adminsite 23/07/2021
Ngày thi 25/7/2021 – Thi kết thúc học phần trực tuyến Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức E-Learning lịch thi trực tuyến kết thúc học phần ngày 25 tháng 7 năm 2021 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu …

adminsite 23/07/2021
Ngày thi 24/7/2021 – Thi kết thúc học phần trực tuyến Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức E-Learning lịch thi trực tuyến kết thúc học phần ngày 24 tháng 7 năm 2021 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu …

adminsite 20/07/2021
Ngày thi 21/7/2021 – Thi kết thúc học phần trực tuyến Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức E-Learning lịch thi trực tuyến kết thúc học phần ngày 21 tháng 7 năm 2021 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu …

adminsite 20/07/2021
Ngày thi 20/7/2021 – Thi kết thúc học phần trực tuyến Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức E-Learning lịch thi trực tuyến kết thúc học phần ngày 20 tháng 7 năm 2021 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu …

adminsite 25/03/2021
Ngày thi 27/03/2021 – Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức E-Learning lịch thi ngày 27 tháng 03 năm 2021 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên …

adminsite 12/03/2021
Ngày thi 13-14/03/2021 – Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức E-Learning lịch thi ngày 13-14 tháng 03 năm 2021 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên …

adminsite 22/01/2021
Ngày thi 23-24/01/2021 – Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức E-Learning lịch thi ngày 23-24 tháng 01 năm 2021 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên …

adminsite 15/01/2021
Ngày thi 16-17/01/2021 – Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức E-Learning lịch thi ngày 16-17 tháng 01 năm 2021 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên …

adminsite 25/12/2020
Ngày thi 27/12/2020 – Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức E-Learning lịch thi ngày 27 tháng 12 năm 2020 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên …

adminsite 16/12/2020
Ngày thi 19-20/12/2020 – Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức E-Learning lịch thi ngày 19-20 tháng 12 năm 2020 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên …

adminsite 09/12/2020
Ngày thi 12-13/12/2020 – Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức E-Learning lịch thi ngày 12-13 tháng 12 năm 2020 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên …

adminsite 03/12/2020
Ngày thi 05-06/12/2020 – Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức E-Learning lịch thi ngày 05-06 tháng 12 năm 2020 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »