạo thuộc Trường Đại học Mở Hà Nội

 

Các Khoa chuyên môn:

Khoa Công nghệ Thông tin

Khoa Du lịch

– Khoa Tiếng Anh

Khoa Kinh tế

Khoa Luật

Khoa Tài chính Ngân hàng

Các Trung tâm

           – Trung tâm Công nghệ kỹ thuật số

– Trung tâm Đà Nẵng

– Trung tâm thông tin thư viện


Dịch ngôn ngữ (Translate) »