Đội ngũ cán bộ

1. Ban Giám đốc Trung tâm:

2. Bộ phận Hỗ trợ tuyển sinh và Liên hệ đối tác

3. Bộ phận Kế hoạch đào tạo và Quản lý Giảng dạy

4. Bộ phận Cố vấn học tập

 

5. Bộ phận Giáo vụ

 

6. Bộ phận Kỹ thuật – Học liệu

7. Bộ phận Văn phòng – Kế hoạch – Tài chính


Dịch ngôn ngữ (Translate) »