adminsite 24/05/2022
Ngày thi 24/5/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 24 tháng 05 năm 2022.

adminsite 23/05/2022
Ngày thi 23/5/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 23 tháng 05 năm 2022.

adminsite 20/05/2022
Ngày thi 22/05/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 22 tháng 5 năm 2022.

adminsite 20/05/2022
Ngày thi 20/5/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 20 tháng 05 năm 2022.

adminsite 19/05/2022
Ngày thi 19/5/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 19 tháng 05 năm 2022.

adminsite 18/05/2022
Ngày thi 18/5/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 18 tháng 05 năm 2022.

adminsite 17/05/2022
Ngày thi 17/5/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 17 tháng 05 năm 2022.

adminsite 16/05/2022
Ngày thi 16/5/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 16 tháng 05 năm 2022.

adminsite 13/05/2022
Ngày thi 15/05/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 15 tháng 5 năm 2022.

adminsite 13/05/2022
Ngày thi 14/05/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 14 tháng 5 năm 2022.

adminsite 13/05/2022
Ngày thi 13/5/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 13 tháng 05 năm 2022.

adminsite 12/05/2022
Ngày thi 12/5/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 12 tháng 05 năm 2022.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »