Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức covid 19 > Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần sinh viên CT EHOU để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần sinh viên CT EHOU để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Đăng bởi EHOU ngày 29/01/2021

Kính gửi anh/chị sinh viên,

Thông báo 2921/TB-TTEL ngày 28/01/2021  thay đổi lịch thi kết thúc học phần của SV CT EHOU để phòng chống dịch bệnh Covid-19


Dịch ngôn ngữ (Translate) »