Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Danh sách Cố vấn học tập và Giáo vụ

Danh sách Cố vấn học tập và Giáo vụ

Danh sách Cố vấn học tập

 

  • Trần Thị Quỳnh Trang – cvht_trangttq@ehou.edu.vn – (024) 3218-1724
  • Đào Thị Thành – cvht_thanhdt@ehou.edu.vn – (024) 3623-0397
  • Nguyễn Thùy Dương – cvht_duongnt@ehou.ehou.vn – (024)3218-1723
  • Trịnh Hải Yến – cvht_yenth@ehou.edu.vn – (024) 3623-1127
  • Ngô Thị Thu Hằng – cvht_hangntt002@ehou.edu.vn – (024) 3 623-1126
  • Bùi Mai Phương – cvht_phuongbm@ehou.edu.vn – (024) 3623-1126
  • Đặng Thùy Hương – cvht_huongdt@ehou.edu.vn – (024) 3623-0635
  • Lê Thị Nga – cvht_ngalt@ehou.edu.vn – (028) 3840-7738

 

Danh sách giáo vụ quản lý

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »