adminsite 15/05/2024
Ngày thi 19/05/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 19 tháng 05 năm 2024.

adminsite 10/05/2024
Ngày thi 12/05/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 12 tháng 05 năm 2024.

adminsite 04/05/2024
Ngày thi 05/05/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 05 tháng 05 năm 2024.

adminsite 16/04/2024
Ngày thi 21/04/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 21 tháng 04 năm 2024.

adminsite 12/04/2024
Ngày thi 14/04/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 14 tháng 04 năm 2024.

adminsite 15/03/2024
Ngày thi 17/03/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 17 tháng 03 năm 2024.

adminsite 11/03/2024
Ngày thi 13/03/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 13 tháng 03 năm 2024.

adminsite 10/03/2024
Ngày thi 12/03/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 12 tháng 03 năm 2024.

adminsite 09/03/2024
Ngày thi 11/03/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 11 tháng 03 năm 2024.

adminsite 08/03/2024
Ngày thi 10/03/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 10 tháng 03 năm 2024.

adminsite 16/12/2023
Ngày thi 17/12/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 17 tháng 12 năm 2023.

adminsite 09/12/2023
Ngày thi 10/12/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 10 tháng 12 năm 2023.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »