Lịch Vclass tháng 05/2018

Đăng bởi EHOU ngày 02/05/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 05/2018

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp
1 Kinh tế lượng EG19.014  VClass01 02/05/2018 dungnt tuannd đại học trực tuyến
2 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu IT08.014  VClass 01 02/05/2018 toannh toannh đại học trực tuyến
3 Cơ sở dữ liệu IT06.015  VClass 01 02/05/2018 toannh tuannd đại học trực tuyến
4 An ninh và bảo mật dự liệu IT19.013  VClass01 02/05/2018 dungnt toannh đại học trực tuyến
5 Quản trị rủi ro EG36.011  VClass01 03/05/2018 ducvh ducvh đại học trực tuyến
6 Mã nguồn mở IT20.012  VClass 01 03/05/2018 toannh dungnt đại học trực tuyến
7 Quản trị nhân lực BA09.009  VClass01 03/05/2018 ducvh ducvh đại học trực tuyến
8 Cơ sở lập trình IT01.016  VClass 01 03/05/2018 toannh dungnt đại học trực tuyến
9 Trò chơi kinh doanh BA17.015  VClass 01 04/05/2018 huongdt toannh đại học trực tuyến
10 Nghe – Tiếng Anh 1 EN18.006  VClass02 04/05/2018 anhdtv tuannd đại học trực tuyến
11 Nghe – Tiếng Anh 3 EN26.008  VClass 02 04/05/2018 lytth toannh đại học trực tuyến
12 Phân tích diễn ngôn EN44.005  VClass01 04/05/2018 anhdtv tuannd đại học trực tuyến
13 Nguyên lý thống kê EG20.015  VClass01 07/05/2018 ngabt anhtt đại học trực tuyến
14 Luật Thương mại quốc tế EL26.009  VClass 01  07/05/2018 tuannd thienvv đại học trực tuyến
15 Tâm lý học đại cương EG07.011  VClass  02  07/05/2018 tuannd anhtt đại học trực tuyến
16 Ngoại ngữ II.2 EN06.2.007  VClass 01 07/05/2018 phuongbm thienvv đại học trực tuyến
17 Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05.010  VClass 02  08/05/2018 tuannd tuannd đại học trực tuyến
18 Luật Tố tụng hành chính Việt Nam EL34.009  VClass 02 08/05/2018 nhungvth toannh đại học trực tuyến
19 Những nguyên lý cơ bản của CNMác – Lênin EG01.011  VClass 02 08/05/2018 tuannd tuannd đại học trực tuyến
20 Luật Sở hữu trí tuệ EL29.009  VClass 01 08/05/2018 nhungvth toannh đại học trực tuyến
21 Kinh tế quốc tế BA05.013  VClass01 09/05/2018 toandt ducvh đại học trực tuyến
22 Nghe – Tiếng Anh 5 EN34.005  VClass01 09/05/2018 anhdtv dungnt đại học trực tuyến
23 Tổ chức công tác kế toán AC05.010  VClass01 09/05/2018 ducvh ducvh đại học trực tuyến
24 Nhập môn Internet & E-Learning EG38.033  VClass02 09/05/2018 dungnt dungnt đại học trực tuyến
25 Tin học đại cương EG12.011  VClass01 10/05/2018 anhtt toannh đại học trực tuyến
26 Nói – Tiếng Anh 1 EN19.006  VClass01 10/05/2018 yenth tuannd đại học trực tuyến
27 Thị trường chứng khoán EG28.015  VClass01 10/05/2018 anhtt toannh đại học trực tuyến
28 Viết – Tiếng Anh 3 EN29.010  VClass01 10/05/2018 yenth tuannd đại học trực tuyến
29 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư AC12.014  VClass01 11/05/2018 thienvv ducvh đại học trực tuyến
30 Anh văn I EG09.1.010  VClass02 11/05/2018 yenth dungnt đại học trực tuyến
31 Marketing căn bản EG18.014  VClass02 11/05/2018 thienvv ducvh đại học trực tuyến
32 Lịch sử phát triển Tiếng Anh EN15.007  VClass02 11/05/2018 yenth dungnt đại học trực tuyến
33 Luật Hình sự Viêt Nam EL10.014  VClass 02  14/05/2018 tuannd anhtt đại học trực tuyến
34 Nguyên lý kế toán EG17.015  VClass02 14/05/2018 toandt thienvv đại học trực tuyến
35 Tài chính doanh nghiệp/ Tài chính doanh nghiệp I EG24.017  VClass02 15/05/2018 ngabt tuannd đại học trực tuyến
36 Đất nước học EN17.005  VClass02 15/05/2018 anhdtv toannh đại học trực tuyến
37 Kế toán thuế AC07.010  VClass01 15/05/2018 ducvh tuannd đại học trực tuyến
38 Luật Dân sự Việt Nam 2 EL13.014  VClass 02 15/05/2018 nhungvth toannh đại học trực tuyến
39 Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại EL36.012  VClass 01 16/05/2018 nhungvth ducvh đại học trực tuyến
40 Nói – Tiếng Anh 3 EN27.008   VClass02 16/05/2018 yenth dungnt đại học trực tuyến
41 Dịch nâng cao 1 EN45.004  VClass02 16/05/2018 yenth ducvh đại học trực tuyến
42 Tin học đại cương EG12.011  VClass02 17/05/2018 anhtt toannh đại học trực tuyến
43 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT05.014  VClass 01 17/05/2018 toannh tuannd đại học trực tuyến
44 Tiếng Anh thương mại EN51.007  VClassc01 17/05/2018 lytth toannh đại học trực tuyến
45 Kỹ thuật lập trình đồ họa IT23.012  VClass 01 17/05/2018 toannh tuannd đại học trực tuyến
46 Tín dụng ngân hàng BF06.009  VClass 01 18/05/2018 nhandh ducvh đại học trực tuyến
47 Phân tích báo cáo tài chính/Phân tích tài chính doanh nghiệp EG32/BF08.012  VClass02 18/05/2018 thienvv dungnt đại học trực tuyến
48 Ngân hàng thương mại EG29.015  VClass02 18/05/2018 thienvv ducvh đại học trực tuyến
49 Tiếng Anh chuyên ngành IT01.1.010  VClass 01 18/05/2018 nhandh dungnt đại học trực tuyến
50 Toán giải tích/Giải tích 1 EG10.1.018  VClass02 21/05/2018 travtl thienvv đại học trực tuyến
51 Ngoại ngữ II.4 EN06.4.005   VClass 01 22/05/2018 phuongbm tuannd đại học trực tuyến
52 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.010  VClass01 22/05/2018 anhdtv toannh đại học trực tuyến
53 Ngoại ngữ II.2 EN06.2.007   VClass 02 22/05/2018 phuongbm tuannd đại học trực tuyến
54 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11.014  VClass02 23/05/2018 tuannd ducvh đại học trực tuyến
55 Đại cương văn hóa Việt Nam/Cơ sở văn hóa Việt Nam EL04/EN01.011  VClass  02  23/05/2018 tuannd dungnt đại học trực tuyến
56 Ngoại ngữ II.3 EN06.3.007  VClass 01 24/05/2018 phuongbm toannh đại học trực tuyến
57 Ngữ pháp thực hành EN12.006  VClass02 24/05/2018 phuongntm tuannd đại học trực tuyến
58 Nói – Tiếng Anh 1 EN19.006  VClass02 24/05/2018 yenth toannh đại học trực tuyến
59 Nói – Tiếng Anh 5 EN35.005  VClass01 24/05/2018 phuongntm tuannd đại học trực tuyến
60 Toán cao cấp 1 EG10.3.025  VClass01 25/05/2018 travtl ducvh đại học trực tuyến
61 Nguyên lý thống kê EG20.015  VClass02 25/05/2018 ngabt dungnt đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »