adminsite 08/12/2022
Ngày thi 09/12/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 09 tháng 12 năm 2022.

adminsite 02/12/2022
Ngày thi 04/12/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 04 tháng 12 năm 2022.

adminsite 29/11/2022
Ngày thi 30/11/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 30 tháng 11 năm 2022.

adminsite 27/11/2022
Ngày thi 28/11/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 28 tháng 11 năm 2022.

adminsite 25/11/2022
Ngày thi 27/11/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 27 tháng 11 năm 2022.

adminsite 23/11/2022
Ngày thi 24/11/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 24 tháng 11 năm 2022.

adminsite 23/11/2022
Ngày thi 23/11/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 23 tháng 11 năm 2022.

adminsite 21/11/2022
Ngày thi 22/11/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 22 tháng 11 năm 2022.

adminsite 20/11/2022
Ngày thi 21/11/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 21 tháng 11 năm 2022.

adminsite 17/11/2022
Ngày thi 18/11/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 18 tháng 11 năm 2022.

adminsite 16/11/2022
Ngày thi 16/11/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 16 tháng 11 năm 2022.

adminsite 14/11/2022
Ngày thi 15/11/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 15 tháng 11 năm 2022.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »