CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ SINH VIÊN CÁC HỆ KHÁC

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 4
EG41 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 3
EG42 Triết học Mác - Lênin 3
EG43 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
EG44 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
EG45 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
EG46 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
EG04 Pháp luật đại cương 2
EG05 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2
EG49 Tiếng Việt & soạn thảo văn bản quản lý DN 2
EG09.1 Anh văn I 3
EG09.2 Anh văn II 3
EG09.3 Anh văn III 3
EG50 Toán ứng dụng trong kinh tế/ Toán cao cấp 4
EG11 Lý thuyết xác suất & thống kê toán 3
EG12 Tin học đại cương 3
EG13 Kinh tế vi mô 3
EG14 Kinh tế vĩ mô 3
EG15 Kinh tế phát triển 3
BA03 Kinh tế môi trường 3
EG16 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3
EG17 Nguyên lý kế toán 3
EG18 Marketing căn bản 3
EG20 Nguyên lý Thống kê về kinh tế 3
EG21 Luật kinh tế 3
BA05 Kinh tế quốc tế 2
BA06 Quản trị học 3
BA07 Quản trị tài chính/Tài chính doanh nghiệp 3
BA08 Quản trị chiến lược 3
BA09 Quản trị nhân lực 3
EG22 Phân tích kinh doanh 3
BA28 Quản trị kinh doanh quốc tế 3
BA10 Quản trị sản xuất 3
EG37 Quản trị dự án đầu tư 3
BA11 Quản trị chất lượng 3
EG32 Phân tích Báo cáo tài chính 3
EG36 Quản trị rủi ro 3
EG33 Kế toán quản trị 3
EG34 Định giá tài sản 3
EG30 Tín dụng và thanh toán quốc tế 3
EG25 Thuế 3
BA18 Anh văn chuyên ngành I 3
BA19 Anh văn chuyên ngành II 3
BA20 Thực tập tốt nghiệp 5
BA32 Quản trị kinh doanh tổng hợp 5
BA33 Đề án khởi sự kinh doanh 5
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 4
EG41 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 3
EG42 Triết học Mác - Lênin 3
EG43 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
EG44 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
EG45 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
EG46 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
EG04 Pháp luật đại cương 2
BF10.3 Toán cao cấp 1 3
BF10.1 Toán cao cấp 2 2
EG11 Lý thuyết xác suất thống kê toán 3
EG12 Tin học đại cương 3
EG09.1 Tiếng Anh cơ bản 1 3
EG09.2 Tiếng Anh cơ bản 2 3
EG09.3 Tiếng Anh cơ bản 3 3
BF27 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3
EG08 Soạn thảo văn bản 3
EG39 Tâm lý kinh doanh 2
EG13 Kinh tế vi mô 3
EG14 Kinh tế vĩ mô 3
EG17 Nguyên lý kế toán 3
EG21 Luật kinh tế 3
EG20 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
EG19 Kinh tế lượng 3
BF24 Tài chính doanh nghiệp I 3
EG16 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3
BF01 Tài chính quốc tế 3
BF18 Kế toán doanh nghiệp 3
EG28 Thị trường chứng khoán 3
EG29 Ngân hàng thương mại 3
BF28 Thanh toán quốc tế 3
BF25 Quản trị rủi ro trong ngân hàng 3
EG18 Marketing căn bản 3
EG15 Thuế 3
EG26 Kiểm toán 3
BF09 Tin học ứng dụng 3
EG23 Quản trị kinh doanh 3
BF10 Tiếng anh chuyên ngành 3
BF03 Phân tích tài chính dự án 3
BF04 Đề án môn học 3
BF13 Pháp luật Tài chính 3
EG15 Kinh tế phát triển 3
BF07 Tài chính doanh nghiệp II 3
BF08 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3
EG33 Kế toán quản trị 3
BF15 Hoạt động của hệ thống tài chính Việt Nam 2
BF12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 8
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 4
EG41 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 3
EG09.1 Tiếng Anh cơ bản 1 3
EG09.2 Tiếng Anh cơ bản 2 3
EG09.3 Tiếng Anh cơ bản 3 3
IT01.1 Tiếng Anh chuyên ngành 3
EG04 Pháp luật đại cương 2
EG42 Triết học Mác - Lênin 2
EG43 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
EG44 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
EG45 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
EG46 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
EG10.1 Giải tích 1 3
EG10.2 Giải tích 2 3
EG11 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
IT10.3 Đại số và hình giải tích 3
EG12 Tin học đại cương 3
IT01.2 Kỹ thuật điện tử số 3
IT01 Kỹ thuật lập trình cơ sở 4
IT04 Toán rời rạc 4
IT05 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4
IT06 Cơ sở dữ liệu 3
IT03 Nguyên lí hệ điều hành 3
IT02 Kiến trúc máy tính 3
IT13 Thiết kế Web 4
IT14 Thiết kế Web 4
IT11 Mạng và truyền thông 3
IT20 Phần mềm tự do mã nguồn mở 3
IT07 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 4
IT09 Lập trình hướng sự kiện 4
IT10 Hệ quản trị CSDL 3
IT12 Phân tích và thiết kế hệ thống TT 4
IT16 Thương mại điện tử 3
IT19 An ninh và bảo mật dữ liệu 3
IT21 Quản trị mạng 4
IT17 Lập trình hệ thống 3
IT15 Lập trình Web 4
IT18 Lập trình cho thiết bị di động 3
IT45 Các hệ thống phân tán 2
IT54 Mạng máy tính nâng cao 2
IT32 Kỹ thuật đồ họa và thực tại ảo 3
IT22 Quản lý dự án CNTT 3
IT55 Quản trị hệ thống Linux 2
IT44/td> Ứng dụng UML trong Phân tích và Thiết kế 3
IT40 Nhập môn công nghệ phần mềm 2
IT43 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 4
IT59 Chuyên đề Lập trình ứng dụng 4
IT60 Chuyên đề kết thúc chuyên ngành 4
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 4
EG41 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 3
EG42 Triết học Mác - Lênin 3
EG43 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
EG44 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
EG45 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
EG46 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
EG09.1 Anh văn I 3
EG09.2 Anh văn II 3
EG09.3 Anh văn III 3
EG12 Tin học đại cương 3
EG48 Soạn thảo văn bản hành chính 3
SL01 Tiếng Anh pháp lý 3
EL06 Lý luận Nhà nước & Pháp luật 3
EL08 Luật Hiến pháp Việt Nam 2
EL09 Luật Hành chính Việt Nam 3
SL02 Luật Hình sự Việt Nam 1 3
EL11 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam 3
EL12 Luật Dân sự Việt Nam 1 3
EL13 Luật Dân sự Việt Nam 2 3
EL14 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam 3
EL17 Công pháp quốc tế 3
EL18 Tư pháp quốc tế 3
EL66 Thực tập định hướng nghề nghiệp 1 2
EL67 Thực tập định hướng nghề nghiệp 2 2
EL68 Thực tập định hướng nghề nghiệp 3 2
EL69 Thực tập định hướng nghề nghiệp 4 2
EL25 Luật Ngân hàng 2
EL27 Luật Môi trường 3
EL52 Pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ 4
EL04 Đại cương văn hóa Việt Nam 3
EL05 Logic học 3
EL26 Luật thương mại quốc tế 3
EL28 Luật Đầu tư 3
EL53 Kinh tế học 3
EL54 Luật cạnh tranh 3
EL22 Luật Đất đai 3
EL21 Luật Lao động 3
EL24 Luật Tài chính 3
SL04 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 3
SL05 Pháp luật về hoạt động thương mại 3
EL15 Luật Hôn nhân và gia đình 3
EL37 Quản lí nhà nước trong lĩnh vực thương mại 3
SL40 Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực đất đai 3
EL63 Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công 2
EL70 Thực hành nghề nghiệp 1 4
EL71 Thực hành nghề nghiệp 2 4
EL72 Thực hành nghề nghiệp 3 4
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 4
EG41 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 3
EN56 Tiếng Anh cơ bản 4
EG42 Triết học Mác - Lênin 3
EG43 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
EG44 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
EG45 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
EG46 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
EN01 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
EN02 Tiếng Việt thực hành 2
EN03 Dẫn luận ngôn ngữ học 2
EN04 Ngôn ngữ học đối chiếu 2
EN05 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2
EG12 Tin học đại cương 3
EN06.1/ EN59.1 Ngoại ngữ II.1 (Tiếng Trung hoặc Tiếng Pháp) 3
EN06.2/ EN59.2 Ngoại ngữ II.2 (Tiếng Trung hoặc Tiếng Pháp) 3
EN06.3/ EN59.3 Ngoại ngữ II.3 (Tiếng Trung hoặc Tiếng Pháp) 3
EN06.4/ EN59.4 Ngoại ngữ II.4 (Tiếng Trung hoặc Tiếng Pháp) 3
EN07 Ngôn ngữ và văn hóa 2
EN08 Logic học đại cương 2
EG04 Pháp luật đại cương 2
EN09 Ngữ âm thực hành 2
EN10 Ngữ âm lý thuyết 2
EN11 Từ vựng - ngữ nghĩa học 2
EN12 Ngữ pháp thực hành 2
EN13 Ngữ pháp lý thuyết 2
EN14 Giao thoa văn hóa 2
EN15 Lịch sử phát triển Tiếng Anh 2
EN16 Văn học Anh - Mỹ 2
EN17 Đất nước học 2
EN18 Nghe - Tiếng Anh 1 2
EN19 Nói - Tiếng Anh 1 2
EN20 Đọc - Tiếng Anh 1 2
EN21 Viết - Tiếng Anh 1 2
EN22 Nghe - Tiếng Anh 2 2
EN23 Nói - Tiếng Anh 2 2
EN24 Đọc - Tiếng Anh 2 2
EN25 Viết - Tiếng Anh 2 2
EN26 Nghe - Tiếng Anh 3 2
EN27 Nói - Tiếng Anh 3 2
EN28 Đọc - Tiếng Anh 3 2
EN29 Viết - Tiếng Anh 3 2
EN30 Nghe - Tiếng Anh 4 2
EN31 Nói - Tiếng Anh 4 2
EN32 Đọc - Tiếng Anh 4 2
EN33 Viết - Tiếng Anh 4 2
EN34 Nghe - Tiếng Anh 5 2
EN35 Nói - Tiếng Anh 5 2
EN36 Đọc - Tiếng Anh 5 2
EN37 Viết - Tiếng Anh 5 2
EN38 Nghe - Tiếng Anh 6 2
EN39 Nói - Tiếng Anh 6 2
EN40 Đọc - Tiếng Anh 6 2
EN41 Viết - Tiếng Anh 6 2
EN42 Dịch đại cương 3
EN43 Lý thuyết dịch 2
EN44 Phân tích diễn ngôn 2
EN45 Dịch nâng cao 1 2
EN46 Dịch nâng cao 2 2
EN47 Dịch nâng cao 3 2
EN48 Thực tập dịch 4
EN54 Kỹ năng thuyết trình 2
EN51 Tiếng Anh thương mại 2
EN57 Lý thuyết tiếng tổng hợp 3
EN58 Thực hành tiếng tổng hợp 4
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 4
EG41 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 3
EG42 Triết học Mác - Lênin 3
EG43 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
EG44 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
EG45 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
EG46 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
EG04 Pháp luật đại cương 2
EG05 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2
EG49 Tiếng Việt & soạn thảo văn bản quản lý DN 2
EG09.1 Anh văn I 3
EG09.2 Anh văn II 3
EG09.3 Anh văn III 3
EG50 Toán ứng dụng trong kinh tế/ Toán cao cấp 4
EG11 Lý thuyết xác suất & thống kê toán 3
EG12 Tin học đại cương 2
EG13 Kinh tế vi mô 3
EG14 Kinh tế vĩ mô 2
EG16 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3
EG20 Nguyên lý Thống kê về kinh tế 3
EG18 Marketing căn bản 3
EG21 Luật kinh tế 3
EG23 Quản trị kinh doanh 3
AC22 Tài chính doanh nghiệp 3
EG25 Thuế 3
EG17 Nguyên lý kế toán 3
AC01 Kế toán tài chính I 3
EG33 Kế toán quản trị 2
EG26 Kiểm toán căn bản 3
EG22 Phân tích kinh doanh 3
AC02 Kế toán tài chính II 4
AC03 Kế toán tài chính III 3
AC04 Kế toán hành chính sự nghiệp 3
EG32 Phân tích báo cáo tài chính 3
AC05 Tổ chức thông tin kế toán 3
EG27 Kế toán công ty 3
EG29 Ngân hàng thương mại 3
AC09 Tin học ứng dụng trong kế toán 3
EG30 Tín dụng và thanh toán quốc tế 3
AC10 Anh văn chuyên ngành 1 3
AC11 Anh văn chuyên ngành 2 3
EG37 Quản trị dự án đầu tư 3
AC13 Thực tập tốt nghiệp 5
AC21 Chuẩn mực kế toán Việt Nam 3
AC07 Kế toán thuế 2
AC24 Thực hành nghề 5
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 4
EG41 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 3
EG12 Tin học đại cương 3
EG07 Tâm lý học đại cương 2
EG42 Triết học Mác - Lênin 3
EG43 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
EG44 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
EG45 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
EG46 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
EG04 Pháp luật đại cương 2
HM01 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2
EG13 Kinh tế vi mô 3
EG14 Kinh tế vĩ mô 3
hm02 Lịch sử Việt Nam 3
HM03 Tổng quan du lịch 4
HM04 Tin học chuyên ngành du lịch 3
HM05 Kỹ năng mềm trong du lịch 3
HM06 Tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp 4
HM07 Địa lý du lịch Việt Nam 3
HM08 Quản trị học 2
HM09 Quản trị nhân sự trong kinh doanh du lịch 3
HM10 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 1 3
HM11 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 2 3
HM12 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 3 3
HM13 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 4 3
HM14 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 5 3
HM15 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
HM16 Marketing trong kinh doanh du lịch 3
HM17 Quản lý điểm đến du lịch 3
HM18 Thanh toán quốc tế trong du lịch 3
HM19 Kế toán doanh nghiệp 3
HM20 Quản trị tài chính 2
HM21 Giao lưu văn hóa quốc tế 2
HM22 Du lịch có trách nhiệm 2
HM23 Quản lý tổ chức sự kiện 3
HM24 Thương mại điện tử trong du lịch 3
HM25 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn (SHT) 3
HM26 Thực hành nghiệp vụ khách sạn 1 (SHT1) 3
HM27 Thực hành nghiệp vụ khách sạn 2 (SHT2) 4
HM28 Nghiệp vụ khách sạn 3
HM29 Quản trị lễ tân khách sạn 3
HM30 Quản trị buồng khách sạn 3
HM31 Quản trị dịch vụ nhà hàng trong khách sạn 3
HM32 Giám sát khách sạn 3
HM33 Quản lý chất lượng dịch vụ 3
HM34 Chuyên đề Khách sạn 2
HM37 Thực tập nghề nghiệp 4
HM35 Khởi nghiệp kinh doanh 3
HM36 Đạo đức kinh doanh 3
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
EG38 Nhập môn internet và E-learning 4
EG35 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 4
EG41 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 3
EG42 Triết học Mác - Lênin 3
EG43 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
EG44 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
EG45 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
EG46 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
EG12 Tin học đại cương 3
EG09.1 Anh văn 1 3
EG09.3 Anh văn 2 3
EG09.3 Anh văn 3 3
EG48 Soạn thảo văn bản hành chính 3
SL01 Tiếng Anh pháp lý 3
EL06 Lý luận Nhà nước & Pháp luật 3
EL08 Luật Hiến pháp Việt Nam 3
EL09 Luật Hành chính Việt Nam 3
SL02 Luật Hình sự Việt Nam 1 3
SL03 Luật Hình sự Việt Nam 2 3
EL11 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam 3
EL12 Luật Dân sự Việt Nam 1 3
EL13 Luật Dân sự Việt Nam 2 3
EL15 Luật hôn nhân và gia đình 3
EL14 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam 3
SL04 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 3
SL05 Pháp luật về hoạt động thương mại 3
EL21 Luật Lao động 3
EL24 Luật Tài chính 3
EL22 Luật đất đai 3
EL17 Công pháp quốc tế 3
EL18 Tư pháp quốc tế 3
SL06 Thực tập định hướng nghề nghiệp 1 2
SL07 Thực tập định hướng nghề nghiệp 2 2
SL08 Thực tập định hướng nghề nghiệp 3 2
SL09 Thực tập định hướng nghề nghiệp 4 2
EL04 Đại cương văn hóa Việt Nam 3
EL05 Logic học 3
EL25 Luật Ngân hàng 3
EL27 Luật Môi trường 3
EL52 Pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ 3
EL04 Đại cương văn hóa Việt Nam 3
EL05 Logic học 3
Eg47 Tâm lí học đại cương 3
EL26 Luật Thương mại quốc tế 3
EL27 Luật Môi trường 3
EL34 Luật tố tụng hành chính 3
EL16 Tâm lí học tư pháp 3
SL40 Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực đất đai 2
SL41 Kỹ năng tư vấn về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thương mại 2
SL48 Thực hành nghề nghiệp 1 4
SL49 Thực hành nghề nghiệp 2 4
SL50 Thực hành nghề nghiệp 3 4

Dịch ngôn ngữ (Translate) »