EHOU 10/01/2019
Lịch VClass tháng 01/2019

  LỊCH VCLASS THÁNG 01/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức HTKT QLLM Vào lớp 1 Kiểm toán căn bản EG26.012  VClass 01 02/01/2019 …

EHOU 26/10/2018
Lịch VClass tháng 10/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 10/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức HTKT Vào lớp 1 Ngữ pháp lý thuyết EN13.007  VClass 01 01/10/2018 Thienvv 2 …

EHOU 03/09/2018
Lịch VClass tháng 09/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 09/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức HTKT QLLM Vào lớp 1 Ngoại ngữ II.1 (Tiếng Trung) EN06.1.008  VClass02 04/09/2018 Toannh Phuongbm …

EHOU 01/08/2018
Lịch VClass tháng 08/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 08/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp  1 Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05.013  VClass …

EHOU 03/07/2018
Lịch VClass tháng 07/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 07/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 Kiểm toán căn bản EG26.010  VClass01  7/2/2018 Ngabt Dungnt …

EHOU 01/06/2018
Lịch VClass tháng 06/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 06/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 Anh văn chuyên ngành I BA18.015  VClass01 04/06/2018 Nhandh …

EHOU 02/05/2018
Lịch Vclass tháng 05/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 05/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 Kinh tế lượng EG19.014  VClass01 02/05/2018 dungnt tuannd 2 …

EHOU 01/04/2018
Lịch Vclass tháng 04/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 04/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Giảng viên Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 TS. Trần Thế Nữ Kế toán tài chính …

EHOU 28/02/2018
Lịch Vclass tháng 03/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 03/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.012  VClass01 …

EHOU 30/01/2018
Lịch Vclass tháng 02 / 2018

LỊCH VCLASS THÁNG 02/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.011 …

Trang 1 / 41234

Dịch ngôn ngữ (Translate) »