EHOU 06/05/2021
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần sinh viên CT EHOU để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 11221/TB-TTEL ngày 04/5/2021 về việc  thay đổi lịch thi kết thúc học phần của SV CT EHOU để phòng chống dịch bệnh Covid-19

EHOU 06/05/2021
Công văn số 2134/ĐHM ngày 04/5/2021 của Nhà trường về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 2134/ĐHM ngày 04/5/2021 của Nhà trường về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

EHOU 02/02/2021
Thông báo số 920/ĐHM về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 920/ĐHM ngày 01/02/2021 của Nhà trường về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp  với các ca lây nhiễm trong cộng đồng .

EHOU 29/01/2021
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần sinh viên CT EHOU để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi anh/chị sinh viên, Thông báo 2921/TB-TTEL ngày 28/01/2021  thay đổi lịch thi kết thúc học phần của SV CT EHOU để phòng chống dịch bệnh Covid-19

EHOU 29/01/2021
Thông báo số 872/ĐHM về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 872/TB-ĐHM ngày 28/01/2021 của Nhà trường về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp  với các ca lây nhiễm trong cộng đồng .


Dịch ngôn ngữ (Translate) »