linhntt 18/06/2014
Ngày thi 22/06/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo thi kết thúc học phần ngày 22/06/2014 dành cho sinh viên chương trình HOU-TOPICA như sau: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây * Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi, Ví dụ: 07h30 là 1 múi …

linhntt 13/06/2014
Ngày thi 15/06/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning Chương trình HOU-TOPICA  Lịch thi và Danh sách thi ngày 15 tháng 06 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây. DANH SÁCH …

adminsite 11/06/2014
Ngày thi 09/03/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Kết quả thực tập tốt nghiệp

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm Thực tập tốt nghiệp ngày 09/03/2014 dành cho sinh viên chương trình HOU-TOPICA như sau: (Kết quả sẽ được tiếp tục cập nhật)

adminsite 11/06/2014
Ngày thi 25/05/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 25/05/2014: E13_25-05-2014 O2_25-05-2014 T119-25-05-2014 F5_25-05-2014 O6_25-05-2014 Q1-25-05-2014 F7_25-05-2014 O8_25-05-2014 N1-25-05-2014 O1_25-05-2014 D13_25-05-2014 M119-25-05-2014 O5_25-05-2014 D15_25-05-2014 K6-25-05-2014 O7_25-05-2014 D21_25-05-2014 I1-25-05-2014 O9_25-05-2014 I116_25-05-2014 H121-25-05-2014 O11_25-05-2014 S2_25-05-2014 G13-25-05-2014 E11_25-05-2014 S116_25-05-2014 G9-25-05-2014 C19_25-05-2014 U2_25-05-2014 G7-25-05-2014 G2_25-05-2014 E2_25-05-2014 G3-25-05-2014 G4_25-05-2014 E4_25-05-2014 O5-MAN413-25-05-2014 …

linhntt 09/06/2014
NGÀY THI 15/06/2014 – CHƯƠNG TRÌNH HOU-TOPICA: LỊCH THI

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning Chương trình HOU-TOPICA  lịch thi ngày 15 tháng 06 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây. Lưu ý: * Các múi giờ …

linhntt 09/06/2014
Tháng 6/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

  Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi tháng 06 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo chương trình HOU – TOPICA: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Sinh …

linhntt 09/06/2014
Tháng 6/2014 – Chương trình EHOU: Lịch thi

  Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi tháng 06 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo chương trình EHOU: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Sinh viên có …

linhntt 04/06/2014
Ngày thi 11/05/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 11/05/2014 dành cho sinh viên chương trình HOU-TOPICA như sau:   ACC303_E5_110514 EG012_NC4_110514 LAW101_O2_110514 MAT102_G8_110514 ACC303_FS5_110514 EG015_A14_110514 LAW201_O6_110514 MAT102_O2_110514 ACC303_T119_110514 EG015_BC14_110514 MAN308_C19_110514 MAT104_G12_110514 ACC304_C13_110514 EIT101_G8_110514 MAN308_O2_110514 MAT104_G14_110514 ACC304_O2_110514 EIT201_G12_110514 MAN308_O4_110514 PHH101_G12_110514 ACC304_O4_110514 EIT201_G14_110514 MAN309_O6_110514 PHH101_G6_110514 ACC401_C13_110514 ENG103_G4_110514 …

linhntt 20/05/2014
Ngày thi 25/05/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo thi kết thúc học phần ngày 25/05/2014 dành cho sinh viên chương trình HOU-TOPICA như sau: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây * Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi, Ví dụ: 07h30 là 1 …

adminsite 16/05/2014
Ngày thi 18/5/2014 – Chương trình EHOU: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi ngày 18 tháng 05 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây. Lưu ý: * Các múi …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »