LỊCH HỌC EHOU 2017

BẢNG DANH MỤC LỚP MÔN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2017 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU

STT Tên môn học Mã môn TC Ngày bắt đầu  Ngày kết thúc  
1 Nhập môn internet và E-learning EG38 4 26/03/2017 21/05/2017 Vao lop
Dang ky
2 21/05/2017 16/07/2017
3 16/07/2017 10/09/2017
4 10/09/2017 05/11/2017
5 05/11/2017 31/12/2017
6 24/12/2017 11/03/2018
7 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35 4 21/05/2017 16/07/2017 Vao lop
Dang ky
8 16/07/2017 10/09/2017
9 05/11/2017 31/12/2017
10 24/12/2017 11/03/2018
11 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin EG01 5 16/07/2017 10/09/2017 Vao lop
Dang ky
12 24/12/2017 11/03/2018
13 Đường lối cách mạng của ĐCSVN EG02 3 16/07/2017 10/09/2017 Vao lop
Dang ky
14 24/12/2017 11/03/2018
15 Tư tưởng HCM EG03 2 16/07/2017 10/09/2017 Vao lop
Dang ky
16 24/12/2017 11/03/2018
17 An ninh và bảo mật dự liệu IT19 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
18 11/06/2017 06/08/2017
19 01/10/2017 26/11/2017
20 26/11/2017 21/01/2018
21 Anh văn 4 EL01 3 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
22 26/11/2017 21/01/2018
23 Anh văn chuyên ngành I AC10 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
24 16/04/2017 11/06/2017
25 06/08/2017 01/10/2017
26 01/10/2017 26/11/2017
27 Anh văn chuyên ngành I BA18 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
28 16/04/2017 11/06/2017
29 06/08/2017 01/10/2017
30 01/10/2017 26/11/2017
31 Anh văn chuyên ngành II AC11 3 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
32 26/11/2017 21/01/2018
33 Anh văn chuyên ngành II BA19 3 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
34 26/11/2017 21/01/2018
35 Anh văn I EG09.1 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
36 01/10/2017 26/11/2017
37 Anh văn II EG09.2 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
38 26/11/2017 21/01/2018
39 Anh văn III EG09.3 2 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
40 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT05 4 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
41 16/04/2017 11/06/2017
42 06/08/2017 01/10/2017
43 01/10/2017 26/11/2017
44 Cơ sở dữ liệu IT06 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
45 11/06/2017 06/08/2017
46 06/08/2017 01/10/2017
47 Cơ sở lập trình IT01 4 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
48 16/04/2017 11/06/2017
49 06/08/2017 01/10/2017
50 26/11/2017 21/01/2018
51 Cơ sở văn hóa Việt Nam/ Đại cương văn hóa Việt Nam EN01/ EL04 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
52 01/10/2017 26/11/2017
53 Công pháp quốc tế EL17 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
54 11/06/2017 06/08/2017
55 01/10/2017 26/11/2017
56 26/11/2017 21/01/2018
57 Dẫn luận ngôn ngữ học EN03 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
58 26/11/2017 21/01/2018
59 Đại số và hình giải tích  IT10.3 3 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
60 Đại số tuyến tính  EG10.3 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
61 01/10/2017 26/11/2017
62 26/11/2017 21/01/2018
63 Đất nước học  EN17 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
64 06/08/2017 01/10/2017
65 Dịch đại cương  EN42 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
66 16/04/2017 11/06/2017
67 06/08/2017 01/10/2017
68 01/10/2017 26/11/2017
69 Dịch nâng cao 1 EN45 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
70 01/10/2017 26/11/2017
71 Dịch nâng cao 2 EN46 2 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
72 26/11/2017 21/01/2018
73 Dịch nâng cao 3 (Dịch nói) EN47 2 06/08/2017 01/10/2017 Vao lop
Dang ky
74 Định giá tài sản  EG34 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
75 16/04/2017 11/06/2017
76 06/08/2017 01/10/2017
77 01/10/2017 26/11/2017
78 Đồ án tốt nghiệp IT35 12 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
79 11/06/2017 06/08/2017
80 01/10/2017 26/11/2017
81 26/11/2017 21/01/2018
82 Đọc – Tiếng Anh 1 EN20 2 16/07/2017 10/09/2017 Vao lop
Dang ky
83 24/12/2017 11/03/2018
84 Đọc – Tiếng Anh 2 EN24 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
85 26/11/2017 21/01/2018
86 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
87 11/06/2017 06/08/2017
88 06/08/2017 01/10/2017
89 Đọc – Tiếng Anh 4 EN32 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
90 16/04/2017 11/06/2017
91 06/08/2017 01/10/2017
92 01/10/2017 26/11/2017
93 Đọc – Tiếng Anh 5 EN36 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
94 06/08/2017 01/10/2017
95 01/10/2017 26/11/2017
96 Đọc – Tiếng Anh 6 EN40 2 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
97 26/11/2017 21/01/2018
98 Giải tích 2 EG10.2 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
99 26/11/2017 21/01/2018
100 Giao thoa văn hóa EN14 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
101 11/06/2017 06/08/2017
102 01/10/2017 26/11/2017
103 26/11/2017 21/01/2018
104 Hệ quản trị CSDL IT10 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
105 11/06/2017 06/08/2017
106 01/10/2017 26/11/2017
107 26/11/2017 21/01/2018
108 Hoạt động của hệ thống tài chính Việt Nam BF15 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
109 16/04/2017 11/06/2017
110 11/06/2017 06/08/2017
111 06/08/2017 01/10/2017
112 26/11/2017 21/01/2018
113 Kế toán công ty  EG27 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
114 16/04/2017 11/06/2017
115 11/06/2017 06/08/2017
116 01/10/2017 26/11/2017
117 26/11/2017 21/01/2018
118 Kế toán doanh nghiệp  BF18 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
119 01/10/2017 26/11/2017
120 Kế toán hành chính sự nghiệp AC04 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
121 16/04/2017 11/06/2017
122 06/08/2017 01/10/2017
123 01/10/2017 26/11/2017
124 Kế toán ngân hàng thương mại AC16 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
125 11/06/2017 06/08/2017
126 01/10/2017 26/11/2017
127 26/11/2017 21/01/2018
128 Kế toán quản trị EG33 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
129 11/06/2017 06/08/2017
130 01/10/2017 26/11/2017
131 26/11/2017 21/01/2018
132 Kế toán tài chính I AC01 4 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
133 16/04/2017 11/06/2017
134 06/08/2017 01/10/2017
135 01/10/2017 26/11/2017
136 Kế toán tài chính II AC02 4 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
137 26/11/2017 21/01/2018
138 Kế toán tài chính III AC03 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
139 16/04/2017 11/06/2017
140 06/08/2017 01/10/2017
141 01/10/2017 26/11/2017
142 Kế toán thuế AC07 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
143 16/04/2017 11/06/2017
144 06/08/2017 01/10/2017
145 01/10/2017 26/11/2017
146 Kiểm toán căn bản EG26 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
147 01/10/2017 26/11/2017
148 Kiến trúc máy tính IT02 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
149 01/10/2017 26/11/2017
150 Kinh tế lượng EG19 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
151 16/04/2017 11/06/2017
152 06/08/2017 01/10/2017
153 01/10/2017 26/11/2017
154 Kinh tế môi trường BA03 2 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
155 Kinh tế phát triển  EG15 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
156 26/11/2017 21/01/2018
157 Kinh tế quốc tế BA05 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
158 11/06/2017 06/08/2017
159 01/10/2017 26/11/2017
160 26/11/2017 21/01/2018
161 Kinh tế Vi mô EG13 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
162 26/11/2017 21/01/2018
163 Kinh tế vĩ mô EG14 3 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
164 Kỹ thuật điện tử số IT01.2 3 16/07/2017 10/09/2017 Vao lop
Dang ky
165 24/12/2017 11/03/2018
166 Kỹ thuật lập trình đồ họa IT23 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
167 11/06/2017 06/08/2017
168 01/10/2017 26/11/2017
169 26/11/2017 21/01/2018
170 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng IT07 4 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
171 11/06/2017 06/08/2017
172 01/10/2017 26/11/2017
173 26/11/2017 21/01/2018
174 Lập trình cho thiết bị di động IT18 4 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
175 06/08/2017 01/10/2017
176 Lập trình hệ thống IT17 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
177 06/08/2017 01/10/2017
178 Lập trình hướng sự kiện IT09 4 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
179 16/04/2017 11/06/2017
180 06/08/2017 01/10/2017
181 01/10/2017 26/11/2017
182 Lập trình Web IT15 4 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
183 26/11/2017 21/01/2018
184 Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
185 01/10/2017 26/11/2017
186 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới EL31 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
187 11/06/2017 06/08/2017
188 06/08/2017 01/10/2017
189 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam EL30 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
190 26/11/2017 21/01/2018
191 Lịch sử phát triển Tiếng Anh  EN15 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
192 16/04/2017 11/06/2017
193 06/08/2017 01/10/2017
194 01/10/2017 26/11/2017
195 Logic học đại cương  EN08 2 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
196 Luật Dân sự Việt Nam 1 EL12 3 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
197 Luật Dân sự Việt Nam 2 EL13 4 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
198 16/04/2017 11/06/2017
199 06/08/2017 01/10/2017
200 01/10/2017 26/11/2017
201 Luật Đất đai Việt Nam EL22 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
202 11/06/2017 06/08/2017
203 06/08/2017 01/10/2017
204 26/11/2017 21/01/2018
205 Luật đầu tư EL28 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
206 01/10/2017 26/11/2017
207 Luật Hành chính Việt Nam EL09 4 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
208 Luật Hiến pháp Việt Nam EL08 4 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
209 26/11/2017 21/01/2018
210 Luật Hình sự Viêt Nam EL10 4 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
211 16/04/2017 11/06/2017
212 06/08/2017 01/10/2017
213 01/10/2017 26/11/2017
214 Luật Hôn nhân & gia đình Việt Nam EL15 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
215 11/06/2017 06/08/2017
216 01/10/2017 26/11/2017
217 26/11/2017 21/01/2018
218 Luật kinh doanh EG21 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
219 11/06/2017 06/08/2017
220 06/08/2017 01/10/2017
221 Luật Kinh tế chuyên ngành EL35 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
222 11/06/2017 06/08/2017
223 06/08/2017 01/10/2017
224 26/11/2017 21/01/2018
225 Luật kinh tế Việt Nam 1 EL19 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
226 11/06/2017 06/08/2017
227 01/10/2017 26/11/2017
228 26/11/2017 21/01/2018
229 Luật kinh tế Việt Nam 2 EL20 4 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
230 11/06/2017 06/08/2017
231 06/08/2017 01/10/2017
232 26/11/2017 21/01/2018
233 Luật lao động Việt Nam EL21 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
234 16/04/2017 11/06/2017
235 06/08/2017 01/10/2017
236 01/10/2017 26/11/2017
237 Luật Môi trường EL27 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
238 11/06/2017 06/08/2017
239 01/10/2017 26/11/2017
240 26/11/2017 21/01/2018
241 Luật ngân hàng EL25 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
242 06/08/2017 01/10/2017
243 Luật Sở hữu trí tuệ EL29 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
244 01/10/2017 26/11/2017
245 Luật Thương mại quốc tế EL26 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
246 01/10/2017 26/11/2017
247 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
248 11/06/2017 06/08/2017
249 06/08/2017 01/10/2017
250 26/11/2017 21/01/2018
251 Luật Tố tụng hành chính Việt Nam EL34 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
252 06/08/2017 01/10/2017
253 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
254 16/04/2017 11/06/2017
255 06/08/2017 01/10/2017
256 01/10/2017 26/11/2017
257 Lý luận Nhà nước & Pháp luật EL06 5 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
258 26/11/2017 21/01/2018
259 Lý thuyết dịch EN43 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
260 06/08/2017 01/10/2017
261 Lý thuyết tài chính tiền tệ  EG16 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
262 11/06/2017 06/08/2017
263 06/08/2017 01/10/2017
264 Lý thuyết xác suất và thống kê toán  EG11 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
265 26/11/2017 21/01/2018
266 Mã nguồn mở IT20 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
267 16/04/2017 11/06/2017
268 06/08/2017 01/10/2017
269 01/10/2017 26/11/2017
270 Mạng và truyền thông IT11 3 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
271 Marketing căn bản  EG18 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
272 16/04/2017 11/06/2017
273 06/08/2017 01/10/2017
274 01/10/2017 26/11/2017
275 Ngân hàng thương mại  EG29 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
276 16/04/2017 11/06/2017
277 06/08/2017 01/10/2017
278 01/10/2017 26/11/2017
279 Nghe – Tiếng Anh 1 EN18 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
280 01/10/2017 26/11/2017
281 Nghe – Tiếng Anh 2 EN22 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
282 26/11/2017 21/01/2018
283 Nghe – Tiếng Anh 3 EN26 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
284 16/04/2017 11/06/2017
285 06/08/2017 01/10/2017
286 01/10/2017 26/11/2017
287 Nghe – Tiếng Anh 4 EN30 2 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
288 26/11/2017 21/01/2018
289 Nghe – Tiếng Anh 5 EN34 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
290 01/10/2017 26/11/2017
291 26/11/2017 21/01/2018
292 Nghe – Tiếng Anh 6 EN38 2 06/08/2017 01/10/2017 Vao lop
Dang ky
293 Ngoại ngữ II.1 EN06.1 3 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
294 Ngoại ngữ II.2 EN06.2 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
295 16/04/2017 11/06/2017
296 06/08/2017 01/10/2017
297 01/10/2017 26/11/2017
298 Ngoại ngữ II.3 EN06.3 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
299 11/06/2017 06/08/2017
300 01/10/2017 26/11/2017
301 26/11/2017 21/01/2018
302 Ngoại ngữ II.4 EN06.4 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
303 01/10/2017 26/11/2017
304 26/11/2017 21/01/2018
305 Ngôn ngữ học đối chiếu EN04 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
306 11/06/2017 06/08/2017
307 01/10/2017 26/11/2017
308 26/11/2017 21/01/2018
309 Ngôn ngữ thiết kế Web IT14 4 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
310 16/04/2017 11/06/2017
311 06/08/2017 01/10/2017
312 01/10/2017 26/11/2017
313 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu IT08 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
314 16/04/2017 11/06/2017
315 06/08/2017 01/10/2017
316 01/10/2017 26/11/2017
317 Ngôn ngữ và văn hóa EN07 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
318 11/06/2017 06/08/2017
319 01/10/2017 26/11/2017
320 26/11/2017 21/01/2018
321 Ngữ âm lý thuyết  EN10 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
322 11/06/2017 06/08/2017
323 01/10/2017 26/11/2017
324 26/11/2017 21/01/2018
325 Ngữ âm thực hành  EN09 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
326 06/08/2017 01/10/2017
327 Ngữ pháp lý thuyết  EN13 2 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
328 26/11/2017 21/01/2018
329 Ngữ pháp thực hành EN12 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
330 01/10/2017 26/11/2017
331 Nguyên lý hệ điều hành IT03 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
332 06/08/2017 01/10/2017
333 Nguyên lý kế toán EG17 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
334 11/06/2017 06/08/2017
335 06/08/2017 01/10/2017
336 26/11/2017 21/01/2018
337 Nguyên lý thống kê  EG20 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
338 11/06/2017 06/08/2017
339 06/08/2017 01/10/2017
340 26/11/2017 21/01/2018
341 Nói – Tiếng Anh 1 EN19 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
342 01/10/2017 26/11/2017
343 Nói – Tiếng Anh 2 EN23 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
344 26/11/2017 21/01/2018
345 Nói – Tiếng Anh 3 EN27 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
346 11/06/2017 06/08/2017
347 06/08/2017 01/10/2017
348 26/11/2017 21/01/2018
349 Nói – Tiếng Anh 4 EN31 2 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
350 26/11/2017 21/01/2018
351 Nói – Tiếng Anh 5 EN35 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
352 01/10/2017 26/11/2017
353 26/11/2017 21/01/2018
354 Nói – Tiếng Anh 6 EN39 2 06/08/2017 01/10/2017 Vao lop
Dang ky
355 Phân tích báo cáo tài chính EG32 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
356 16/04/2017 11/06/2017
357 11/06/2017 06/08/2017
358 01/10/2017 26/11/2017
359 26/11/2017 21/01/2018
360 Phân tích diễn ngôn EN44 2 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
361 26/11/2017 21/01/2018
362 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
363 11/06/2017 06/08/2017
364 06/08/2017 01/10/2017
365 26/11/2017 21/01/2018
366 Phân tích tài chính doanh nghiệp BF08 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
367 16/04/2017 11/06/2017
368 11/06/2017 06/08/2017
369 01/10/2017 26/11/2017
370 26/11/2017 21/01/2018
371 Phân tích tài chính dự án BF03 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
372 16/04/2017 11/06/2017
373 06/08/2017 01/10/2017
374 01/10/2017 26/11/2017
375 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư AC12 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
376 16/04/2017 11/06/2017
377 06/08/2017 01/10/2017
378 01/10/2017 26/11/2017
379 Phân tích và thiết kế hệ thống TT IT12 4 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
380 11/06/2017 06/08/2017
381 01/10/2017 26/11/2017
382 26/11/2017 21/01/2018
383 Pháp luật đại cương EG04 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
384 01/10/2017 26/11/2017
385 Luật tài chính Việt Nam EL24 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
386 Pháp luật tài chính BF13 3 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
387 Luật tài chính Việt Nam/Pháp luật tài chính EL24/ BF13 3 01/10/2017 26/11/2017 Vao lop
Dang ky
388 26/11/2017 21/01/2018
389 Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại EL36 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
390 11/06/2017 06/08/2017
391 01/10/2017 26/11/2017
392 26/11/2017 21/01/2018
393 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học EN05 2 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
394 Quản lý dự án CNTT IT22 3 06/08/2017 01/10/2017 Vao lop
Dang ky
395 Quản lý nhà nước về kinh tế  BA02 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
396 16/04/2017 11/06/2017
397 06/08/2017 01/10/2017
398 01/10/2017 26/11/2017
399 Quản trị chất lượng BA11 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
400 16/04/2017 11/06/2017
401 06/08/2017 01/10/2017
402 01/10/2017 26/11/2017
403 Quản trị chiến lược BA08 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
404 01/10/2017 26/11/2017
405 Quản lý dự án CNTT IT22 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
406 16/04/2017 11/06/2017
407 01/10/2017 26/11/2017
408 Quản trị học BA06 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
409 16/04/2017 11/06/2017
410 06/08/2017 01/10/2017
411 01/10/2017 26/11/2017
412 Quản trị kinh doanh  EG23 3 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
413 26/11/2017 21/01/2018
414 Quản trị mạng IT21 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
415 16/04/2017 11/06/2017
416 06/08/2017 01/10/2017
417 01/10/2017 26/11/2017
418 Quản trị nhân lực BA09 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
419 01/10/2017 26/11/2017
420 Quản trị rủi ro  EG36 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
421 11/06/2017 06/08/2017
422 01/10/2017 26/11/2017
423 Quản trị sản xuất BA10 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
424 11/06/2017 06/08/2017
425 06/08/2017 01/10/2017
426 26/11/2017 21/01/2018
427 Quản trị tài chính/Tài chính doanh nghiệp/Tài chính doanh nghiệp I BA07/EG24 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
428 06/08/2017 01/10/2017
429 Quản trị tài chính/Tài chính doanh nghiệp 16/04/2017 11/06/2017
430 01/10/2017 26/11/2017
431 Tài chính doanh nghiệp II BF07 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
432 11/06/2017 06/08/2017
433 06/08/2017 01/10/2017
434 26/11/2017 21/01/2018
435 Tài chính quốc tế BF01 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
436 16/04/2017 11/06/2017
437 06/08/2017 01/10/2017
438 01/10/2017 26/11/2017
439 Tâm lý học đại cương EG07 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
440 01/10/2017 26/11/2017
441 Tâm lý học tư pháp EL16 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
442 11/06/2017 06/08/2017
443 06/08/2017 01/10/2017
444 26/11/2017 21/01/2018
445 Tiếng Anh cơ bản  EN56 4 21/05/2017 16/07/2017 Vao lop
Dang ky
446 16/07/2017 10/09/2017
447 05/11/2017 31/12/2017
448 24/12/2017 11/03/2018
449 Thị trường chứng khoán  EG28 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
450 16/04/2017 11/06/2017
451 06/08/2017 01/10/2017
452 01/10/2017 26/11/2017
453 Thiết kế đồ họa IT13 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
454 11/06/2017 06/08/2017
455 01/10/2017 26/11/2017
456 26/11/2017 21/01/2018
457 Thực tập dịch EN48 4 06/08/2017 01/10/2017 Vao lop
Dang ky
458 Thực tập nghề EL47 5 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
459 16/04/2017 11/06/2017
460 06/08/2017 01/10/2017
461 01/10/2017 26/11/2017
462 26/11/2017 21/01/2018
463 Thực tập nghề nghiệp  AC13 5 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
464 16/04/2017 11/06/2017
465 11/06/2017 06/08/2017
466 06/08/2017 01/10/2017
467 01/10/2017 26/11/2017
468 26/11/2017 21/01/2018
469 Thực tập nghề nghiệp BA20 5 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
470 16/04/2017 11/06/2017
471 06/08/2017 01/10/2017
472 01/10/2017 26/11/2017
473 26/11/2017 21/01/2018
474 Thực tập tốt nghiệp BF12 8 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
475 16/04/2017 11/06/2017
476 11/06/2017 06/08/2017
477 06/08/2017 01/10/2017
478 01/10/2017 26/11/2017
479 26/11/2017 21/01/2018
480 Thuế  EG25 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
481 11/06/2017 06/08/2017
482 06/08/2017 01/10/2017
483 26/11/2017 21/01/2018
484 Thương mại điện tử  IT16/EG31 3 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
485 IT16 26/11/2017 21/01/2018 Vao lop
Dang ky
486 Tiếng Anh chuyên ngành  IT01.1 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
487 01/10/2017 26/11/2017
488 Tiếng Anh chuyên ngành  BF10 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
489 01/10/2017 26/11/2017
490 Tiếng Anh thương mại  EN51 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
491 06/08/2017 01/10/2017
492 01/10/2017 26/11/2017
493 Tiếng Việt thực hành EN02 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
494 26/11/2017 21/01/2018
495 Tín dụng ngân hàng  BF06 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
496 16/04/2017 11/06/2017
497 06/08/2017 01/10/2017
498 01/10/2017 26/11/2017
499 Tín dụng và thanh toán quốc tế  EG30 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
500 11/06/2017 06/08/2017
501 06/08/2017 01/10/2017
502 26/11/2017 21/01/2018
503 Tin học đại cương EG12 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
504 01/10/2017 26/11/2017
505 Tin học ứng dụng  BF09 3 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
506 Tin học ứng dụng trong kế toán  AC09 3 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
507 01/10/2017 26/11/2017
508 Tin học và ứng dụng trong quản trị BA15 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
509 16/04/2017 11/06/2017
510 11/06/2017 06/08/2017
511 06/08/2017 01/10/2017
512 26/11/2017 21/01/2018
513 Tổ chức công tác kế toán AC05 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
514 16/04/2017 11/06/2017
515 06/08/2017 01/10/2017
516 01/10/2017 26/11/2017
517 Toán cao cấp 1  BF10.3 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
518 01/10/2017 26/11/2017
519 Giải tích 1  EG10.1 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
520 Toán cao cấp 2  2 16/04/2017 11/06/2017
521 Toán giải tích  3 01/10/2017 26/11/2017
522 Toán cao cấp 2  2 26/11/2017 21/01/2018
523 Toán rời rạc IT04 4 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
524 Trò chơi kinh doanh  BA17 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
525 11/06/2017 06/08/2017
526 06/08/2017 01/10/2017
527 26/11/2017 21/01/2018
528 Tốc ký EN50 2 06/08/2017 01/10/2017 Vao lop
Dang ky
529 Tư pháp quốc tế EL18 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
530 06/08/2017 01/10/2017
531 Từ vựng – ngữ nghĩa học EN11 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
532 11/06/2017 06/08/2017
533 06/08/2017 01/10/2017
534 26/11/2017 21/01/2018
535 Văn học Anh – Mỹ EN16 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
536 06/08/2017 01/10/2017
537 Viết – Tiếng Anh 1 EN21 2 16/07/2017 10/09/2017 Vao lop
Dang ky
538 24/12/2017 11/03/2018
539 Viết – Tiếng Anh 2 EN25 2 16/04/2017 11/06/2017 Vao lop
Dang ky
540 26/11/2017 21/01/2018
541 Viết – Tiếng Anh 3 EN29 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
542 11/06/2017 06/08/2017
543 06/08/2017 01/10/2017
544 Viết – Tiếng Anh 4 EN33 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
545 16/04/2017 11/06/2017
546 06/08/2017 01/10/2017
547 01/10/2017 26/11/2017
548 Viết – Tiếng Anh 5 EN37 2 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
549 06/08/2017 01/10/2017
550 01/10/2017 26/11/2017
551 Viết – Tiếng Anh 6 EN41 2 11/06/2017 06/08/2017 Vao lop
Dang ky
552 26/11/2017 21/01/2018
553 Xã hội học đại cương EL02 2 16/07/2017 10/09/2017 Vao lop
Dang ky
554 24/12/2017 11/03/2018
555 Xây dựng văn bản pháp luật EL07 3 19/02/2017 16/04/2017 Vao lop
Dang ky
556 11/06/2017 06/08/2017
557 06/08/2017 01/10/2017
558 Tiếng Việt và soạn thảo văn bản  EG08 2 16/07/2017 10/09/2017 Vao lop
Dang ky
559 24/12/2017 11/03/2018

BẢNG DANH MỤC LỚP MÔN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2016 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU

BẢNG DANH MỤC LỚP MÔN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2016 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU

STT Tên môn học Mã môn TC NNgày bắt đầu Ngày kết thúc  
1 Nhập môn Internet và E-Learning EG38 4 27/03/2016 22/05/2016 Vao lop
Dang ky
 
2 08/05/2016 03/07/2016
3 26/06/2016 21/08/2016
4 14/08/2016 09/10/2016
5 02/10/2016 27/11/2016
6 27/11/2016 22/01/2017
7 25/12/2016 19/02/2017
8 PPhát triển kỹ năng cá nhân EG35 4 08/05/2016 03/07/2016 Vao lop
Dang ky
9 26/06/2016 21/08/2016
10 23/10/2016 18/12/2016
11 25/12/2016 19/02/2017
12 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin EG01 5 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
13 25/12/2016 19/02/2017
14 Đường lối cách mạng của ĐCSVN EG02 3 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
15 25/12/2016 19/02/2017
16 Tư tưởng HCM EG03 2 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
17 25/12/2016 19/02/2017
18 An ninh và bảo mật dữ liệu IT19 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
19 19/06/2016 14/08/2016
20 09/10/2016 04/12/2016
21 04/12/2016 19/02/2017
22 Anh van 4 EL01 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
23 14/08/2016 09/10/2016
24 04/12/2016 19/02/2017
25 Anh văn chuyên ngành I AC10 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
27 24/04/2016 19/06/2016
29 14/08/2016 09/10/2016
31 09/10/2016 04/12/2016
26 Anh văn chuyên ngành I BA18 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
28 24/04/2016 19/06/2016
30 14/08/2016 09/10/2016
32 09/10/2016 04/12/2016
33 Anh văn chuyên ngành II AC11 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
35 04/12/2016 19/02/2017
34 Anh văn chuyên ngành II BA19 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
36 04/12/2016 19/02/2017
37 Anh van I EG09.1 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
38 14/08/2016 09/10/2016
39 Anh van II EG09.2 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
40 09/10/2016 04/12/2016
41 Anh van III EG09.3 2 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
42 04/12/2016 19/02/2017
43 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT05 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
44 24/04/2016 19/06/2016
45 14/08/2016 09/10/2016
46 09/10/2016 04/12/2016
47 Cơ sở dữ liệu IT06 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
48 19/06/2016 14/08/2016
49 14/08/2016 09/10/2016
50 04/12/2016 19/02/2017
51 Cơ sở lập trình IT01 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
52 24/04/2016 19/06/2016
53 14/08/2016 09/10/2016
54 09/10/2016 04/12/2016
55 Cơ sở văn hóa Việt Nam EN01 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
56 14/08/2016 09/10/2016
57 Công pháp quốc tế EL17 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
58 19/06/2016 14/08/2016
59 09/10/2016 04/12/2016
60 04/12/2016 19/02/2017
61 Đại cương văn hóa Việt Nam EL04 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
62 14/08/2016 09/10/2016
63 Đại số tuyến tính EG10.3 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
64 09/10/2016 04/12/2016
65 Đại số và hình giải tích; EG10.3 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
66 04/12/2016 19/02/2017
67 Dẫn luận ngôn ngữ học EN03 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
68 09/10/2016 04/12/2016
69 Đất nước học EN17 2 14/08/2016 09/10/2016 Vao lop
Dang ky
70 Tín dụng ngân hàng BF06 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
71 09/10/2016 04/12/2016
72 04/12/2016 19/02/2017
73 Dịch đại cương EN42 3 09/10/2016 04/12/2016 Vao lop
Dang ky
74 Định giá tài sản EG34 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
75 09/10/2016 04/12/2016
76 Đồ án tốt nghiệp IT35 12 28/02/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
77 24/04/2016 10/07/2016
78 19/06/2016
79 09/10/2016 25/12/2016
80 04/12/2016 30/07/2017
81 Đọc – Tiếng Anh 1 EN20 2 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
82 25/12/2016 19/02/2017
83 Đọc – Tiếng Anh 2 EN24 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
84 09/10/2016 04/12/2016
85 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28 2 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
86 14/08/2016 09/10/2016
87 04/12/2016 19/02/2017
88 Đọc – Tiếng Anh 4 EN32 2 09/10/2016 04/12/2016 Vao lop
Dang ky
89 Giải tích 1 EG10.1 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
90 14/08/2016 09/10/2016
91 Giải tích 2 EG10.2 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
92 09/10/2016 04/12/2016
93 Giao thoa văn hóa EN14 2 09/10/2016 04/12/2016 Vao lop
Dang ky
94 04/12/2016 19/02/2017
95 Hệ quản trị CSDL IT10 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
96 19/06/2016 14/08/2016
97 09/10/2016 04/12/2016
98 04/12/2016 19/02/2017
99 Hoạt động của hệ thống tài chính Việt Nam BF15 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
100 19/06/2016 14/08/2016
101 04/12/2016 19/02/2017
102 Kế toán công ty EG27 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
103 24/04/2016 19/06/2016
104 09/10/2016 04/12/2016
105 04/12/2016 19/02/2017
106 Kế toán doanh nghiệp EG27 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
107 09/10/2016 04/12/2016
108 Kế toán ngân hàng thương mại EG32 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
109 04/12/2016 19/02/2017
110 Kế toán hành chính sự nghiệp AC04 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
111 24/04/2016 19/06/2016
112 14/08/2016 09/10/2016
113 09/10/2016 04/12/2016
114 Kế toán Quản trị EG33 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
115 04/12/2016 19/02/2017
116 Kế toán tài chính I AC01 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
117 24/04/2016 19/06/2016
118 14/08/2016 09/10/2016
119 09/10/2016 04/12/2016
120 Kế toán tài chính II AC02 4 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
121 19/06/2016 14/08/2016
122 04/12/2016 19/02/2017
123 Kế toán tài chính III AC03 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
124 14/08/2016 09/10/2016
125 09/10/2016 04/12/2016
126 Kế toán Thuế AC07 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
127 09/10/2016 04/12/2016
128 Kiểm toán căn bản EG26 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
129 24/04/2016 19/06/2016
130 09/10/2016 04/12/2016
131 Kiến trúc máy tính IT02 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
132 14/08/2016 09/10/2016
133 Kinh tế lượng EG19 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
134 24/04/2016 19/06/2016
135 14/08/2016 09/10/2016
136 09/10/2016 04/12/2016
137 Kinh tế môi trường BA03 2 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
138 04/12/2016 19/02/2017
139 Kinh tế phát triển EG15 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
140 09/10/2016 04/12/2016
141 Kinh tế Quốc tế BA05 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
142 19/06/2016 14/08/2016
143 09/10/2016 04/12/2016
144 04/12/2016 19/02/2017
145 Kinh tế vĩ mô EG13 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
146 09/10/2016 04/12/2016
147 Kinh tế vĩ mô EG14 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
148 04/12/2016 19/02/2017
149 Kỹ thuật điện tử số IT01 3 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
150 25/12/2016 19/02/2017
151 Kỹ thuật lập trình đồ họa IT23 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
152 19/06/2016 14/08/2016
153 09/10/2016 04/12/2016
154 04/12/2016 19/02/2017
155 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng IT07 4 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
156 19/06/2016 14/08/2016
157 09/10/2016 04/12/2016
158 04/12/2016 19/02/2017
159 Lập trình cho thiết bị di động IT18 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
160 24/04/2016 19/06/2016
161 14/08/2016 09/10/2016
162 Lập trình hệ thống IT17 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
163 24/04/2016 19/06/2016
164 14/08/2016 09/10/2016
165 lập trình hướng sự kiện IT09 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
166 24/04/2016 19/06/2016
167 14/08/2016 09/10/2016
168 09/10/2016 04/12/2016
169 Lập trình web IT15 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
170 19/06/2016 14/08/2016
171 04/12/2016 19/02/2017
172 Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
173 14/08/2016 09/10/2016
174 Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới EL31 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
175 19/06/2016 14/08/2016
176 14/08/2016 09/10/2016
177 04/12/2016 19/02/2017
178 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam EL30 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
179 09/10/2016 04/12/2016
180 Lịch sử phát triển Tiếng Anh EN15 2 14/08/2016 09/10/2016 Vao lop
Dang ky
181 09/10/2016 04/12/2016
182 Logic học đại cương EN08 2 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
183 04/12/2016 19/02/2017
184 Luật dân sự Việt Nam 1 EL12 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
185 04/12/2016 19/02/2017
186 Luật dân sự Việt Nam 2 EL13 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
187 24/04/2016 19/06/2016
188 14/08/2016 09/10/2016
189 09/10/2016 04/12/2016
190 Luật Đất đai Việt Nam EL22 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
191 19/06/2016 14/08/2016
192 14/08/2016 09/10/2016
193 04/12/2016 19/02/2017
194 Luật đầu tư EL28 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
195 19/06/2016 14/08/2016
196 09/10/2016 04/12/2016
197 Luật Hành chính Việt Nam EL09 4 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
198 04/12/2016 19/02/2017
199 Luật Hiến pháp Việt Nam EL08 4 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
200 09/10/2016 04/12/2016
201 Luật hình sự Việt Nam EL10 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
202 24/04/2016 19/06/2016
203 14/08/2016 09/10/2016
204 09/10/2016 04/12/2016
205 Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam EL15 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
206 19/06/2016 14/08/2016
207 09/10/2016 04/12/2016
208 04/12/2016 19/02/2017
209 Luật kinh doanh EG21 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
210 19/06/2016 14/08/2016
211 14/08/2016 09/10/2016
212 04/12/2016 19/02/2017
213 Luật Kinh tế chuyên ngành EL35 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
214 19/06/2016 14/08/2016
215 14/08/2016 09/10/2016
216 04/12/2016 19/02/2017
217 Luật Kinh tế Việt Nam 1 EL19 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
218 19/06/2016 14/08/2016
219 09/10/2016 04/12/2016
220 04/12/2016 19/02/2017
221 Luật kinh tế Việt Nam 2 EL20 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
222 19/06/2016 14/08/2016
223 14/08/2016 09/10/2016
224 04/12/2016 19/02/2017
225 Luật lao động Việt Nam EL21 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
226 24/04/2016 19/06/2016
227 14/08/2016 09/10/2016
228 09/10/2016 04/12/2016
229 Luật Môi trường EL27 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
230 24/04/2016 19/06/2016
231 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
232 09/10/2016 04/12/2016
233 04/12/2016 19/02/2017
234 Luật ngân hàng EL25 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
235 24/04/2016 19/06/2016
236 14/08/2016 09/10/2016
237 Luật Sở hữu trí tuệ EL29 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
238 24/04/2016 19/06/2016
239 09/10/2016 04/12/2016
240 Luật tài chính Việt Nam EL24 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
241 14/08/2016 09/10/2016
242 09/10/2016 04/12/2016
243 04/12/2016 19/02/2017
244 Luật Thương mại Quốc tế EL26 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
245 19/06/2016 14/08/2016
246 09/10/2016 04/12/2016
247 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
248 24/04/2016 19/06/2016
249 19/06/2016 14/08/2016
250 14/08/2016 09/10/2016
251 04/12/2016 19/02/2017
252 Luật Tố tụng hành chính Việt Nam EL34B5 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
253 14/08/2016 09/10/2016
254 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
255 24/04/2016 19/06/2016
256 14/08/2016 09/10/2016
257 09/10/2016 04/12/2016
258 Lý luận Nhà nước và pháp luật EL06 5 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
259 09/10/2016 04/12/2016
260 Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
261 19/06/2016 14/08/2016
262 14/08/2016 09/10/2016
263 04/12/2016 19/02/2017
264 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
265 09/10/2016 04/12/2016
266 Mã nguồn mở IT20 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
267 14/08/2016 09/10/2016
268 09/10/2016 04/12/2016
269 Mạng và truyền thông IT11 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
270 04/12/2016 19/02/2017
271 Marketing căn bản EG18 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
272 24/04/2016 19/06/2016
273 14/08/2016 09/10/2016
274 09/10/2016 04/12/2016
275 Ngân hàng thương mại EG29 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
276 24/04/2016 19/06/2016
277 14/08/2016 09/10/2016
278 09/10/2016 04/12/2016
279 Nghe – Tiếng anh 1 EN18 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
280 14/08/2016 09/10/2016
281 Nghe – Tiếng Anh 2 EN22 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
282 09/10/2016 04/12/2016
283 Nghe – Tiếng Anh 3 EN26 2 14/08/2016 09/10/2016 Vao lop
Dang ky
284 09/10/2016 04/12/2016
285 Nghe – Tiếng Anh 4 EN30 2 04/12/2016 19/02/2017 Vao lop
Dang ky
286 Ngoại ngữ II.1 EN06.1 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
287 04/12/2016 19/02/2017
288 Ngoại ngữ II.2 EN06.2 3 14/08/2016 09/10/2016 Vao lop
Dang ky
289 09/10/2016 04/12/2016
290 Ngoại ngữ II.3 EN06.3 3 04/12/2016 19/02/2017 Vao lop
Dang ky
291 Ngôn ngữ học đối chiếu EN04 2 04/12/2016 19/02/2017 Vao lop
Dang ky
292 Ngôn ngữ thiết kế Web IT14 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
293 24/04/2016 19/06/2016
294 14/08/2016 09/10/2016
295 09/10/2016 04/12/2016
296 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu IT08 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
297 24/04/2016 19/06/2016
298 14/08/2016 09/10/2016
299 09/10/2016 04/12/2016
300 Ngôn ngữ và văn hóa EN07 2 04/12/2016 19/02/2017 Vao lop
Dang ky
301 Ngữ âm lý thuyết EN10 2 09/10/2016 04/12/2016 Vao lop
Dang ky
302 04/12/2016 19/02/2017
303 Ngữ âm thực hành EN09 2 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
304 25/12/2016 19/02/2017
305 Ngữ pháp thực hành EN12 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
306 14/08/2016 09/10/2016
307 Nguyên lý hệ điều hành IT03 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
308 14/08/2016 09/10/2016
309 Nguyên lý kế toán EG17 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
310 19/06/2016 14/08/2016
311 14/08/2016 09/10/2016
312 04/12/2016 19/02/2017
313 Nguyên lý thống kê EG20 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
314 19/06/2016 14/08/2016
315 14/08/2016 09/10/2016
316 04/12/2016 19/02/2017
317 Nói – Tiếng Anh 1 EN19 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
318 14/08/2016 09/10/2016
319 Nói – Tiếng Anh 2 EN23 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
320 09/10/2016 04/12/2016
321 Nói – Tiếng Anh 3 EN27 2 14/08/2016 09/10/2016 Vao lop
Dang ky
322 04/12/2016 19/02/2017
323 Nói – Tiếng Anh 4 EN31 2 04/12/2016 19/02/2017 Vao lop
Dang ky
324 Phân tích báo cáo tài chính EG32 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
325 24/04/2016 19/06/2016
326 09/10/2016 04/12/2016
327 04/12/2016 19/02/2017
328 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
329 14/08/2016 09/10/2016
330 04/12/2016 19/02/2017
331 Phân tích Tài chính Kế toán BF08 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
332 09/10/2016 04/12/2016
333 04/12/2016 19/02/2017
334 Phân tích tài chính dự án BF03 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
335 14/08/2016 09/10/2016
336 09/10/2016 04/12/2016
337 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư AC12 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
338 14/08/2016 09/10/2016
339 09/10/2016 04/12/2016
340 04/12/2016 19/02/2017
341 Phân tích và thiết kế hệ thống TT IT12 4 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
342 24/04/2016 19/06/2016
343 19/06/2016 14/08/2016
344 09/10/2016 04/12/2016
345 04/12/2016 19/02/2017
346 Pháp luật đại cương EG04 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
347 24/04/2016 19/06/2016
348 14/08/2016 09/10/2016
349 09/10/2016 04/12/2016
350 Pháp luật tài chính BF13 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
351 19/06/2016 14/08/2016
352 04/12/2016 19/02/2017
353 Pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động Thương mại EL36 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
354 19/06/2016 14/08/2016
355 09/10/2016 04/12/2016
356 04/12/2016 19/02/2017
357 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học EN05 2 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
358 04/12/2016 19/02/2017
359 Quản lý nhà nước về kinh tế BA02 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
360 24/04/2016 19/06/2016
361 14/08/2016 09/10/2016
362 09/10/2016 04/12/2016
363 Quản trị chất lượng BA11 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
364 14/08/2016 09/10/2016
365 09/10/2016 04/12/2016
366 Quản trị chiến lược BA08 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
367 24/04/2016 19/06/2016
368 09/10/2016 04/12/2016
369 Quản trị dự án CNTT IT22 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
370 19/06/2016 14/08/2016
371 14/08/2016 09/10/2016
372 09/10/2016 04/12/2016
373 Quản trị học BA06 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
374 24/04/2016 19/06/2016
375 14/08/2016 09/10/2016
376 09/10/2016 04/12/2016
377 Quản trị kinh doanh EG23 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
378 04/12/2016 19/02/2017
379 Quản trị mạng IT21 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
380 24/04/2016 19/06/2016
381 14/08/2016 09/10/2016
382 09/10/2016 04/12/2016
383 Quản trị nhân lực BA09 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
384 09/10/2016 04/12/2016
385 Quản trị rủi ro EG36 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
386 19/06/2016 14/08/2016
387 09/10/2016 04/12/2016
388 Quản trị sản xuất BA10 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
389 19/06/2016 14/08/2016
390 14/08/2016 09/10/2016
391 09/10/2016 04/12/2016
392 04/12/2016 19/02/2017
393 Quản trị tài chính BA07 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
394 24/04/2016 19/06/2016
395 14/08/2016 09/10/2016
396 09/10/2016 04/12/2016
397 Tài chính Kế toán EG24 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
398 24/04/2016 19/06/2016
399 14/08/2016 09/10/2016
400 09/10/2016 04/12/2016
401 Tài chính Kế toán I EG24 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
402 14/08/2016 09/10/2016
403 Tài chính Kế toán II BF07 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
404 14/08/2016 09/10/2016
405 04/12/2016 19/02/2017
406 tài chính Quốc tế BF01 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
407 24/04/2016 19/06/2016
408 14/08/2016 09/10/2016
409 09/10/2016 04/12/2016
410 Tâm lý học đại cương EG07 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
411 14/08/2016 09/10/2016
412 Tâm lý học tư pháp EL16 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
413 19/06/2016 14/08/2016
414 14/08/2016 09/10/2016
415 04/12/2016 19/02/2017
416 Thị trường chứng khoán EG28 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
417 24/04/2016 19/06/2016
418 14/08/2016 09/10/2016
419 09/10/2016 04/12/2016
420 Thiết kế đồ họa IT13 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
421 19/06/2016 14/08/2016
422 09/10/2016 04/12/2016
423 04/12/2016 19/02/2017
424 Thực tập nghề EL47 5 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
425 24/04/2016 10/07/2016
426 14/08/2016
427 09/10/2016 25/12/2016
428 Thực tập nghề nghiệp AC15 5 24/04/2016 10/07/2016 Vao lop
Dang ky
429 14/08/2016
430 09/10/2016 25/12/2016
431 Thực tập nghề nghiệp BA20 5 09/10/2016 25/12/2016 Vao lop
Dang ky
432 24/04/2016 10/07/2016
433 Thực tập tốt nghiệp BF12 8 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
434 09/10/2016 25/12/2016
435 Thuế EG25 2 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
436 14/08/2016 09/10/2016
437 04/12/2016 19/02/2017
438 Thương mại điện tử IT16 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
439 IT16 3 19/06/2016 14/08/2016
440 EG31 2 04/12/2016 19/02/2017
441 Tiếng anh chuyên ngành BF10 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
444 24/04/2016 19/06/2016
446 09/10/2016 04/12/2016
442 Tiếng Anh chuyên ngành IT01.1 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
443 24/04/2016 19/06/2016
445 14/08/2016 09/10/2016
447 09/10/2016 04/12/2016
448 Tiếng Việt thực hành EN02 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
449 14/08/2016 09/10/2016
450 Tiếng Việt và soạn thảo văn bản EG08 2 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
451 25/12/2016 19/02/2017
452 Tín dụng và thanh toán quốc tế EG30 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
453 14/08/2016 09/10/2016
454 04/12/2016 19/02/2017
455 Tin học đại cương EG12 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
456 14/08/2016 09/10/2016
457 Tin học ứng dụng BF09 3 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
458 04/12/2016 19/02/2017
459 Tin học ứng dụng trong Kế toán AC09 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
460 09/10/2016 04/12/2016
461 Tin học và ứng dụng trong Quản trị BA15 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
462 19/06/2016 14/08/2016
463 04/12/2016 19/02/2017
464 Tổ chức công tác Kế toán AC05 3 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
465 09/10/2016 04/12/2016
466 Toán cao cấp 1 EG10.3 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
467 14/08/2016 09/10/2016
468 Toán cao cấp 2 EG10.1 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
469 09/10/2016 04/12/2016
470 Toán giải tích EG10.1 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
471 14/08/2016 09/10/2016
472 Toán rời rạc IT04 4 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
473 04/12/2016 19/02/2017
474 Trò chơi kinh doanh BA17 2 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
475 19/06/2016 14/08/2016
476 14/08/2016 09/10/2016
477 04/12/2016 19/02/2017
478 Tư pháp Quốc tế EL18 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
479 24/04/2016 19/06/2016
480 14/08/2016 09/10/2016
481 Viết – Tiếng anh 1 EN21 2 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
482 25/12/2016 19/02/2017
483 Viết – Tiếng Anh 2 EN25 2 24/04/2016 19/06/2016 Vao lop
Dang ky
484 09/10/2016 04/12/2016
485 Viết – Tiếng Anh 3 EN29 2 19/06/2016 14/08/2016 Vao lop
Dang ky
486 14/08/2016 09/10/2016
487 04/12/2016 19/02/2017
488 Viết – Tiếng Anh 4 EN33 2 09/10/2016 04/12/2016 Vao lop
Dang ky
489 Xã hội học đại cương EL02 2 26/06/2016 21/08/2016 Vao lop
Dang ky
490 25/12/2016 19/02/2017
491 Xây dựng văn bản pháp luật EL07 3 28/02/2016 24/04/2016 Vao lop
Dang ky
492 19/06/2016 14/08/2016
493 14/08/2016 09/10/2016
494 04/12/2016 19/02/2017

Lịch VClass tháng 12/2017

 

LỊCH VCLASS THÁNG 12/2017

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 18h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp
1 Đề án quản trị kinh doanh BA27.001  VClass01 01/12/2017 Ngabt Dungnt đại học trực tuyến
2 Nghe – Tiếng Anh 4 EN30.004  VClass01 01/12/2017 Anhdtv Ducvh đại học trực tuyến
3 Kinh tế Vi mô EG13.010  VClass01 01/12/2017 Anhtt Dungnt đại học trực tuyến
4 Đọc – Tiếng Anh 2 EN24.005  VClass01 01/12/2017 Anhdtv Ducvh đại học trực tuyến
5 Thực tập nghề nghiệp AC13.011  VClass 01 04/12/2017 Nhungvth Thienvv đại học trực tuyến
6 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng IT07.013  VClass01 04/12/2017 Toannh Anhtt đại học trực tuyến
7 Nguyên lý kế toán EG17.014  VClass01 04/12/2017 Nhungvth Thienvv đại học trực tuyến
8 Hệ quản trị CSDL IT10.012   VClass 01  04/12/2017 Toannh Anhtt đại học trực tuyến
9 Đề án môn học AC20.001  VClass01 05/12/2017 Nhandh Toannh đại học trực tuyến
10 Nói – Tiếng Anh 2 EN23.005  VClass01 05/12/2017 Lytth Tuannd đại học trực tuyến
11 Công pháp quốc tế EL17.013  VClass01 05/12/2017 Nhungvth Toannh đại học trực tuyến
12 Nói – Tiếng Anh 4 EN31.004  VClass01 05/12/2017 Lytth Tuannd đại học trực tuyến
13 Anh văn chuyên ngành II AC11.008  VClass01 06/12/2017 Nhandh Ducvh đại học trực tuyến
14 Kỹ năng nghề Luật EL44.001  VClass01 06/12/2017 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
15 Quản trị sản xuất BA10.012  VClass01 06/12/2017 Nhandh Ducvh đại học trực tuyến
16 Đại số tuyến tính EG10.3.023  VClass01 07/12/2017 Anhtt Tuannd đại học trực tuyến
17 Phân tích diễn ngôn EN44.003  VClass01 07/12/2017 Anhtt Toannh đại học trực tuyến
18 Thuế EG25.011  VClass01 07/12/2017 Ducvh Toannh đại học trực tuyến
19 Giao thoa văn hóa EN14.006  VClass01 07/12/2017 Anhtt Tuannd đại học trực tuyến
20 Thực tập nghề nghiệp BA20.011  VClass 01 08/12/2017 Nhungvth Ducvh đại học trực tuyến
21 Nguyên lý thống kê EG20.014  VClass01 08/12/2017 Ngabt Dungnt đại học trực tuyến
22 Quản trị kinh doanh quốc tế BA28.001  VClass01 08/12/2017 Ngabt Ducvh đại học trực tuyến
23 Quản trị kinh doanh EG23/BA23.008  VClass01 08/12/2017 Nhandh Dungnt đại học trực tuyến
24 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22.011  VClass01 11/12/2017 Nhungvth Thienvv đại học trực tuyến
25 Nhập môn Internet và Elearning EG38.027  VClass02 11/12/2017 Dungnt Anhtt đại học trực tuyến
26 Thực tập tốt nghiệp BF12.011  VClass 01  11/12/2017 Nhungvth Thienvv đại học trực tuyến
27 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.018  VClass02 12/12/2017 Dungnt Tuannd đại học trực tuyến
28 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14.012  VClass01 12/12/2017 Nhungvth Toannh đại học trực tuyến
29 Luật An sinh xã hội EL51.001  VClass01 12/12/2017 Nhungvth Tuannd đại học trực tuyến
30 Thực hành tiếng tổng hợp EN58.001  VClass01 12/12/2017 Anhdtv Toannh đại học trực tuyến
31 Kế toán quản trị EG33.008  VClass01 13/12/2017 Duongnt Ducvh đại học trực tuyến
32 Nghe – Tiếng Anh 2 EN22.005  VClass01 13/12/2017 Anhtt Dungnt đại học trực tuyến
33 Anh văn II EG09.2.010  VClass01 13/12/2017 Anhtt Ducvh đại học trực tuyến
34 Phân tích báo cáo tài chính/Phân tích tài chính DN EG32/BF08.011   VClass01 13/12/2017 Duongnt Dungnt đại học trực tuyến
35 Ngoại ngữ II.3 EN06.3.006  VClass01 14/12/2017 Phuongbm Toannh đại học trực tuyến
36 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam EL30.008  VClass01 14/12/2017 Linhntt Tuannd đại học trực tuyến
37 Ngoại ngữ II.4 EN06.4.004  VClass01 14/12/2017 Phuongbm Toannh đại học trực tuyến
38 Toán cao cấp 2 EG10.1.017  VClass01 15/12/2017 Dungnt Dungnt đại học trực tuyến
39 Dẫn luận ngôn ngữ học EN03.004  VClass01 15/12/2017 Lytth Ducvh đại học trực tuyến
40 Giải tích 2 EG10.2.010  VClass01 15/12/2017 Dungnt Dungnt đại học trực tuyến
41 Nói – Tiếng Anh 5 EN35.004  VClass01 15/12/2017 Lytth Ducvh đại học trực tuyến
42 Nhập môn Internet và E-learning EG38.028  VClass02 18/12/2017 Dungnt Thienvv đại học trực tuyến
43 Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại EL36.010  VClass01 18/12/2017 Nhungvth Anhtt đại học trực tuyến
44 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.010  VClass01 18/12/2017 Dungnt Thienvv đại học trực tuyến
45 Luật Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng EL41.001  VClass01 18/12/2017 Nhungvth Anhtt đại học trực tuyến
46 Luật Đất đai Việt Nam EL22.012  VClass01 19/12/2017 Nhungvth Tuannd đại học trực tuyến
47 Nói – Tiếng Anh 3 EN27.007  VClass01 19/12/2017 Nhandh Toannh đại học trực tuyến
48 Chuẩn mực kế toán Việt Nam AC21.001  VClass01 19/12/2017 Nhandh Tuannd đại học trực tuyến
49 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm EL42.001  VClass01 19/12/2017 Nhungvth Toannh đại học trực tuyến
50 Ngôn ngữ và văn hóa EN07.006  VClass01 20/12/2017 Lytth Ducvh đại học trực tuyến
51 Đọc – Tiếng Anh 6 EN40.003  VClass01 20/12/2017 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
52 Anh văn 4 EL01.008  VClass01 20/12/2017 Nhandh Ducvh đại học trực tuyến
53 Tiếng Việt thực hành EN02.006  VClass01 20/12/2017 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
54 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.019  VClass02 21/12/2017 Dungnt Toannh đại học trực tuyến
55 Luật kinh tế Việt Nam 2 EL20.012  VClass 01  21/12/2017 Tuannd Tuannd đại học trực tuyến
56 Kinh tế phát triển EG15.010  VClass01 21/12/2017 Huongdt Toannh đại học trực tuyến
57 Luật kinh tế Việt Nam 1 EL19.013  VClass 01  21/12/2017 Tuannd Tuannd đại học trực tuyến
58 Kinh tế Vi mô EG13.010  VClass02 22/12/2017 Anhtt Dungnt đại học trực tuyến
59 Kỹ thuật lập trình đồ họa IT23.011  VClass 01  22/12/2017 Toannh Ducvh đại học trực tuyến
60 Tin học và ứng dụng trong quản trị BA15.010  VClass01 22/12/2017 Anhtt Dungnt đại học trực tuyến
61 Thiết kế đồ họa IT13.013  VClass01 22/12/2017 Toannh Ducvh đại học trực tuyến
62 Quản trị kinh doanh quốc tế BA28.001  VClass02 25/12/2017 Ngabt Thienvv đại học trực tuyến
63 Luật An sinh xã hội EL51.001  VClass02 25/12/2017 Nhungvth Anhtt đại học trực tuyến
64 Tài chính doanh nghiệp II BF07.010  VClass01 25/12/2017 Ngabt Thienvv đại học trực tuyến
65 Luật Môi trường EL27.013  VClass01 25/12/2017 Nhungvth Anhtt đại học trực tuyến
66 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm EL42.001  VClass02 26/12/2017 Nhungvth Tuannd đại học trực tuyến
67 Ngữ âm lý thuyết EN10.006  VClass01 26/12/2017 Lytth Toannh đại học trực tuyến
68 Anh văn chuyên ngành II BA19.008  VClass01 26/12/2017 Nhandh Tuannd đại học trực tuyến
69 Luật Kinh tế chuyên ngành EL35.010  VClass01 26/12/2017 Nhungvth Toannh đại học trực tuyến
70 Lý thuyết tiếng tổng hợp EN57.001  VClass02 27/12/2017 Lytth Ducvh đại học trực tuyến
71 Kinh tế phát triển EG15.010  VClass02 27/12/2017 Huongdt Dungnt đại học trực tuyến
72 Dẫn luận ngôn ngữ học EN03.004  VClass02 27/12/2017 Lytth Ducvh đại học trực tuyến
73 Kế toán ngân hàng thương mại AC16.008  VClass01 28/12/2017 Ducvh Toannh đại học trực tuyến
74 Nghe – Tiếng Anh 4 EN30.004  VClass02 28/12/2017 Anhdtv Tuannd đại học trực tuyến
75 Thuế EG25.011  VClass02 28/12/2017 Ducvh Tuannd đại học trực tuyến
76 Đọc – Tiếng Anh 2 EN24.005  VClass02 28/12/2017 Anhdtv Toannh đại học trực tuyến
77 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.010  VClass02 29/12/2017 Dungnt Ducvh đại học trực tuyến
78 An ninh và bảo mật dữ liệu IT19.012  VClass 01   29/12/2017 Toannh Dungnt đại học trực tuyến
79 Chuẩn mực kế toán Việt Nam AC21.001  VClass02 29/12/2017 Nhandh Ducvh đại học trực tuyến
80 Thương mại điện tử IT16.011  VClass01 29/12/2017 Dungnt Dungnt đại học trực tuyến

Lịch VClass tháng 11/2017

 

LỊCH VCLASS THÁNG 11/2017

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Tin học ứng dụng trong kế toán AC09.008  VClass 01 01/11/2017 ducvh ducvh đại học trực tuyến
2 Kế toán quản trị