Quy chế – Quy định

Tất cả các cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ cố vấn học tập, giáo vụ, các đơn vị đối tác và sinh viên học đại học theo phương thức E-learning tại Trung tâm Đào tạo Trực tuyến có trách nhiệm thực hiện đúng theo các quy chế, quy định sau:

1) Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học (Ban hành theo Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) xem chi tiết tại đây.

2) Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Mở Hà Nội (Quyết định số: 4004/QĐ-ĐHM ngày 09/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội).

 

Video phổ biến quy chế đào tạo

3) Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế đào tạo trình độ Đại học tại Trường Đại học Mở Hà Nội (Quyết định số: 2629/QĐ-ĐHM ngày 01/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội).

4) Quy định tham gia hệ thống E-learning

Quy định sử dụng hệ thống đào tạo E-learning
Quy định tham gia Diễn đàn thảo luận lớp môn

5) Các quy định về thi kết thúc học phần

Quy định xử lý thí sinh vi phạm quy chế
Quy định trách nhiệm đối với thí sinh dự thi
Quy định đối với sinh viên thi trực tuyến

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »