Lịch VClass tháng 6/2017

Đăng bởi EHOU ngày 28/05/2017

 

LỊCH VCLASS THÁNG 6/2017

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp
1 Kế toán thuế AC07.006 VClass01 6/2/2017 Ducvh Dungnt

đại học trực tuyến

2 Anh văn II EG09.2.009 VClass02 6/2/2017 Anhdtv Ducvh

đại học trực tuyến

3 Nhập môn Internet và E-learning EG38.024 VClass01 6/2/2017 Dungnt Dungnt

đại học trực tuyến

4 Nghe – Tiếng Anh 2 EN22.004 VClass02 6/2/2017 Anhdtv Ducvh

đại học trực tuyến

5 Công pháp quốc tế EL17.010 VClass02 6/5/2017 Nhungvth Ducvh

đại học trực tuyến

7 Đọc – Tiếng Anh 4 EN32.004 VClass01 6/5/2017 Lytth Dungnt

đại học trực tuyến

8 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.009 Vclass02 6/6/2017 Quyenntk Toannh

đại học trực tuyến

9 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.016 VClass01 6/6/2017 Dungnt Tuannd

đại học trực tuyến

12 Anh văn chuyên ngành II BA19.007  VClass01 6/14/2017 Nhandh Anhtt

đại học trực tuyến

13 Luật kinh doanh EG21.012  VClass 01 6/14/2017 Toandt Ducvh

đại học trực tuyến

14 Nguyên lý kế toán EG17.012  VClass 01 6/14/2017 Toandt Anhtt

đại học trực tuyến

15 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Thế giới EL31.014  Vclass01 6/14/2017 Linhntt Ducvh

đại học trực tuyến

16 Thuế EG25.009   VClass 01 6/15/2017 Ducvh Toannh

đại học trực tuyến

17 Luật Hành chính Việt Nam EL09.008  VClass 01 6/15/2017 Tuannd Tuannd

đại học trực tuyến

18 Anh văn 4 EL01.007  Vclass01 6/15/2017 Tambtm Toannh

đại học trực tuyến

19 Luật kinh tế Việt Nam 2 EL20.010  VClass 02 6/15/2017 Tuannd Tuannd

đại học trực tuyến

20 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.016  VClass02 6/16/2017 Dungnt Dungnt

đại học trực tuyến

21 Cơ sở dữ liệu IT06.012  VClass01 6/16/2017 Toannh Anhtt

đại học trực tuyến

22 Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16/BF22.013  VClass01 6/16/2017 Toandt Dungnt

đại học trực tuyến

23 Nhập môn Internet và E-learning EG38.024  VClass02 6/16/2017 Dungnt Anhtt

đại học trực tuyến

24 Quản trị kinh doanh EG23/BA23.007  VClass01 6/27/2017 Nhandh Tuannd

đại học trực tuyến

25 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14.010  VClass01 6/27/2017 Nhungvth Toannh

đại học trực tuyến

26 Xây dựng văn bản pháp luật EL07.017  VClass01 6/27/2017 Linhntt Tuannd

đại học trực tuyến

27 Công pháp quốc tế EL17.011  VClass01 6/27/2017 Nhungvth Toannh

đại học trực tuyến

28 Quản trị sản xuất BA10.010  VClass01 6/28/2017 Nhandh Anhtt

đại học trực tuyến

29 Ngữ âm lý thuyết EN10.004  VClass01 6/28/2017 Lytth Ducvh

đại học trực tuyến

30 Anh văn chuyên ngành II AC11.007  VClass01 6/28/2017 Nhandh Anhtt

đại học trực tuyến

31 Luật Hôn nhân & Gia đình Việt Nam EL15.011  VClass 01 6/28/2017 Tuannd Ducvh

đại học trực tuyến

32 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22.009   VClass 01 6/29/2017 Toandt Toannh

đại học trực tuyến

33 Phân tích và thiết kế hệ thống TT IT12.011  VClass01 6/29/2017 Lannt Tuannd

đại học trực tuyến

34 Kế toán quản trị EG33.006  VClass 01 6/29/2017 Duongnt Toannh

đại học trực tuyến

35 Anh văn 4 EL01.007  Vclass02 6/29/2017 Tambtm Tuannd

đại học trực tuyến

36 Kinh tế quốc tế BA05.010  VClass 01 6/30/2017 Toandt Ducvh

đại học trực tuyến

37 Viết – Tiếng Anh 3 EN29.006  VClass01 6/30/2017 Yenth Dungnt

đại học trực tuyến

38 Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16/BF22.013  VClass 02 6/30/2017 Toandt Ducvh

đại học trực tuyến

39 Dịch nâng cao 1 EN45.001  VClass01 6/30/2017 Yenth Dungnt

đại học trực tuyến

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »