adminsite 27/05/2023
Ngày thi 28/05/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 28 tháng 05 năm 2023.

adminsite 20/05/2023
Ngày thi 21/05/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 21 tháng 05 năm 2023.

adminsite 12/05/2023
Ngày thi 14/05/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 14 tháng 05 năm 2023.

adminsite 08/04/2023
Ngày thi 09/04/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 09 tháng 04 năm 2023.

adminsite 01/04/2023
Ngày thi 02/04/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 02 tháng 04 năm 2023.

adminsite 28/03/2023
Ngày thi 29/03/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 29 tháng 03 năm 2023.

adminsite 22/03/2023
Ngày thi 23/03/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 23 tháng 03 năm 2023.

adminsite 21/03/2023
Ngày thi 22/03/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 22 tháng 03 năm 2023.

adminsite 12/03/2023
Ngày thi 13/03/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 13 tháng 03 năm 2023.

adminsite 28/02/2023
Ngày thi 01/03/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 01 tháng 03 năm 2023.

adminsite 23/02/2023
Ngày thi 24/02/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 24 tháng 02 năm 2023.

adminsite 22/02/2023
Ngày thi 23/02/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 23 tháng 02 năm 2023.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »