CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ SINH VIÊN CÁC HỆ KHÁC

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4 Vào học
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 4 Vào học
EG41 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 3 Vào học
EG42 Triết học Mác - Lênin 3 Vào học
EG43 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Vào học
EG44 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Vào học
EG45 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Vào học
EG46 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Vào học
EG04 Pháp luật đại cương 2 Vào học
EG05 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Vào học
EG49 Tiếng Việt & soạn thảo văn bản quản lý DN 2 Vào học
EG09.1 Anh văn I 3 Vào học
EG09.2 Anh văn II 3 Vào học
EG09.3 Anh văn III 3 Vào học
EG50 Toán ứng dụng trong kinh tế/ Toán cao cấp 4 Vào học
EG11 Lý thuyết xác suất & thống kê toán 3 Vào học
EG12 Tin học đại cương 3 Vào học
EG13 Kinh tế vi mô 3 Vào học
EG14 Kinh tế vĩ mô 3 Vào học
EG15 Kinh tế phát triển 3 Vào học
BA03 Kinh tế môi trường 3 Vào học
EG16 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 Vào học
EG17 Nguyên lý kế toán 3 Vào học
EG18 Marketing căn bản 3 Vào học
EG20 Nguyên lý Thống kê về kinh tế 3 Vào học
EG21 Luật kinh tế 3 Vào học
BA05 Kinh tế quốc tế 2 Vào học
BA06 Quản trị học 3 Vào học
BA07 Quản trị tài chính/Tài chính doanh nghiệp 3 Vào học
BA08 Quản trị chiến lược 3 Vào học
BA09 Quản trị nhân lực 3 Vào học
EG22 Phân tích kinh doanh 3 Vào học
BA28 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 Vào học
BA10 Quản trị sản xuất 3 Vào học
EG37 Quản trị dự án đầu tư 3 Vào học
BA11 Quản trị chất lượng 3 Vào học
EG32 Phân tích Báo cáo tài chính 3 Vào học
EG36 Quản trị rủi ro 3 Vào học
EG33 Kế toán quản trị 3 Vào học
EG34 Định giá tài sản 3 Vào học
EG30 Tín dụng và thanh toán quốc tế 3 Vào học
EG25 Thuế 3 Vào học
BA18 Anh văn chuyên ngành I 3 Vào học
BA19 Anh văn chuyên ngành II 3 Vào học
BA20 Thực tập tốt nghiệp 5 Vào học
BA32 Quản trị kinh doanh tổng hợp 5 Vào học
BA33 Đề án khởi sự kinh doanh 5 Vào học
BA35 Job tour 3 Vào học
BA34 Phát triển kỹ năng nghề nghiệp 3 Vào học
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4 Vào học
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 4 Vào học
EG41 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 3 Vào học
EG42 Triết học Mác - Lênin 3 Vào học
EG43 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Vào học
EG44 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Vào học
EG45 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Vào học
EG46 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Vào học
EG04 Pháp luật đại cương 2 Vào học
BF10.3 Toán cao cấp 1 3 Vào học
BF10.1 Toán cao cấp 2 2 Vào học
EG11 Lý thuyết xác suất thống kê toán 3 Vào học
EG12 Tin học đại cương 3 Vào học
EG09.1 Tiếng Anh cơ bản 1 3 Vào học
EG09.2 Tiếng Anh cơ bản 2 3 Vào học
EG09.3 Tiếng Anh cơ bản 3 3 Vào học
BF27 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Vào học
EG08 Soạn thảo văn bản 3 Vào học
EG39 Tâm lý kinh doanh 2 Vào học
EG13 Kinh tế vi mô 3 Vào học
EG14 Kinh tế vĩ mô 3 Vào học
EG17 Nguyên lý kế toán 3 Vào học
EG21 Luật kinh tế 3 Vào học
EG20 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Vào học
EG19 Kinh tế lượng 3 Vào học
BF24 Tài chính doanh nghiệp I 3 Vào học
EG16 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 Vào học
BF01 Tài chính quốc tế 3 Vào học
BF18 Kế toán doanh nghiệp 3 Vào học
EG28 Thị trường chứng khoán 3 Vào học
EG29 Ngân hàng thương mại 3 Vào học
BF28 Thanh toán quốc tế 3 Vào học
BF25 Quản trị rủi ro trong ngân hàng 3 Vào học
EG18 Marketing căn bản 3 Vào học
EG15 Thuế 3 Vào học
EG26 Kiểm toán 3 Vào học
BF09 Tin học ứng dụng 3 Vào học
EG23 Quản trị kinh doanh 3 Vào học
BF10 Tiếng anh chuyên ngành 3 Vào học
BF03 Phân tích tài chính dự án 3 Vào học
BF04 Đề án môn học 3 Vào học
BF13 Pháp luật Tài chính 3 Vào học
EG15 Kinh tế phát triển 3 Vào học
BF07 Tài chính doanh nghiệp II 3 Vào học
BF08 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 Vào học
EG33 Kế toán quản trị 3 Vào học
BF15 Hoạt động của hệ thống tài chính Việt Nam 2 Vào học
BF12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 8 Vào học
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4 Vào học
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 4 Vào học
EG41 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 3 Vào học
EG09.1 Tiếng Anh cơ bản 1 3 Vào học
EG09.2 Tiếng Anh cơ bản 2 3 Vào học
EG09.3 Tiếng Anh cơ bản 3 3 Vào học
IT01.1 Tiếng Anh chuyên ngành 3 Vào học
EG04 Pháp luật đại cương 2 Vào học
EG42 Triết học Mác - Lênin 2 Vào học
EG43 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Vào học
EG44 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Vào học
EG45 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Vào học
EG46 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Vào học
EG10.1 Giải tích 1 3 Vào học
EG10.2 Giải tích 2 3 Vào học
EG11 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 Vào học
IT10.3 Đại số và hình giải tích 3 Vào học
EG12 Tin học đại cương 3 Vào học
IT01.2 Kỹ thuật điện tử số 3 Vào học
IT01 Kỹ thuật lập trình cơ sở 4 Vào học
IT04 Toán rời rạc 4 Vào học
IT05 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 Vào học
IT06 Cơ sở dữ liệu 3 Vào học
IT03 Nguyên lí hệ điều hành 3 Vào học
IT02 Kiến trúc máy tính 3 Vào học
IT13 Thiết kế Web 4 Vào học
IT14 Thiết kế Web 4 Vào học
IT11 Mạng và truyền thông 3 Vào học
IT20 Phần mềm tự do mã nguồn mở 3 Vào học
IT07 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 4 Vào học
IT09 Lập trình hướng sự kiện 4 Vào học
IT10 Hệ quản trị CSDL 3 Vào học
IT12 Phân tích và thiết kế hệ thống TT 4 Vào học
IT16 Thương mại điện tử 3 Vào học
IT19 An ninh và bảo mật dữ liệu 3 Vào học
IT21 Quản trị mạng 4 Vào học
IT17 Lập trình hệ thống 3 Vào học
IT15 Lập trình Web 4 Vào học
IT18 Lập trình cho thiết bị di động 3 Vào học
IT45 Các hệ thống phân tán 2 Vào học
IT54 Mạng máy tính nâng cao 2 Vào học
IT32 Kỹ thuật đồ họa và thực tại ảo 3 Vào học
IT22 Quản lý dự án CNTT 3 Vào học
IT55 Quản trị hệ thống Linux 2 Vào học
IT44/td> Ứng dụng UML trong Phân tích và Thiết kế 3 Vào học
IT40 Nhập môn công nghệ phần mềm 2 Vào học
IT43 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 4 Vào học
IT59 Chuyên đề Lập trình ứng dụng 4 Vào học
IT60 Chuyên đề kết thúc chuyên ngành 4 Vào học
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4 Vào học
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 4 Vào học
EG41 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 3 Vào học
EG42 Triết học Mác - Lênin 3 Vào học
EG43 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Vào học
EG44 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Vào học
EG45 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Vào học
EG46 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Vào học
EG09.1 Anh văn I 3 Vào học
EG09.2 Anh văn II 3 Vào học
EG09.3 Anh văn III 3 Vào học
EG12 Tin học đại cương 3 Vào học
EG48 Soạn thảo văn bản hành chính 3 Vào học
SL01 Tiếng Anh pháp lý 3 Vào học
EL06 Lý luận Nhà nước & Pháp luật 3 Vào học
EL08 Luật Hiến pháp Việt Nam 2 Vào học
EL09 Luật Hành chính Việt Nam 3 Vào học
SL02 Luật Hình sự Việt Nam 1 3 Vào học
EL11 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam 3 Vào học
EL12 Luật Dân sự Việt Nam 1 3 Vào học
EL13 Luật Dân sự Việt Nam 2 3 Vào học
EL14 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam 3 Vào học
EL17 Công pháp quốc tế 3 Vào học
EL18 Tư pháp quốc tế 3 Vào học
EL66 Thực tập định hướng nghề nghiệp 1 2 Vào học
EL67 Thực tập định hướng nghề nghiệp 2 2 Vào học
EL68 Thực tập định hướng nghề nghiệp 3 2 Vào học
EL69 Thực tập định hướng nghề nghiệp 4 2 Vào học
EL25 Luật Ngân hàng 2 Vào học
EL27 Luật Môi trường 3 Vào học
EL52 Pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ 4 Vào học
EL04 Đại cương văn hóa Việt Nam 3 Vào học
EL05 Logic học 3 Vào học
EL26 Luật thương mại quốc tế 3 Vào học
EL28 Luật Đầu tư 3 Vào học
EL53 Kinh tế học 3 Vào học
EL54 Luật cạnh tranh 3 Vào học
EL22 Luật Đất đai 3 Vào học
EL21 Luật Lao động 3 Vào học
EL24 Luật Tài chính 3 Vào học
SL04 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 3 Vào học
SL05 Pháp luật về hoạt động thương mại 3 Vào học
EL15 Luật Hôn nhân và gia đình 3 Vào học
EL37 Quản lí nhà nước trong lĩnh vực thương mại 3 Vào học
SL40 Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực đất đai 3 Vào học
EL63 Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công 2 Vào học
EL73 Khóa luận tốt nghiệp 12 Vào học
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4 Vào học
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 4 Vào học
EG41 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 3 Vào học
EN56 Tiếng Anh cơ bản 4 Vào học
EG42 Triết học Mác - Lênin 3 Vào học
EG43 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Vào học
EG44 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Vào học
EG45 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Vào học
EG46 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Vào học
EN01 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 Vào học
EN02 Tiếng Việt thực hành 2 Vào học
EN03 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 Vào học
EN04 Ngôn ngữ học đối chiếu 2 Vào học
EN05 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 Vào học
EG12 Tin học đại cương 3 Vào học
EN06.1/ EN59.1 Ngoại ngữ II.1 (Tiếng Trung hoặc Tiếng Pháp) 3 Vào học
EN06.2/ EN59.2 Ngoại ngữ II.2 (Tiếng Trung hoặc Tiếng Pháp) 3 Vào học
EN06.3/ EN59.3 Ngoại ngữ II.3 (Tiếng Trung hoặc Tiếng Pháp) 3 Vào học
EN06.4/ EN59.4 Ngoại ngữ II.4 (Tiếng Trung hoặc Tiếng Pháp) 3 Vào học
EN07 Ngôn ngữ và văn hóa 2 Vào học
EN08 Logic học đại cương 2 Vào học
EG04 Pháp luật đại cương 2 Vào học
EN09 Ngữ âm thực hành 2 Vào học
EN10 Ngữ âm lý thuyết 2 Vào học
EN11 Từ vựng - ngữ nghĩa học 2 Vào học
EN12 Ngữ pháp thực hành 2 Vào học
EN13 Ngữ pháp lý thuyết 2 Vào học
EN14 Giao thoa văn hóa 2 Vào học
EN15 Lịch sử phát triển Tiếng Anh 2 Vào học
EN16 Văn học Anh - Mỹ 2 Vào học
EN17 Đất nước học 2 Vào học
EN18 Nghe - Tiếng Anh 1 2 Vào học
EN19 Nói - Tiếng Anh 1 2 Vào học
EN20 Đọc - Tiếng Anh 1 2 Vào học
EN21 Viết - Tiếng Anh 1 2 Vào học
EN22 Nghe - Tiếng Anh 2 2 Vào học
EN23 Nói - Tiếng Anh 2 2 Vào học
EN24 Đọc - Tiếng Anh 2 2 Vào học
EN25 Viết - Tiếng Anh 2 2 Vào học
EN26 Nghe - Tiếng Anh 3 2 Vào học
EN27 Nói - Tiếng Anh 3 2 Vào học
EN28 Đọc - Tiếng Anh 3 2 Vào học
EN29 Viết - Tiếng Anh 3 2 Vào học
EN30 Nghe - Tiếng Anh 4 2 Vào học
EN31 Nói - Tiếng Anh 4 2 Vào học
EN32 Đọc - Tiếng Anh 4 2 Vào học
EN33 Viết - Tiếng Anh 4 2 Vào học
EN34 Nghe - Tiếng Anh 5 2 Vào học
EN35 Nói - Tiếng Anh 5 2 Vào học
EN36 Đọc - Tiếng Anh 5 2 Vào học
EN37 Viết - Tiếng Anh 5 2 Vào học
EN38 Nghe - Tiếng Anh 6 2 Vào học
EN39 Nói - Tiếng Anh 6 2 Vào học
EN40 Đọc - Tiếng Anh 6 2 Vào học
EN41 Viết - Tiếng Anh 6 2 Vào học
EN42 Dịch đại cương 3 Vào học
EN43 Lý thuyết dịch 2 Vào học
EN44 Phân tích diễn ngôn 2 Vào học
EN45 Dịch nâng cao 1 2 Vào học
EN46 Dịch nâng cao 2 2 Vào học
EN47 Dịch nâng cao 3 2 Vào học
EN48 Thực tập dịch 4 Vào học
EN54 Kỹ năng thuyết trình 2 Vào học
EN51 Tiếng Anh thương mại 2 Vào học
EN57 Lý thuyết tiếng tổng hợp 3 Vào học
EN58 Thực hành tiếng tổng hợp 4 Vào học
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4 Vào học
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 4 Vào học
EG41 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 3 Vào học
EG42 Triết học Mác - Lênin 3 Vào học
EG43 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Vào học
EG44 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Vào học
EG45 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Vào học
EG46 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Vào học
EG04 Pháp luật đại cương 2 Vào học
EG05 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Vào học
EG49 Tiếng Việt & soạn thảo văn bản quản lý DN 2 Vào học
EG09.1 Anh văn I 3 Vào học
EG09.2 Anh văn II 3 Vào học
EG09.3 Anh văn III 3 Vào học
EG50 Toán ứng dụng trong kinh tế/ Toán cao cấp 4 Vào học
EG11 Lý thuyết xác suất & thống kê toán 3 Vào học
EG12 Tin học đại cương 2 Vào học
EG13 Kinh tế vi mô 3 Vào học
EG14 Kinh tế vĩ mô 2 Vào học
EG16 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 Vào học
EG20 Nguyên lý Thống kê về kinh tế 3 Vào học
EG18 Marketing căn bản 3 Vào học
EG21 Luật kinh tế 3 Vào học
EG23 Quản trị kinh doanh 3 Vào học
AC22 Tài chính doanh nghiệp 3 Vào học
EG25 Thuế 3 Vào học
EG17 Nguyên lý kế toán 3 Vào học
AC01 Kế toán tài chính I 3 Vào học
EG33 Kế toán quản trị 2 Vào học
EG26 Kiểm toán căn bản 3 Vào học
EG22 Phân tích kinh doanh 3 Vào học
AC02 Kế toán tài chính II 4 Vào học
AC03 Kế toán tài chính III 3 Vào học
AC04 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 Vào học
EG32 Phân tích báo cáo tài chính 3 Vào học
AC05 Tổ chức thông tin kế toán 3 Vào học
EG27 Kế toán công ty 3 Vào học
EG29 Ngân hàng thương mại 3 Vào học
EG30 Tín dụng và thanh toán quốc tế 3 Vào học
AC10 Anh văn chuyên ngành 1 3 Vào học
AC11 Anh văn chuyên ngành 2 3 Vào học
EG37 Quản trị dự án đầu tư 3 Vào học
AC13 Thực tập tốt nghiệp 5 Vào học
AC21 Chuẩn mực kế toán Việt Nam 3 Vào học
AC07 Kế toán thuế 2 Vào học
AC24 Thực hành nghề 5 Vào học
AC26 Job tour 3 Vào học
AC25 Kỹ năng nghề nghiệp 3 Vào học
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4 Vào học
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 4 Vào học
EG41 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 3 Vào học
EG12 Tin học đại cương 3 Vào học
EG07 Tâm lý học đại cương 2 Vào học
EG42 Triết học Mác - Lênin 3 Vào học
EG43 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Vào học
EG44 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Vào học
EG45 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Vào học
EG46 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Vào học
EG04 Pháp luật đại cương 2 Vào học
HM01 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 Vào học
EG13 Kinh tế vi mô 3 Vào học
EG14 Kinh tế vĩ mô 3 Vào học
hm02 Lịch sử Việt Nam 3 Vào học
HM03 Tổng quan du lịch 4 Vào học
HM04 Tin học chuyên ngành du lịch 3 Vào học
HM05 Kỹ năng mềm trong du lịch 3 Vào học
HM06 Tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp 4 Vào học
HM07 Địa lý du lịch Việt Nam 3 Vào học
HM08 Quản trị học 2 Vào học
HM09 Quản trị nhân sự trong kinh doanh du lịch 3 Vào học
HM10 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 1 3 Vào học
HM11 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 2 3 Vào học
HM12 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 3 3 Vào học
HM13 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 4 3 Vào học
HM14 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 5 3 Vào học
HM15 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 Vào học
HM16 Marketing trong kinh doanh du lịch 3 Vào học
HM17 Quản lý điểm đến du lịch 3 Vào học
HM18 Thanh toán quốc tế trong du lịch 3 Vào học
HM19 Kế toán doanh nghiệp 3 Vào học
HM20 Quản trị tài chính 2 Vào học
HM21 Giao lưu văn hóa quốc tế 2 Vào học
HM22 Du lịch có trách nhiệm 2 Vào học
HM23 Quản lý tổ chức sự kiện 3 Vào học
HM24 Thương mại điện tử trong du lịch 3 Vào học
HM25 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn (SHT) 3 Vào học
HM26 Thực hành nghiệp vụ khách sạn 1 (SHT1) 3 Vào học
HM27 Thực hành nghiệp vụ khách sạn 2 (SHT2) 4 Vào học
HM28 Nghiệp vụ khách sạn 3 Vào học
HM29 Quản trị lễ tân khách sạn 3 Vào học
HM30 Quản trị buồng khách sạn 3 Vào học
HM31 Quản trị dịch vụ nhà hàng trong khách sạn 3 Vào học
HM32 Giám sát khách sạn 3 Vào học
HM33 Quản lý chất lượng dịch vụ 3 Vào học
HM34 Chuyên đề Khách sạn 2 Vào học
HM37 Thực tập nghề nghiệp 4 Vào học
HM35 Khởi nghiệp kinh doanh 3 Vào học
HM36 Đạo đức kinh doanh 3 Vào học
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4 Vào học
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 4 Vào học
EG41 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 3 Vào học
EG42 Triết học Mác - Lênin 3 Vào học
EG43 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Vào học
EG44 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Vào học
EG45 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Vào học
EG46 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Vào học
EG09.1 Anh văn 1 3 Vào học
EG09.3 Anh văn 2 3 Vào học
EG09.3 Anh văn 3 3 Vào học
EG12 Tin học đại cương 3 Vào học
EG48 Soạn thảo văn bản hành chính 3 Vào học
SL01 Tiếng Anh pháp lý 3 Vào học
EL06 Lý luận Nhà nước & Pháp luật 3 Vào học
EL08 Luật Hiến pháp Việt Nam 3 Vào học
EL09 Luật Hành chính Việt Nam 3 Vào học
SL02 Luật Hình sự Việt Nam 1 3 Vào học
EL11 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam 3 Vào học
EL12 Luật Dân sự Việt Nam 1 3 Vào học
EL13 Luật Dân sự Việt Nam 2 3 Vào học
EL14 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam 3 Vào học
EL17 Công pháp quốc tế 3 Vào học
EL18 Tư pháp quốc tế 3 Vào học
SL06 Thực tập định hướng nghề nghiệp 1 2 Vào học
SL07 Thực tập định hướng nghề nghiệp 2 2 Vào học
SL08 Thực tập định hướng nghề nghiệp 3 2 Vào học
SL09 Thực tập định hướng nghề nghiệp 4 2 Vào học
EL25 Luật Ngân hàng 3 Vào học
EL27 Luật Môi trường 3 Vào học
EL52 Pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ 3 Vào học
EL04 Đại cương văn hóa Việt Nam 3 Vào học
EL05 Logic học 3 Vào học
EL26 Luật Thương mại quốc tế 3 Vào học
EL28 Luật Đầu tư 3 Vào học
EL53 Kinh tế học 3 Vào học
EL54 Luật cạnh tranh 3 Vào học
EL22 Luật Đất đai 3 Vào học
EL21 Luật Lao động 3 Vào học
EL24 Luật Tài chính 2 Vào học
SL04 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 3 Vào học
SL05 Pháp luật về hoạt động thương mại 3 Vào học
EL15 Luật Hôn nhân và gia đình 3 Vào học
EL37 Quản lí nhà nước trong lĩnh vực thương mại 3 Vào học
SL40 Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực đất đai 2 Vào học
EL63 Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công 2 Vào học
EL73 Khóa luận tốt nghiệp 12 Vào học

Dịch ngôn ngữ (Translate) »