adminsite 15/10/2021
Ngày thi 16/10/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 16 tháng 10 năm 2021.

adminsite 14/10/2021
Ngày thi 15/10/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 15 tháng 10 năm 2021.

adminsite 12/10/2021
Ngày thi 13/10/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 13 tháng 10 năm 2021.

adminsite 08/10/2021
Ngày thi 10/10/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 10 tháng 10 năm 2021.

adminsite 08/10/2021
Ngày thi 09/10/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 09 tháng 10 năm 2021.

adminsite 07/10/2021
Ngày thi 08/10/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 08 tháng 10 năm 2021.

adminsite 02/10/2021
Ngày thi 03/10/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 03 tháng 10 năm 2021.

adminsite 30/09/2021
Ngày thi 02/10/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 02 tháng 10 năm 2021.

adminsite 30/09/2021
Ngày thi 01/10/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 01 tháng 10 năm 2021.

adminsite 28/09/2021
Ngày thi 29/9/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 29 tháng 9 năm 2021.

adminsite 21/09/2021
Ngày thi 22/9/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 22 tháng 9 năm 2021.

adminsite 20/09/2021
Ngày thi 21/9/2021 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 21 tháng 9 năm 2021.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »