adminsite 27/06/2024
Ngày thi 28/06/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 28 tháng 06 năm 2024.

adminsite 25/06/2024
Ngày thi 26/06/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 26 tháng 06 năm 2024.

adminsite 23/06/2024
Ngày thi 25/06/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 25 tháng 06 năm 2024.

adminsite 18/06/2024
Ngày thi 19/06/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 19 tháng 06 năm 2024.

adminsite 24/05/2024
Ngày thi 26/05/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 26 tháng 05 năm 2024.

adminsite 15/05/2024
Ngày thi 19/05/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 19 tháng 05 năm 2024.

adminsite 10/05/2024
Ngày thi 12/05/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 12 tháng 05 năm 2024.

adminsite 04/05/2024
Ngày thi 05/05/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 05 tháng 05 năm 2024.

adminsite 16/04/2024
Ngày thi 21/04/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 21 tháng 04 năm 2024.

adminsite 12/04/2024
Ngày thi 14/04/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 14 tháng 04 năm 2024.

adminsite 15/03/2024
Ngày thi 17/03/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 17 tháng 03 năm 2024.

adminsite 11/03/2024
Ngày thi 13/03/2024 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 13 tháng 03 năm 2024.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »