Đội ngũ cán bộ

1. Ban Giám đốc Trung tâm:

2. Quản lý hoạt động đào tạo

Quản lý hoạt động đào tạo

3. Quản lý học sinh sinh viên, công tác chính trị tư tưởng

 

4. Công nghệ thông tin

 

5. Văn phòng – Kế hoạch – Tài chính


Dịch ngôn ngữ (Translate) »