CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ SINH VIÊN CÁC HỆ KHÁC

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4 Vào học
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 4 Vào học
EG01 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 5 Vào học
EG03 Tư tưởng HCM 2 Vào học
EG02 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 Vào học
EG12 Tin học đại cương 3 Vào học
EG19 Kinh tế lượng 3 Vào học
EG04 Pháp luật đại cương 2 Vào học
EG13 Kinh tế vi mô 3 Vào học
EG14 Kinh tế vĩ mô 3 Vào học
EG18 Marketing căn bản 3 Vào học
EG17 Nguyên lý kế toán 3 Vào học
EG22 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 Vào học
EG34 Định giá tài sản 2 Vào học
BA05 Kinh tế quốc tế 2 Vào học
EG28 Thị trường chứng khoán 2 Vào học
EG33 Kế toán quản trị 2 Vào học
EG25 Thuế 2 Vào học
EG36 Quản trị rủi ro 2 Vào học
BA23 Quản trị kinh doanh 3 Vào học
EG05 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Vào học
EG15 Kinh tế phát triển 2 Vào học
EG11 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 Vào học
EG09.1 Anh văn I 3 Vào học
EG09.2 Anh văn II 3 Vào học
EG09.3 Anh văn III 3 Vào học
EG20 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Vào học
EG21 Luật kinh doanh 3 Vào học
EG31 Thương mại điện tử 2 Vào học
EG16 Tài chính tiền tệ 3 Vào học
EG37 Quản trị dự án đầu tư 3 Vào học
EG10.1 Toán giải tích 3 Vào học
EG08 Tiếng Việt và soạn thảo văn bản 2 Vào học
EG30 Thanh toán và tín dụng quốc tế 3 Vào học
BA07 Quản trị tài chính 3 Vào học
EG32 Phân tích báo cáo tài chính 3 Vào học
EG10.3 Đại số tuyến tính 2 Vào học
BA18 Anh văn chuyên ngành I 3 Vào học
BA19 Anh văn chuyên ngành II 3 Vào học
BA03 Kinh tế môi trường 2 Vào học
BA02 Quản lý nhà nước về kinh tế 2 Vào học
BA17 Trò chơi kinh doanh 2 Vào học
BA15 Tin học ứng dụng trong quản trị 2 Vào học
BA06 Quản trị học 3 Vào học
BA09 Quản trị nhân lực 3 Vào học
BA08 Quản trị chiến lược 3 Vào học
BA10 Quản trị sản xuất 3 Vào học
BA11 Quản trị chất lượng 2 Vào học
BA20 Thực tập nghề nghiệp 5 Vào học
BA27 Đề án quản trị kinh doanh 2 Vào học
BA28 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 Vào học
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4 Vào học
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 4 Vào học
EG01 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 5 Vào học
EG03 Tư tưởng HCM 2 Vào học
EG02 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 Vào học
EG12 Tin học đại cương 3 Vào học
EG19 Kinh tế lượng 3 Vào học
EG04 Pháp luật đại cương 2 Vào học
EG07 Tâm lý học đại cương 2 Vào học
EG13 Kinh tế vi mô 3 Vào học
EG14 Kinh tế vĩ mô 3 Vào học
EG18 Marketing căn bản 3 Vào học
EG17 Nguyên lý kế toán 3 Vào học
BA05 Kinh tế quốc tế 3 Vào học
BF21 Ngân hàng thương mại 3 Vào học
EG28 Thị trường chứng khoán 3 Vào học
EG33 Kế toán quản trị 3 Vào học
EG25 Thuế 3 Vào học
EG36 Quản trị rủi ro 3 Vào học
EG23 Quản trị kinh doanh 3 Vào học
EG05 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Vào học
EG15 Kinh tế phát triển 3 Vào học
EG11 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 Vào học
EG09.1 Tiếng anh cơ bản 1 3 Vào học
EG09.2 Tiếng anh cơ bản 2 3 Vào học
EG09.3 Tiếng anh cơ bản 3 3 Vào học
EG20 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Vào học
EG21 Luật kinh tế 3 Vào học
EG26 Kiểm toán 3 Vào học
BF22 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 Vào học
BF23 Kế toán ngân hàng 3 Vào học
BF13 Pháp luật tài chính 3 Vào học
EG10.1 Toán cao cấp 2 2 Vào học
EG08 Soạn thảo văn bản 2 Vào học
EG30 Thanh toán quốc tế 3 Vào học
EG24 Tài chính doanh nghiệp I 3 Vào học
BF08 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 Vào học
BF10.3 Toán cao cấp 1 3 Vào học
BF10 Tiếng anh chuyên ngành (TCNH) 3 Vào học
BF09 Tin học ứng dụng 3 Vào học
BF18 Kế toán doanh nghiệp 3 Vào học
BF03 Phân tích tài chính dự án 3 Vào học
BF07 Tài chính doanh nghiệp II 3 Vào học
BF01 Tài chính quốc tế 3 Vào học
BF15 Hoạt động của hệ thống tài chính Việt Nam 2 Vào học
BF06 Tín dụng ngân hàng 3 Vào học
BF12 Thực tập tốt nghiệp 8 Vào học
BF05 Marketing ngân hàng 3 Vào học
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4 Vào học
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 4 Vào học
EN56 Tiếng Anh cơ bản 4 Vào học
EG01 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 5 Vào học
EG03 Tư tưởng HCM 2 Vào học
EG02 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 Vào học
EG12 Tin học đại cương 3 Vào học
EG04 Pháp luật đại cương 2 Vào học
EG11 Xác suất và thống kê toán học 3 Vào học
EG09.1 Tiếng anh cơ bản 1 3 Vào học
EG09.2 Tiếng anh cơ bản 2 3 Vào học
EG09.3 Tiếng anh cơ bản 3 3 Vào học
IT16 Thương mại điện tử 3 Vào học
EG10.1 Giải tích 1 3 Vào học
IT10.3 Đại số và hình giải tích 3 Vào học
EG10.2 Giải tích 2 3 Vào học
IT01.1 Tiếng anh chuyên ngành (IT) 3 Vào học
IT01.2 Kỹ thuật điện tử số 3 Vào học
IT02 Kiến trúc máy tính 3 Vào học
IT03 Nguyên lý hệ điều hành 3 Vào học
IT11 Mạng và truyền thông 3 Vào học
IT18 Lập trình cho thiết bị di động 4 Vào học
IT21 Quản trị mạng 3 Vào học
IT19 An ninh và bảo mật dữ liệu 3 Vào học
IT01 Cơ sở lập trình 4 Vào học
IT04 Toán rời rạc 4 Vào học
IT05 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 Vào học
IT08 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu 3 Vào học
IT06 Cơ sở dữ liệu 3 Vào học
IT10 Hệ quản trị CSDL 3 Vào học
IT13 Thiết kế đồ họa 3 Vào học
IT07 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 4 Vào học
IT14 Ngôn ngữ thiết kế Web 4 Vào học
IT09 Lập trình hướng sự kiện 4 Vào học
IT15 Lập trình Web 4 Vào học
IT17 Lập trình hệ thống 3 Vào học
IT23 Kỹ thuật lập trình đồ họa 3 Vào học
IT20 Mã nguồn mở 3 Vào học
IT12 Phân tích và thiết kế hệ thống TT 4 Vào học
IT22 Quản lý dự án CNTT 3 Vào học
IT35 Đồ án tốt nghiệp 12 Vào học
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4 Vào học
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 4 Vào học
EG01 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 5 Vào học
EG03 Tư tưởng HCM 2 Vào học
EG02 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 Vào học
EG12 Tin học đại cương 3 Vào học
EG07 Tâm lý học đại cương 2 Vào học
EG13 Kinh tế vi mô 3 Vào học
EG14 Kinh tế vĩ mô 3 Vào học
EG23 Quản trị kinh doanh 2 Vào học
EG09.1 Anh văn I 3 Vào học
EG09.2 Anh văn II 3 Vào học
EG09.3 Anh văn III 3 Vào học
EL05 Logic học 2 Vào học
EL24 Luật tài chính Việt Nam 3 Vào học
EL07 Xây dựng văn bản pháp luật 3 Vào học
EL04 Đại cương văn hóa Việt Nam 2 Vào học
EL02 Xã hội học đại cương 2 Vào học
EL01 Anh văn 4 3 Vào học
EL06 Lý luận Nhà nước và Pháp luật 5 Vào học
EL08 Luật Hiến pháp Việt Nam 4 Vào học
EL30 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 2 Vào học
EL09 Luật Hành chính Việt Nam 4 Vào học
EL31 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới 2 Vào học
EL11 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam 3 Vào học
EL12 Luật Dân sự Việt Nam 1 3 Vào học
EL13 Luật Dân sự Việt Nam 2 4 Vào học
EL34 Luật Tố tụng hành chính Việt Nam 2 Vào học
EL15 Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam 3 Vào học
EL29 Luật Sở hữu trí tuệ 2 Vào học
EL36 Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại 2 Vào học
EL19 Luật kinh tế Việt Nam 1 3 Vào học
EL20 Luật kinh tế Việt Nam 2 4 Vào học
EL25 Luật ngân hàng 3 Vào học
EL26 Luật Thương mại quốc tế 2 Vào học
EL28 Luật đầu tư 2 Vào học
EL35 Luật Kinh tế chuyên ngành 2 Vào học
EL21 Luật lao động Việt Nam 3 Vào học
EL22 Luật Đất đai Việt Nam 3 Vào học
EL27 Luật Môi trường 2 Vào học
EL16 Tâm lý học tư pháp 3 Vào học
EL10 Luật Hình sự Việt Nam 4 Vào học
EL14 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam 3 Vào học
EL17 Công pháp quốc tế 3 Vào học
EL18 Tư pháp quốc tế 3 Vào học
EL47 Thực tập nghề 5 Vào học
EL41 Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2 Vào học
EL42 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm 2 Vào học
EL43 Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng 2 Vào học
EL44 Kỹ năng nghề luật 2 Vào học
EL51 Luật an sinh xã hội 2 Vào học
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4 Vào học
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 4 Vào học
EN56 Tiếng Anh cơ bản 4 Vào học
EG01 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 5 Vào học
EG03 Tư tưởng HCM 2 Vào học
EG02 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 Vào học
EG12 Tin học đại cương 3 Vào học
EG04 Pháp luật đại cương 2 Vào học
EN05 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 Vào học
EN08 Logic học đại cương 2 Vào học
EN01 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 Vào học
EN02 Tiếng Việt thực hành 2 Vào học
EN03 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 Vào học
EN04 Ngôn ngữ học đối chiếu 2 Vào học
EN06.1 Ngoại ngữ II.1 (Tiếng Trung) 3 Vào học
EN06.2 Ngoại ngữ II.2 (Tiếng Trung) 3 Vào học
EN06.3 Ngoại ngữ II.3 (Tiếng Trung) 3 Vào học
EN06.4 Ngoại ngữ II.4 (Tiếng Trung) 3 Vào học
EN07 Ngôn ngữ và văn hóa 2 Vào học
EN09 Ngữ âm thực hành 2 Vào học
EN10 Ngữ âm lý thuyết 2 Vào học
EN11 Từ vựng - ngữ nghĩa học 2 Vào học
EN12 Ngữ pháp thực hành 2 Vào học
EN13 Ngữ pháp lý thuyết 2 Vào học
EN14 Giao thoa văn hóa 2 Vào học
EN15 Lịch sử phát triển Tiếng Anh 2 Vào học
EN16 Văn học Anh - Mỹ 2 Vào học
EN17 Đất nước học 2 Vào học
EN18 Nghe - Tiếng Anh 1 2 Vào học
EN19 Nói - Tiếng Anh 1 2 Vào học
EN20 Đọc - Tiếng Anh 1 2 Vào học
EN21 Viết - Tiếng Anh 1 2 Vào học
EN22 Nghe - Tiếng Anh 2 2 Vào học
EN23 Nói - Tiếng Anh 2 2 Vào học
EN24 Đọc - Tiếng Anh 2 2 Vào học
EN25 Viết - Tiếng Anh 2 2 Vào học
EN26 Nghe - Tiếng Anh 3 2 Vào học
EN27 Nói - Tiếng Anh 3 2 Vào học
EN28 Đọc - Tiếng Anh 3 2 Vào học
EN29 Viết - Tiếng Anh 3 2 Vào học
EN30 Nghe - Tiếng Anh 4 2 Vào học
EN31 Nói - Tiếng Anh 4 2 Vào học
EN32 Đọc - Tiếng Anh 4 2 Vào học
EN33 Viết - Tiếng Anh 4 2 Vào học
EN34 Nghe - Tiếng Anh 5 2 Vào học
EN35 Nói - Tiếng Anh 5 2 Vào học
EN36 Đọc - Tiếng Anh 5 2 Vào học
EN37 Viết - Tiếng Anh 5 2 Vào học
EN38 Nghe - Tiếng Anh 6 2 Vào học
EN39 Nói - Tiếng Anh 6 2 Vào học
EN40 Đọc - Tiếng Anh 6 2 Vào học
EN41 Viết - Tiếng Anh 6 2 Vào học
EN42 Dịch đại cương 3 Vào học
EN43 Lý thuyết dịch 2 Vào học
EN44 Phân tích diễn ngôn 2 Vào học
EN45 Dịch nâng cao 1 2 Vào học
EN46 Dịch nâng cao 2 2 Vào học
EN47 Dịch nâng cao 3 2 Vào học
EN54 Kỹ năng thuyết trình 2 Vào học
EN51 Tiếng Anh thương mại 2 Vào học
EN48 Thực tập dịch 4 Vào học
EN57 Lý thuyết tiếng tổng hợp 3 Vào học
EN58 Thực hành tiếng tổng hợp 4 Vào học
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4 Vào học
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 4 Vào học
EG01 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 5 Vào học
EG03 Tư tưởng HCM 2 Vào học
EG02 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 Vào học
EG12 Tin học đại cương 3 Vào học
EG04 Pháp luật đại cương 2 Vào học
EG13 Kinh tế vi mô 3 Vào học
EG14 Kinh tế vĩ mô 3 Vào học
EG18 Marketing căn bản 3 Vào học
EG17 Nguyên lý kế toán 3 Vào học
EG22 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 Vào học
EG34 Định giá tài sản 2 Vào học
EG29 Ngân hàng thương mại 3 Vào học
EG28 Thị trường chứng khoán 2 Vào học
EG33 Kế toán quản trị 3 Vào học
EG25 Thuế 2 Vào học
EG23 Quản trị kinh doanh 3 Vào học
EG05 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Vào học
EG11 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 Vào học
EG09.1 Anh văn I 3 Vào học
EG09.2 Anh văn II 3 Vào học
EG09.3 Anh văn III 3 Vào học
EG20 Nguyên lý thống kê 3 Vào học
EG21 Luật kinh doanh 3 Vào học
EG31 Thương mại điện tử 2 Vào học
EG26 Kiểm toán căn bản 3 Vào học
EG16 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 Vào học
AC16 Kế toán ngân hàng thương mại 2 Vào học
AC12 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư 3 Vào học
EG10.1 Toán giải tích 3 Vào học
EG08 Tiếng Việt và soạn thảo văn bản 2 Vào học
EG30 Tín dụng và thanh toán quốc tế 3 Vào học
EG24 Tài chính doanh nghiệp 3 Vào học
EG32 Phân tích báo cáo tài chính 3 Vào học
EG10.3 Đại số tuyến tính 2 Vào học
AC10 Anh văn chuyên ngành I 3 Vào học
AC11 Anh văn chuyên ngành II 3 Vào học
AC09 Tin học ứng dụng trong kế toán 3 Vào học
AC01 Kế toán tài chính I 4 Vào học
AC02 Kế toán tài chính II 4 Vào học
AC03 Kế toán tài chính III 3 Vào học
EG27 Kế toán công ty 2 Vào học
AC05 Tổ chức công tác kế toán 3 Vào học
AC04 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 Vào học
AC07 Kế toán thuế 2 Vào học
AC13 Thực tập nghề nghiệp 5 Vào học
AC20 Đề án môn học 2 Vào học
AC21 Chuẩn mực kế toán Việt Nam 3 Vào học
BA27 Đề án quản trị kinh doanh 2 Vào học
BA28 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 Vào học

Dịch ngôn ngữ (Translate) »
đào tạo ngắn hạn