Qui chế – Qui định

Tất cả các cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ Cố vấn học tập, giáo vụ, các đơn vị đối tác và học viên học Đại học Từ xa theo phương thức eLearning của Trung tâm Đào tạo E-Learning có trách nhiệm thực hiện đúng theo các qui chế, qui định sau:

 

1.  Qui chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa (Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học có hiệu lực từ ngày 12/6/2017)

 

2.  Qui định đối với sinh viên 

Căn cứ Qui chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội qui định:

Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên

            Quyền của sinh viên:

– Được thành lập Ban cán sự lớp.

– Được biết các thông tin liên quan đến khóa học, được nhà trường phổ biến nội quy, quy chế về việc học tập, thực tập, thi tốt nghiệp.

– Được kiến nghị với nhà trường các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên.

– Được tham gia các hoạt động của nhà trường tổ chức như: Các chương trình giao lưu, hội diễn văn nghệ, phong trào nghiên cứu khoa học, hội nghị sinh viên tiên tiến.

– Hiện nhà trường chưa có chế độ miễn giảm học phí và các ưu tiên khác cho các đối tượng chính sách tham gia hình thức học tập này.

            Nghĩa vụ của sinh viên:

– Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của nhà trường, của Trung tâm Đào tạo E-learning.

– Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện nếp sống văn minh (trang phục lịch sự khi đi học, đi thi; ngôn ngữ đúng mực với giảng viên, cán bộ nhân viên nhà trường và sinh viên khác;…)

– Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chương trình học theo quy định; chủ động tích cực học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo đức, lối sống.

– Đóng học phí đúng thời hạn theo quy định.

           Các hành vi sinh viên không được làm:

– Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường và sinh viên khác.

– Gian lận trong học tập như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi; học, thi, thực tập hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.

– Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học tập trung, thi; say rượu, bia khi đến lớp học tập trung và thi.

– Gây rối an ninh, trật tự trong trường hoặc nơi công cộng.

Khen thưởng và kỉ luật sinh viên

                               Khen thưởng sinh viên: 

– Những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác của tập thể được nhà trường khen thưởng hàng năm tại Hội nghị Sinh viên tiên tiến của nhà trường.

– Những sinh viên trong ban cán sự lớp, được tập thể và trung tâm địa phương đề nghị sẽ được khen thưởng và biểu dương tại Hội nghị sinh viên tiên tiến của nhà trường.

                              Kỉ luật sinh viên:

– Sinh viên vi phạm quy định của nhà trường, quy chế học tập, quy chế thi cử sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Trường Đại học Mở Hà Nội.

– Nếu trường hợp khai man lý lịch, sử dụng văn bằng chứng chỉ bất hợp pháp sẽ bị xóa tên, hủy bỏ kết quả học tập và bị xử lý theo pháp luật, thông báo về cơ quan, địa phương và gia đình.

Các hình thức kỷ luật thực hiện theo quy định khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm và của Trường Đại học Mở Hà Nội.

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý kỷ luật

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Có phát ngôn, hành động không đúng mực, gây ảnh hưởng uy tín, xúc phạm cá nhân học viên, giảng viên, cán bộ Nhắc nhở, khiển trách Cảnh cáo. Học viên không được tham gia hoạt động tập thể (diễn đàn, hội thảo,…) 1 tháng Đình chỉ học 1 năm Buộc thôi học
Gian lận trong nộp bài tập. Sao chép bài tập về nhà của người khác Hủy kết quả học tập môn liên quan. Buộc học lại Cảnh cáo Đình chỉ học 1 năm Buộc thôi học
Thi hộ hoặc nhờ thi hộ Đình chỉ học 1 năm Buộc thôi học

Qui định về khen thưởng và kỉ luật đối với sinh viên học tại Trung tâm E-Learning

Sinh viên học tại Trung tâm Đào tạo E-learning cần thực hiện nghiêm túc Qui định sử dụng hệ thống đào tạo E-learning và Qui định tham gia Diễn đàn thảo luận môn học:

3. Qui định tham gia hệ thống E-learning

– Qui định sử dụng hệ thống đào tạo E-learning 
– Qui định tham gia Diễn đàn thảo luận môn học
 

 

4. Các qui định về việc tổ chức và thi hết môn:

– Qui định xử lý thí sinh vi phạm quy chế;

– Qui định trách nhiệm đối với thí sinh dự thi;

5. Qui định về tổ chức và quản lí đào tạo đại học hệ Từ xa (Quyết định số: 6116/QĐ-ĐHM ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội)


Dịch ngôn ngữ (Translate) »
đào tạo ngắn hạn