adminsite 30/09/2022
Ngày thi 02/10/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 02 tháng 10 năm 2022.

adminsite 30/09/2022
Ngày thi 01/10/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 01 tháng 10 năm 2022.

adminsite 27/09/2022
Ngày thi 28/9/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 28 tháng 9 năm 2022.

adminsite 25/09/2022
Ngày thi 26/9/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 26 tháng 9 năm 2022.

adminsite 24/09/2022
Ngày thi 25/9/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 25 tháng 9 năm 2022.

adminsite 22/09/2022
Ngày thi 23/9/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 23 tháng 9 năm 2022.

adminsite 20/09/2022
Ngày thi 22/9/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 22 tháng 9 năm 2022.

adminsite 20/09/2022
Ngày thi 21/9/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 21 tháng 9 năm 2022.

adminsite 16/09/2022
Ngày thi 18/9/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Ngày thi 18/9/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

adminsite 10/09/2022
Ngày thi 11/9/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 11 tháng 9 năm 2022.

adminsite 29/08/2022
Ngày thi 30/8/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 30 tháng 8 năm 2022.

adminsite 28/08/2022
Ngày thi 29/8/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 29 tháng 8 năm 2022.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »