Lịch VClass tháng 12/2015

Đăng bởi EHOU ngày 25/12/2015

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 12/2015

Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Luật tố tụng hình sự – EL11.005 Vclass02 01/12/2015 tuannd toannh tham gia
2 Ngân hàng thương mại – EG29.006 Vclass01 01/12/2015 ducvh tuannd tham gia
3 Giải tích 2 – EG10.2.006 Vclass02 04/12/2015 toandt ducvh tham gia
4 Quản trị chiến lược – BA08.004 Vclass01 01/12/2015 ducvh tuannd tham gia
5 Luật dân sự 2 – EL13.005 Vclass02 02/12/2015 tuannd ducvh tham gia
6 Quản trị học – BA06.004 Vclass01 02/12/2015 ducvh toannh tham gia
7 Kiểm toán căn bản – EG26.004 Vclass02 02/12/2015 ducvh toannh tham gia
8 Luật hình sự – EL10.005 Vclass01 02/12/2015 tuannd ducvh tham gia
9 Anh văn chuyên ngành – AC10.004 Vclass02 03/12/2015 tuannd toannh tham gia
10 Luật hiến pháp Việt Nam – EL08.006 Vclass02 03/12/2015 tuannd toannh tham gia
11 Kế toán hành chính sự nghiệp – AC04.004 Vclass02 03/12/2015 ducvh tuannd tham gia
12 Anh văn chuyên ngành – BA18.004 Vclass02 04/12/2015 tuannd toannh tham gia
13 Kế toán tài chính 1 – AC01.004 Vclass02 04/12/2015 toandt ducvh tham gia
14 Luật lao động – EL21.004 Vclass02 05/12/2015 tuannd tuannd tham gia
15 Phát triển kỹ năng cá nhân – EG35.010 Vclass01 09/12/2015 quynhntb toannh tham gia
16 Luật đất đai Việt Nam – EL22.004 Vclass01 21/12/2015 tuannd ducvh tham gia
17 Luật kinh tế 2 – EL20.004 Vclass01 21/12/2015 tuannd ducvh tham gia
18 Luật môi trường – EL27.004 Vclass01 22/12/2015 tuannd toannh tham gia
19 Thương mại điện tử – IT16.005 Vclass01 22/12/2015 toandt toannh tham gia
20 Anh văn 3 – EG09.3.005 Vclass01 22/12/2015 tuannd ducvh tham gia
21 Luật đầu tư – EL28.003 Vclass01 22/12/2015 tuannd ducvh tham gia
22 Thuế – EG25.004 Vclass01 23/12/2015 ducvh tuannd tham gia
23 Luật dân sự 1 – EL12.005 Vclass01 23/12/2015 tuannd toannh tham gia
24 Luật hành chính Việt Nam  – EL09.005 Vclass01 28/12/2015 tuannd ducvh tham gia
25 Xã hội học đại cương  – EL02.007 Vclass01 28/12/2015 linhntt ducvh tham gia
26 Kinh tế vĩ mô – EG14.005 Vclass01 28/12/2015 ducvh ducvh tham gia
27 Phân tích hoạt động kinh doanh – EG22.004 Vclass01 29/12/2015 ducvh tuannd tham gia
28 Những nguyên lý CB CN Mác – Lenin – EG01.007 Vclass01 29/12/2015 linhntt tuannd tham gia
29 Đọc – Tiếng anh 1 Vclass01 29/12/2015 tuannd toannh tham gia
30 Đường lối cách mạng của ĐCSVN – EG02.007 Vclass01 29/12/2015 linhntt toannh tham gia
31 Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới – EL31.008 Vclass01 30/12/2015 linhntt toannh tham gia


Dịch ngôn ngữ (Translate) »