EHOU 17/01/2023
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 12/2022

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  17h30-19h00, 18h00-19h30, 18h30 – 20h00 và từ 19h00 – 20h30   Tuần Ngày Thời gian Môn Giảng viên Tuần 1 5/12/2022 Ca 4: 19h00 – 20h30 V01: CHUYÊN ĐỀ Lý thuyết tiếng tổng hợp PGS.TS. Hoàng Tuyết Minh …

EHOU 23/08/2022
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 8/2022

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 8/2022 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  17h30-19h00, 18h00-19h30, 18h30 – 20h00 và từ 19h00 – 20h30

EHOU 23/08/2022
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 6/2022

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 6/2022 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  17h30-19h00, 18h00-19h30, 18h30 – 20h00 và từ 19h00 – 20h30

EHOU 30/05/2022
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 5/2022

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 5/2022 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  17h30-19h00, 18h00-19h30, 18h30 – 20h00 và từ 19h00 – 20h30  

EHOU 05/04/2022
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 3/2022

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 3/2022 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00  

EHOU 19/01/2022
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 12/2021

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 12/2021 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 13/12/2021
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 10/2021

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 10/2021 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 01/08/2021
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 7/2021

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 7/2021 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 24/05/2021
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 5/2021

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 5/2021 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 30/03/2021
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 3/2021

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 3/2021 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 18/05/2020
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 3/2020

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 3/2020 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

EHOU 24/03/2020
Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 01/2019

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 01/2019 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ  9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00


Dịch ngôn ngữ (Translate) »