Lịch VClass tháng 05/2017

Đăng bởi EHOU ngày 28/04/2017

LỊCH VCLASS THÁNG 05/2017

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 
1 Marketing căn bản EG18.011   VClass01 03/05/2017 Duongnt Anhtt

đại học trực tuyến

2 Luật đầu tư EL28.007   VClass01 03/05/2017 Nhungvth Dungnt

đại học trực tuyến

3 Công pháp quốc tế EL17.010   VClass01 03/05/2017 Nhungvth Anhtt

đại học trực tuyến

4 Cơ sở lập trình IT01.013   Vclass01 03/05/2017 Lannt Dungnt

đại học trực tuyến

5 Anh văn chuyên ngành BF10.007   VClass 01 04/05/2017 Nhandh Toannh

đại học trực tuyến

6 Viết – Tiếng Anh 2 EN25.004   VClass01 04/05/2017 Yenth Tuannd

đại học trực tuyến

7 Anh văn chuyên ngành I AC10.010   VClass 01 04/05/2017 Nhandh Toannh

đại học trực tuyến

8 Nói – Tiếng Anh 2 EN23.004   VClass01 04/05/2017 Yenth Tuannd

đại học trực tuyến

9 Luật Sở hữu trí tuệ EL29.006   VClass01 05/05/2017 Nhungvth Ducvh

đại học trực tuyến

10 Dịch đại cương EN42.003   VClass01 05/05/2017 Anhdtv Anhtt

đại học trực tuyến

11 Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại EL36.007   VClass01 05/05/2017 Nhungvth Ducvh

đại học trực tuyến

12 Tài chính quốc tế BF01.010   VClass 01 08/05/2017 Anhtt Ducvh

đại học trực tuyến

13 Anh văn II EG09.2.009   VClass01 08/05/2017 Anhdtv Dungnt

đại học trực tuyến

14 Từ vựng – Ngữ nghĩa học EN11.001   VClass01 08/05/2017 Yenth Ducvh

đại học trực tuyến

15 Nghe – Tiếng Anh 2 EN22.004   VClass01 08/05/2017 Anhdtv Dungnt

đại học trực tuyến

16 Kế toán hành chính sự nghiệp AC04.010   VClass01 09/05/2017 Ducvh Tuannd

đại học trực tuyến

17 Thị trường chứng khoán EG28.009   VClass 01 09/05/2017 Anhtt Toannh

đại học trực tuyến

18 Tin học và ứng dụng trong quản trị BA15.007   VClass 01 09/05/2017 Anhtt Tuannd

đại học trực tuyến

19 Quản trị rủi ro EG36.006   VClass01 09/05/2017 Ducvh Toannh

đại học trực tuyến

20 Đại số tuyến tính EG10.3.020   VClass01 10/05/2017 Anhtt Anhtt

đại học trực tuyến

21 Luật kinh tế Việt Nam 1 EL19.010    VClass 02 10/05/2017 Tuannd Dungnt

đại học trực tuyến

22 Luật Hình sự Viêt Nam EL10.011   VClass01 10/05/2017 Tuannd Anhtt

đại học trực tuyến

23 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam EL30.007   VClass01 10/05/2017 Linhntt Dungnt

đại học trực tuyến

24 Kế toán công ty EG27.007   VClass01 11/05/2017 Toandt Toannh

đại học trực tuyến

25 Ngôn ngữ thiết kế Web IT14.011   Vclass01 11/05/2017 Quyenntk Tuannd

đại học trực tuyến

26 Kế toán doanh nghiệp BF18.007   VClass01 11/05/2017 Toandt Toannh

đại học trực tuyến

27 Kỹ thuật lập trình đồ họa IT23.008   Vclass01 11/05/2017 Quyenntk Tuannd

đại học trực tuyến

28 Dẫn luận ngôn ngữ học EN03.003   VClass02 12/05/2017 Yenth Ducvh

đại học trực tuyến

29 Giao thoa văn hóa EN14.003   VClass01 12/05/2017 Anhdtv Anhtt

đại học trực tuyến

30 Giải tích 2 EG10.2.009   VClass 01 12/05/2017 Thuynt Ducvh

đại học trực tuyến

31 Lịch sử phát triển Tiếng Anh EN15.004   VClass01 12/05/2017 Yenth Anhtt

đại học trực tuyến

32 Tổ chức công tác kế toán AC05.006   VClass01 15/05/2017 Ducvh Ducvh

đại học trực tuyến

33 Ngữ pháp lý thuyết EN13.001   VClass01 15/05/2017 Lytth Dungnt

đại học trực tuyến

34 Tài chính doanh nghiệp/Quản trị tài chính EG24/BA07.013   VClass01 15/05/2017 Ducvh Ducvh

đại học trực tuyến

35 Định giá tài sản EG34.006   VClass 01 15/05/2017 Nhandh Dungnt

đại học trực tuyến

36 Công pháp quốc tế EL17.010   VClass02 16/05/2017 Nhungvth Tuannd

đại học trực tuyến

37 Mã nguồn mở IT20.008   Vclass01 16/05/2017 Toannh Toannh

đại học trực tuyến

38 Luật Đầu tư EL28.007   VClass02 16/05/2017 Nhungvth Tuannd

đại học trực tuyến

39 Lập trình hướng sự kiện IT09.011   VClass 01 16/05/2017 Toannh Toannh

đại học trực tuyến

40 Kinh tế quốc tế BA05.009   VClass01 17/05/2017 Toandt Anhtt

đại học trực tuyến

41 Ngân hàng thương mại EG29/BF21.012   VClass01 17/05/2017 Tambtm Dungnt

đại học trực tuyến

42 Quản lý nhà nước về kinh tế BA02.011   VClass01 17/05/2017 Toandt Anhtt

đại học trực tuyến

43 Kiểm toán căn bản EG26.007   VClass 01 17/05/2017 Tambtm Dungnt

đại học trực tuyến

44 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11.011   VClass 01 18/05/2017 Tuannd Toannh

đại học trực tuyến

45 Ngôn ngữ học đối chiếu EN04.003   VClass01 18/05/2017 Anhdtv Tuannd

đại học trực tuyến

46 Kinh tế Vi mô EG13.009   VClass 02 18/05/2017 Anhtt Toannh

đại học trực tuyến

47 Tiếng Việt thực hành EN02.005   VClass02 18/05/2017 Anhdtv Tuannd

đại học trực tuyến

48 Tin học ứng dụng trong kế toán AC09.007   VClass01 19/05/2017 Ducvh Ducvh

đại học trực tuyến

49 Kinh tế lượng EG19.011   VClass01 19/05/2017 Thuynt Anhtt

đại học trực tuyến

50 Quản trị nhân lực BA09.007   VClass 01 19/05/2017 Ducvh Ducvh

đại học trực tuyến

51 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu IT08.011   VClass01 19/05/2017 Thuynt Anhtt

đại học trực tuyến

52 Tín dụng ngân hàng BF06.005   VClass 01 22/05/2017 Nhandh Dungnt

đại học trực tuyến

53 Luật Sở hữu trí tuệ EL29.006   VClass02 22/05/2017 Nhungvth Ducvh

đại học trực tuyến

54 Quản trị chiến lược BA08.008   VClass 01 22/05/2017 Tambtm Dungnt

đại học trực tuyến

55 Luật Hôn nhân & gia đình Việt Nam EL15.010   VClass 02 22/05/2017 Tuannd Ducvh

đại học trực tuyến

56 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư/Quản trị dự án đầu tư AC12/EG37.009   VClass01 23/05/2017 Duongnt Tuannd

đại học trực tuyến

57 Thực tập tốt nghiệp BF12.007   VClass01 23/05/2017 Toandt Toannh

đại học trực tuyến

58 Thực tập nghề nghiệp BA20.007   VClass01 23/05/2017 Toandt Tuannd

đại học trực tuyến

59 Kế toán quản trị EG33.005   VClass01 23/05/2017 Duongnt Toannh

đại học trực tuyến

60 Đọc – Tiếng Anh 2 EN24.004   VClass02 24/05/2017 Anhdtv Anhtt

đại học trực tuyến

61 Đồ án tốt nghiệp IT35.008   VClass 01 24/05/2017 Tuannd Dungnt

đại học trực tuyến

62 Anh văn chuyên ngành I BA18.011   VClass01 24/05/2017 Nhandh Anhtt

đại học trực tuyến

63 Luật lao động Việt Nam EL21.011   VClass02 24/05/2017 Tuannd Dungnt

đại học trực tuyến

64 Luật Thương mại quốc tế EL26.007   VClass 02 25/05/2017 Tuannd Toannh

đại học trực tuyến

65 Viết – Tiếng Anh 2 EN25.004   VClass02 25/05/2017 Yenth Tuannd

đại học trực tuyến

66 Luật Hiến pháp Việt Nam EL08.009   VClass 02 25/05/2017 Tuannd Toannh

đại học trực tuyến

67 Nói – Tiếng Anh 2 EN23.004   VClass02 25/05/2017 Yenth Tuannd

đại học trực tuyến

68 Quản trị học BA06.011   VClass01 26/05/2017 Duongnt Ducvh

đại học trực tuyến

69 Toán cao cấp 2 EG10.1.015   Vclass01 26/05/2017 Lannt Anhtt

đại học trực tuyến

70 Phân tích báo cáo tài chính/Phân tích tài chính doanh nghiệp EG32/BF08.008   VClass02 26/05/2017 Duongnt Ducvh

đại học trực tuyến

71 Tiếng Anh chuyên ngành IT01.1.007   VClass 01 26/05/2017 Tambtm Anhtt

đại học trực tuyến

72 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam EL30.007   VClass02 29/05/2017 Linhntt Ducvh

đại học trực tuyến

73 An ninh và bảo mật dữ liệu IT19.008   Vclass01 29/05/2017 Lannt Dungnt

đại học trực tuyến

74 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.009   Vclass02 29/05/2017 Quyenntk Ducvh

đại học trực tuyến

75 Lý luận Nhà nước & Pháp luật EL06.009   VClass02 29/05/2017 Linhntt Dungnt

đại học trực tuyến

76 Đại số tuyến tính EG10.3.020   VClass 02 30/05/2017 Anhtt Tuannd

đại học trực tuyến

77 Ngữ âm lý thuyết EN10.003   VClass01 30/05/2017 Lytth Toannh

đại học trực tuyến

78 Nói – Tiếng Anh 5 EN35.001   VClass01 30/05/2017 Yenth Tuannd

đại học trực tuyến

79 Kinh tế phát triển EG15.009   VClass 02 31/05/2017 Huongdt Anhtt

đại học trực tuyến

80 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng IT07.010   VClass 01 31/05/2017 Toannh Anhtt đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »