Lịch VClass tháng 08/2018

Đăng bởi EHOU ngày 01/08/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 08/2018

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 
1 Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05.013  VClass 01 01/08/2018 Linhntt Thienvv đại học trực tuyến
2 Đọc – Tiếng Anh 1 EN20.010  VClass 01 01/08/2018 Anhdtv Anhtt đại học trực tuyến
3 Anh văn 4 EL01.011  VClass 01 01/08/2018 Nhandh Thienvv đại học trực tuyến
4 Nghe – Tiếng Anh 4 EN30.006  VClass 01 01/08/2018 Anhdtv Anhtt đại học trực tuyến
5 Anh văn chuyên ngành II AC11.010  VClass 01 02/08/2018 Nhandh Toannh đại học trực tuyến
6 Nói – Tiếng Anh 3 EN27.011  VClass 01 02/08/2018 Yenth Tuannd đại học trực tuyến
7 Luật kinh doanh EG21.019  VClass 01 02/08/2018 Toandt Toannh đại học trực tuyến
8 Thực tập dịch EN48.006  VClass 01 02/08/2018 Anhdtv Tuannd đại học trực tuyến
9 Anh văn chuyên ngành II BA19.010  VClass 01 03/08/2018 Nhandh Ducvh đại học trực tuyến
10 Cơ sở lập trình IT01.018  VClass 01 03/08/2018 Toannh Dungnt đại học trực tuyến
11 Tin học và ứng dụng trong quản trị BA15.013  VClass 01 03/08/2018 Anhtt Ducvh đại học trực tuyến
12 Anh văn III EG09.3.012  VClass 01 03/08/2018 Nhandh Dungnt đại học trực tuyến
13 Kế toán tài chính II AC02.010  VClass 01 06/08/2018 Toandt Ducvh đại học trực tuyến
14 Luật Môi trường EL27.015  VClass 01 06/08/2018 Nhungvth Dungnt đại học trực tuyến
15 Nguyên lý kế toán EG17.018  VClass 01 06/08/2018 Toandt Ducvh đại học trực tuyến
16 Luật Dân sự Việt Nam 1 EL12.012  VClass 01 06/08/2018 Nhungvth Dungnt đại học trực tuyến
17 Thiết kế đồ họa IT13.015  VClass 01 07/08/2018 Ducvh Tuannd đại học trực tuyến
18 Thương mại điện tử IT16/EG31.016  VClass 01 07/08/2018 Dungnt Toannh đại học trực tuyến
19 Thuế EG25.013  VClass  01  07/08/2018 Ducvh Tuannd đại học trực tuyến
20 Nhập môn Internet và E-learning EG38.037  VClass 02 07/08/2018 Dungnt Toannh đại học trực tuyến
21 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam EG02.011  VClass 01 08/08/2018 Linhntt Thienvv đại học trực tuyến
22 Luật Kinh tế chuyên ngành EL35.013  VClass 01 08/08/2018 Nhungvth Anhtt đại học trực tuyến
23 Luật Hành chính Việt Nam EL09.012  VClass 01 08/08/2018 Nhungvth Thienvv đại học trực tuyến
24 Viết – Tiếng Anh 3 EN29.011  VClass 01 08/08/2018 Yenth Anhtt đại học trực tuyến
25 Quản trị kinh doanh EG23/BA23.010  VClass 01 09/08/2018 Nhandh Tuannd đại học trực tuyến
26 Giao thoa văn hóa EN14.009  VClass 01 09/08/2018 Phuongnm Toannh đại học trực tuyến
27 Kinh tế vĩ mô EG14.012  VClass 01 09/08/2018 Anhtt Tuannd đại học trực tuyến
28 Logic học đại cương EN08.009  VClass 01 09/08/2018 Nhandh Toannh đại học trực tuyến
29 Tư pháp quốc tế EL18.011  VClass 01  10/08/2018 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
30 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.011  VClass 01 10/08/2018 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
31 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.026  VClass 02 10/08/2018 Dungnt Ducvh đại học trực tuyến
32 Văn học Anh – Mỹ EN16.006  VClass 01 10/08/2018 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
33 Tài chính doanh nghiệp II BF07.012  VClass 01 13/08/2018 Ngabt Ducvh đại học trực tuyến
34 Lập trình cho thiết bị di động IT18.010  VClass 01 13/08/2018 Toannh Dungnt đại học trực tuyến
35 Nguyên lý thống kê EG20.018  VClass 01 13/08/2018 Ngabt Ducvh đại học trực tuyến
36 Mạng và truyền thông IT11.011  VClass 01 13/08/2018 Toannh Dungnt đại học trực tuyến
37 Kinh tế quốc tế BA05.014  VClass 01 14/08/2018 Toandt Toannh đại học trực tuyến
38 Kế toán quản trị EG33.012  VClass 01 14/08/2018 Thienvv Tuannd đại học trực tuyến
39 Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16.020  VClass 01 14/08/2018 Toannh Toannh đại học trực tuyến
40 Nhập môn Internet và E-learning EG38.038  VClass 01 14/08/2018 Dungnt Tuannd đại học trực tuyến
41 Luật ngân hàng EL25.012  VClass 01 15/08/2018 Nhungvth Thienvv đại học trực tuyến
42 Ngoại ngữ II.1 (Tiếng Trung) EN06.1.008  VClass 01 15/08/2018 Phuongbm Anhtt đại học trực tuyến
43 Luật Đất đai Việt Nam EL22.014  VClass 01 15/08/2018 Nhungvth Thienvv đại học trực tuyến
44 Ngoại ngữ II.3 (Tiếng Trung) EN06.3.008  VClass 01 15/08/2018 Phuongbm Anhtt đại học trực tuyến
45 Tiếng anh cơ bản EN56.009  VClass 01 16/08/2018 Yenth Toannh đại học trực tuyến
46 Hệ quản trị CSDL IT10.014  VClass 01 16/08/2018 Toannh Tuannd đại học trực tuyến
47 Ngữ âm thực hành EN09.007  VClass 01 16/08/2018 Yenth Toannh đại học trực tuyến
48 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng IT07.015  VClass 01 16/08/2018 Toannh Tuannd đại học trực tuyến
49 Kinh tế môi trường BA03.011  VClass 01 17/08/2018 Toandt Ducvh đại học trực tuyến
50 Đại số và hình giải tích EG10.3.029  VClass 01 17/08/2018 Travtl Dungnt đại học trực tuyến
51 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.027  VClass 01 17/08/2018 Dungnt Ducvh đại học trực tuyến
52 Xây dựng văn bản pháp luật EL07.027  VClass 01 17/08/2018 Linhntt Dungnt đại học trực tuyến
53 Luật kinh tế Việt Nam 2 EL20.014  VClass 01 20/08/2018 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
54 Toán rời rạc IT04.009  VClass 01 20/08/2018 Toannh Dungnt đại học trực tuyến
55 Luật kinh tế Việt Nam 1 EL19.016  VClass 01 20/08/2018 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
56 Lý thuyết dịch EN43.007  VClass 01 20/08/2018 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
57 Tiếng Việt và soạn thảo văn bản EG08.026  VClass 02 21/08/2018 Linhntt Toannh đại học trực tuyến
58 Cơ sở dữ liệu IT06.016  VClass 01 21/08/2018 Toannh Tuannd đại học trực tuyến
59 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam EG02.011  VClass 02 21/08/2018 Linhntt Toannh đại học trực tuyến
60 Quản trị rủi ro EG36.012  VClass 01  21/08/2018 Ducvh Tuannd đại học trực tuyến
61 Trò chơi kinh doanh BA17.016  VClass 01 22/08/2018 Huongdt Thienvv đại học trực tuyến
62 Công pháp quốc tế EL17.016   VClass 01 22/08/2018 Nhungvth Anhtt đại học trực tuyến
63 Pháp luật tài chính BF13/EL24.016  VClass 01 22/08/2018 Nhungvth Thienvv đại học trực tuyến
64 Nghe – Tiếng Anh 6 EN38.005  VClass 01 22/08/2018 Anhdtv Anhtt đại học trực tuyến
65 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22.013  VClass 01 23/08/2018 Toandt Toannh đại học trực tuyến
66 Viết – Tiếng Anh 1 EN21.009  VClass 01 23/08/2018 Yenth Tuannd đại học trực tuyến
67 Nói – Tiếng Anh 4 EN31.006  VClass 01 23/08/2018 Lytth Toannh đại học trực tuyến
68 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới EL31.020  VClass 01 24/08/2018 Linhntt Ducvh đại học trực tuyến
69 Phân tích và thiết kế hệ thống TT IT12.015  VClass 01 24/08/2018 Toannh Dungnt đại học trực tuyến
70 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam EL30.012  VClass 02 24/08/2018 Linhntt Ducvh đại học trực tuyến
71 Lập trình hệ thống IT17.010  VClass 01 24/08/2018 Toannh Dungnt đại học trực tuyến
72 Luật Đất đai Việt Nam EL22.014  VClass 02 27/08/2018 Nhungvth Ducvh đại học trực tuyến
73 Ngữ âm lý thuyết EN10.009  VClass 01 27/08/2018 yenyh Dungnt đại học trực tuyến
74 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.027  VClass 02 27/08/2018 Dungnt Ducvh đại học trực tuyến
75 Ngôn ngữ học đối chiếu EN04.008  VClass 01 28/08/2018 Anhdtv Toannh đại học trực tuyến
76 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học EN05.008  VClass 01 28/08/2018 Yenth Tuannd đại học trực tuyến
77 Tiếng Anh thương mại EN51.009  VClass 01 28/08/2018 Anhdtv Toannh đại học trực tuyến
78 Luật Môi trường EL27.015  VClass 02 29/08/2018 Nhungvth Thienvv đại học trực tuyến
79 Luật Dân sự Việt Nam 1 EL12.012  VClass 02 29/08/2018 Nhungvth Anhtt đại học trực tuyến
80 Dịch nâng cao 3 (Dịch nói) EN47.005  VClass 01 29/08/2018 Yenth Thienvv đại học trực tuyến
81 Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05.013  VClass 02 30/08/2018 Linhntt Toannh đại học trực tuyến
82 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.011  VClass 02 30/08/2018 Anhdtv Tuannd đại học trực tuyến
83 Xã hội học đại cương EL02.014   VClass 02 30/08/2018 Linhntt Toannh đại học trực tuyến
84 Kỹ năng thuyết trình EN54.005  VClass 01 30/08/2018 Anhdtv Tuannd đại học trực tuyến
85 Anh văn III EG09.3.012  VClass 02 31/08/2018 Nhandh Thienvv đại học trực tuyến
86 Nhập môn Internet và E-learning EG38.038  VClass 02 31/08/2018 Dungnt Anhtt đại học trực tuyến
87 Anh văn 4 EL01.011  VClass 02 31/08/2018 Nhandh Thienvv đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »