EHOU 24/05/2021
Lịch VClass Course T5/2021

LỊCH VCLASS COURSE THÁNG T5/2021 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 30/03/2021
Lịch VClass Course T3/2021

LỊCH VCLASS COURSE THÁNG T3,4,5/2021 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 18/05/2020
Lịch VClass Course T3/2020

LỊCH VCLASS COURSE THÁNG T3,4,5/2020 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 24/03/2020
Lịch VClass Course T1/2019

LỊCH VCLASS COURSE THÁNG T1,2,3/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 09/12/2019
Lịch VClass Course T11/2019

LỊCH VCLASS COURSE THÁNG T11/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 02/10/2019
Lịch VClass Course T9/2019

LỊCH VCLASS COURSE THÁNG T9/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 09/08/2019
Lịch VClass Course T07/2019

LỊCH VCLASS COURSE THÁNG T07/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00    

EHOU 09/05/2019
Lịch VClass tháng 05/2019

LỊCH VCLASS THÁNG 05/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Giảng viên Lớp môn Ngày tổ chức Thời gian Vào lớp 1 PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh V01: Ngữ pháp lý thuyết (EN13) …

EHOU 11/04/2019
Lịch VClass tháng 04/2019

LỊCH VCLASS THÁNG 04/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass HTKT QLLM Vào lớp 1 Anh văn I EG09.1.022 4/3/2019 Vũ Hoàng Đức Trịnh Hải Yến 2 Thực …

EHOU 10/01/2019
Lịch VClass tháng 01/2019

  LỊCH VCLASS THÁNG 01/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức HTKT QLLM Vào lớp 1 Kiểm toán căn bản EG26.012  VClass 01 02/01/2019 …

EHOU 26/10/2018
Lịch VClass tháng 10/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 10/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức HTKT Vào lớp 1 Ngữ pháp lý thuyết EN13.007  VClass 01 01/10/2018 Thienvv 2 …

EHOU 03/09/2018
Lịch VClass tháng 09/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 09/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức HTKT QLLM Vào lớp 1 Ngoại ngữ II.1 (Tiếng Trung) EN06.1.008  VClass02 04/09/2018 Toannh Phuongbm …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »