EHOU 03/01/2024
BẢNG DANH MỤC LỚP MÔN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2024 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU

STT Tên học phần Mã học phần Số TC Ngày bắt đầu dự kiến Ngày kết thúc dự kiến 1 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 EG35 4 07/01/2024 17/03/2024 2 21/01/2024 31/03/2024 3 02/06/2024 28/07/2024 4 23/06/2024 18/08/2024 5 30/06/2024 25/08/2024 6 28/07/2024 22/09/2024 7 03/11/2024 29/12/2024 8 …

EHOU 17/01/2023
BẢNG DANH MỤC LỚP MÔN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2023 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU

STT Tên học phần Mã học phần Số TC Ngày bắt đầu dự kiến Ngày kết thúc dự kiến 1 Nhập môn Internet và E-learning EG38 4 08/01/2023 05/03/2023 2 05/03/2023 30/04/2023 3 12/03/2023 07/05/2023 4 02/04/2023 28/05/2023 5 07/05/2023 02/07/2023 6 14/05/2023 09/07/2023 7 04/06/2023 30/07/2023 8 02/07/2023 27/08/2023 …

EHOU 07/03/2022
BẢNG DANH MỤC LỚP MÔN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2022 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU

STT Tên học phần Mã học phần Số TC Hệ thống Ngày bắt đầu dự kiến Ngày kết thúc dự kiến 1 Nhập môn Internet và E-learning EG38 4 LMS1 06/03/2022 1/5/2022 2 LMS2 13/03/2022 8/5/2022 3 LMS1 03/04/2022 29/5/2022 4 LMS1 01/05/2022 26/6/2022 5 LMS2 15/05/2022 10/7/2022 6 LMS1 …

EHOU 26/03/2021
BẢNG DANH MỤC LỚP MÔN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2021 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU

STT Tên môn học Mã môn Số TC Ngày bắt đầu Ngày kết thúc 1 Nhập môn Internet & E-learning EG38 4 10/01/2021 18/04/2021 2 17/01/2021 25/04/2021 3 31/01/2021 09/05/2021 4 14/03/2021 30/05/2021 5 04/04/2021 20/06/2021 6 11/04/2021 27/06/2021 7 25/04/2021 11/07/2021 8 16/05/2021 01/08/2021 9 30/05/2021 15/08/2021 10 06/06/2021 …

EHOU 13/01/2020
BẢNG DANH MỤC LỚP MÔN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2020 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU

STT Tên môn học Mã môn Số TC Ngày bắt đầu Ngày kết thúc   1 Nhập môn Internet & E-learning EG38 4 12/1/2020 29/3/2020 2 23/2/2020 19/4/2020 3 15/3/2020 10/5/2020 4 5/4/2020 31/5/2020 5 26/4/2020 21/6/2020 6 31/5/2020 26/7/2020 7 7/6/2020 2/8/2020 8 5/7/2020 30/8/2020 9 26/7/2020 20/9/2020 10 …

EHOU 15/01/2019
BẢNG DANH MỤC LỚP MÔN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2019 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU

STT Tên môn học Mã môn Số TC Ngày bắt đầu Ngày kết thúc   1 Nhập môn Internet và E-learning EG38 4 06/01/2019 24/03/2019     2 20/01/2019 07/04/2019 3 31/03/2019 26/05/2019 4 05/05/2019 30/06/2019 5 19/05/2019 14/07/2019 6 02/06/2019 28/07/2019 7 07/07/2019 01/09/2019 8 14/07/2019 08/09/2019 9 04/08/2019 …

EHOU 29/12/2017
BẢNG DANH MỤC LỚP MÔN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2018 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU

STT Tên môn học Mã môn Số TC Ngày bắt đầu Ngày kết thúc   1 Nhập môn internet và E-learning EG38 4 01/04/2018 27/05/2018 2 27/05/2018 22/07/2018 3 15/07/2018 09/09/2018 4 09/09/2018 04/11/2018 5 04/11/2018 30/12/2018 6 23/12/2018 17/02/2019 7 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35 4 27/05/2018 …

EHOU 29/12/2016
BẢNG DANH MỤC LỚP MÔN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2017 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU

STT Tên môn học Mã môn TC Ngày bắt đầu  Ngày kết thúc   1 Nhập môn internet và E-learning EG38 4 26/03/2017 21/05/2017 2 21/05/2017 16/07/2017 3 16/07/2017 10/09/2017 4 10/09/2017 05/11/2017 5 05/11/2017 31/12/2017 6 24/12/2017 11/03/2018 7 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35 4 21/05/2017 16/07/2017 …

EHOU 04/05/2016
BẢNG DANH MỤC LỚP MÔN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2016 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU

BẢNG DANH MỤC LỚP MÔN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2016 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU STT Tên môn học Mã môn TC NNgày bắt đầu Ngày kết thúc   1 Nhập môn Internet và E-Learning EG38 4 27/03/2016 22/05/2016   2 08/05/2016 03/07/2016 3 26/06/2016 21/08/2016 4 14/08/2016 09/10/2016 5 …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »