Lịch học VClass tháng 7/2016

Đăng bởi EHOU ngày 28/06/2016

 

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 7/2016

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.001 Vclass01 07/07/2016 anhdtv ducvh tham gia
2 Dịch đại cương EN42.001 Vclass01 07/07/2016 anhdtv anlv tham gia
3 Viết – Tiếng Anh 3 EN29.001 Vclass01 07/07/2016 yenth ducvh tham gia
4 Lịch sử phát triển tiếng Anh  EN15.001 Vclass01 07/07/2016 yenth anlv tham gia
5 Nhập môn Internet và E-Learning EG38.018 Vclass01 11/07/2016 quynhntb ducvh tham gia
6 Tiếng Trung 1 EN06.1.001 Vclass01 11/07/2016 phuongnm anlv tham gia
7 Kế toán ngân hàng thương mại AC16.003 Vclass01 12/07/2016 ducvh ducvh tham gia
8 Anh văn 3 EG09.3.006 Vclass01 12/07/2016 tambm anlv tham gia
9 Kế toán quản trị EG33.003 Vclass01 13/07/2016 duongnt ducvh tham gia
10 Anh văn 4 EL01.004 Vclass01 14/07/2016 tambm ducvh tham gia
11 Anh văn chuyên ngành 2 AC11.005 Vclass01 18/07/2016 tambm ducvh tham gia
12 Kinh tế môi trường BA03.005 Vclass01 18/07/2016 toandt tuannd tham gia
13 Quản trị kinh doanh BA23.005 Vclass01 19/07/2016 tambm ducvh tham gia
14 Cơ sở dữ liệu IT06.008 Vclass01 19/07/2016 trangvt ducvh tham gia
15 Phân tích hoạt động kinh doanh  EG22.005 Vclass01 20/07/2016 toandt tuannd tham gia
16 Đọc – Tiếng Anh 1 EN20.004 Vclass02 20/07/2016 anhdtv ducvh tham gia
17 Kỹ thuật điện tử số IT01.2.008 Vclass01 21/07/2016 thuynt tuannd tham gia
18 Lý thuyết tài chính tiền tệ BF22.009 Vclass01 21/07/2016 toandt ducvh tham gia
19 Công pháp Quốc tế EL17.007 Vclass01 25/07/2016 tuannd ducvh tham gia
20 Lập trình web IT15.006 Vclass01 25/07/2016 trangvt tuannd tham gia
21 Thuế EG25.005 Vclass01 25/07/2016 ducvh tuannd tham gia
22 Anh văn chuyên ngành 2 BA19.005 Vclass02 26/07/2016 tambm ducvh tham gia
23 Nguyên lý thống kê kinh tế EG20.008 Vclass01 26/07/2016 thanhpg toannh tham gia
24 Toán rời rạc IT04.005 Vclass01 26/07/2016 trangvt toannh tham gia
25 Nguyên lý kế toán EG17.008 Vclass01 26/07/2016 toandt ducvh tham gia
26 Lịch sử phát triển tiếng Anh  EN15.001 Vclass02 27/07/2016 yenth tuannd tham gia
27 Kinh tế vĩ mô EG14.006 Vclass01 27/07/2016 anhtt ducvh tham gia
28 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.001 Vclass02 27/07/2016 anhdtv tuannd tham gia
29 Dịch đại cương EN42.001 Vclass02 27/07/2016 anhdtv ducvh tham gia
30 Luật kinh doanh EG21.008 Vclass01 28/07/2016 toandt toannh tham gia
31 Đại số và hình giải tích EG10.3.015 Vclass01 28/07/2016 anhtt ducvh tham gia
32 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.013 Vclass01 28/07/2016 quynhntb ducvh tham gia
33 Kinh tế Quốc tế BA05.006 Vclass01 29/07/2016 toandt tuannd tham gia
34 Kế toán tài chính 2 AC02.005 Vclass01 29/07/2016 toandt tuannd tham gia
35 Kế toán ngân hàng thương mại AC16.003 Vclass02 29/07/2016 ducvh ducvh tham gia
36 Tiếng Trung 1 EN06.001 Vclass02 30/07/2016 phuongnm ducvh tham gia
37 Viết – Tiếng Anh 3 EN29.001 Vclass02 30/07/2016 yenth toannh tham gia


Dịch ngôn ngữ (Translate) »