Lịch VClass tháng 06/2018

Đăng bởi EHOU ngày 01/06/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 06/2018

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp
1 Anh văn chuyên ngành I BA18.015  VClass01 04/06/2018 Nhandh Dungnt đại học trực tuyến
2 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.024  VClass01 04/06/2018 Dungnt Ducvh đại học trực tuyến
3 Lý thuyết tiếng tổng hợp EN57.003  VClass01 04/06/2018 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh EG03.010  VClass01 06/06/2018 Linhntt Thienvv đại học trực tuyến
5 Tín dụng và thanh toán quốc tế EG30.012  VClass01 06/06/2018 Thienvv Anhtt đại học trực tuyến
6 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin EG01.014  VClass01 06/06/2018 Linhntt Thienvv đại học trực tuyến
7 Đọc – Tiếng Anh 6 EN40.005  VClass01 06/06/2018 Phuongntm Anhtt đại học trực tuyến
8 Anh văn chuyên ngành I AC10.014  VClass01 07/06/2018 Nhandh Tuannd đại học trực tuyến
9 Anh văn II EG09.2.011  VClass01 07/06/2018 Anhdtv Toannh đại học trực tuyến
10 Anh văn chuyên ngành II BA19.009  VClass01 07/06/2018 Nhandh Tuannd đại học trực tuyến
11 Nghe – Tiếng Anh 2 EN22.006  VClass01 07/06/2018 Anhdtv Toannh đại học trực tuyến
12 Nhập môn Internet và E-learning EG38.034  VClass02 08/06/2018 Dungnt Ducvh đại học trực tuyến
13 Nói – Tiếng Anh 2 EN23.006  VClass01 08/06/2018 Yenth Dungnt đại học trực tuyến
14 Nhập môn Internet & E-Learning EG38.035  VClass01 08/06/2018 Dungnt Ducvh đại học trực tuyến
15 Viết – Tiếng Anh 2 EN25.006  VClass01 08/06/2018 Yenth Dungnt đại học trực tuyến
16 Kế toán tài chính I AC01.014  VClass01 11/06/2018 Toandt Dungnt đại học trực tuyến
17 Quản trị sản xuất BA10.014  VClass01 11/06/2018 Nhandh Ducvh đại học trực tuyến
18 Đề án môn học AC20.003  VClass01 11/06/2018 Nhandh Dungnt đại học trực tuyến
19 Luật Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng EL41.003  VClass01 11/06/2018 Nhungvth Ducvh đại học trực tuyến
20 Quản trị kinh doanh quốc tế BA28.003  VClass01 12/06/2018 Ngabt Toannh đại học trực tuyến
21 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.025  VClass01 12/06/2018 Dungnt Tuannd đại học trực tuyến
22 Quản trị học BA06.015  VClass01 12/06/2018 Thienvv Toannh đại học trực tuyến
23 Luật An sinh xã hội EL51.003  VClass01 12/06/2018 Nhungvth Tuannd đại học trực tuyến
24 Đại số tuyến tính EG10.3.026  VClass01 13/06/2018 Travtl Thienvv đại học trực tuyến
25 Kinh tế lượng EG19.016  VClass01 13/06/2018 Dungnt Anhtt đại học trực tuyến
26 Toán cao cấp 2 EG10.1.021  VClass01 13/06/2018 Travtl Thienvv đại học trực tuyến
27 Nhập môn Internet & E-Learning EG38.036  VClass01 13/06/2018 Dungnt Anhtt đại học trực tuyến
28 Luật Hình sự Viêt Nam EL10.017  VClass01 14/06/2018 Tuannd Toannh đại học trực tuyến
29 Nói – Tiếng Anh 2 EN23.006  VClass02 14/06/2018 Yenth Tuannd đại học trực tuyến
30 Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng EL43.003  VClass01  14/06/2018 Tuannd Toannh đại học trực tuyến
31 Viết – Tiếng Anh 2 EN25.006  VClass02 14/06/2018 Yenth Tuannd đại học trực tuyến
32 Quản lý nhà nước về kinh tế BA02.015  VClass01 15/06/2018 Toandt Ducvh đại học trực tuyến
33 Tiếng Việt thực hành EN02.007  VClass01 15/06/2018 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
34 Kinh tế Vi mô EG13.011  VClass01 15/06/2018 Anhtt Ducvh đại học trực tuyến
35 Thực hành tiếng tổng hợp EN58.003  VClass01 15/06/2018 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
36 Quản trị kinh doanh EG23/BA23.009  VClass01 18/06/2018 Nhandh Dungnt đại học trực tuyến
37 Kiểm toán căn bản EG26.010  VClass01 18/06/2018 Ngabt Ducvh đại học trực tuyến
38 Chuẩn mực kế toán Việt Nam AC21.003  VClass01 18/06/2018 Nhandh Dungnt đại học trực tuyến
39 Đề án quản trị kinh doanh BA27.003  VClass01 18/06/2018 Ngabt Ducvh đại học trực tuyến
40 Luật Hiến pháp Việt Nam EL08.011  VClass01 19/06/2018 Tuannd Toannh đại học trực tuyến
41 Ngữ âm lý thuyết EN10.007  VClass01 19/06/2018 Yenth Tuannd đại học trực tuyến
42 Kỹ năng nghề Luật EL44.003  VClass01  19/06/2018 Tuannd Toannh đại học trực tuyến
43 Đọc – Tiếng Anh 2 EN24.006  VClass01 19/06/2018 Anhdtv Tuannd đại học trực tuyến
44 Kinh tế phát triển EG15.011  VClass01 29/06/2018 Huongdt Ducvh đại học trực tuyến
45 Luật Hôn nhân & Gia đình Việt Nam EL15.014  VClass01 29/06/2018 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
46 Lý luận Nhà nước & Pháp luật EL06.011  VClass01 29/06/2018 Linhntt Ducvh đại học trực tuyến
47 Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng EL43.003  VClass02  29/06/2018 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »