EHOU 05/04/2022
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 3/2022

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 3/2022 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00  

EHOU 19/01/2022
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 12/2021

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 12/2021 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 13/12/2021
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 10/2021

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 10/2021 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 01/08/2021
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 7/2021

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 7/2021 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 24/05/2021
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 5/2021

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 5/2021 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 30/03/2021
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 3/2021

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 3/2021 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 18/05/2020
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 3/2020

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 3/2020 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 24/03/2020
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 01/2019

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 01/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 09/12/2019
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 11/2019

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 11/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 02/10/2019
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 9/2019

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 9/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 09/08/2019
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 7/2019

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 7/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00    

EHOU 09/05/2019
Lịch VClass tháng 05/2019

LỊCH VCLASS THÁNG 05/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Giảng viên Lớp môn Ngày tổ chức Thời gian Vào lớp 1 PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh V01: Ngữ pháp lý thuyết (EN13) …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »