adminsite 16/12/2023
Ngày thi 17/12/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 17 tháng 12 năm 2023.

adminsite 09/12/2023
Ngày thi 10/12/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 10 tháng 12 năm 2023.

adminsite 01/12/2023
Ngày thi 03/12/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 03 tháng 12 năm 2023.

adminsite 22/11/2023
Ngày thi 26/11/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 26 tháng 11 năm 2023.

adminsite 17/11/2023
Ngày thi 19/11/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 19 tháng 11 năm 2023.

adminsite 10/11/2023
Ngày thi 12/11/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 12 tháng 11 năm 2023.

adminsite 23/09/2023
Ngày thi 24/9/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 24 tháng 9 năm 2023.

adminsite 16/09/2023
Ngày thi 17/9/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 17 tháng 9 năm 2023.

adminsite 08/09/2023
Ngày thi 10/9/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 10 tháng 9 năm 2023.

adminsite 30/08/2023
Ngày thi 31/8/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 31 tháng 8 năm 2023.

adminsite 29/08/2023
Ngày thi 30/8/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 30 tháng 8 năm 2023.

adminsite 22/08/2023
Ngày thi 23/8/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 23 tháng 8 năm 2023.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »