Lịch học VClass tháng 02/2016

Đăng bởi EHOU ngày 04/05/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 02/2016

Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Xây dựng văn bản pháp luật EG08/EL07.010 Vclass02 18/02/2016 linhntt ducvh tham gia
2 Nhập môn Internet và E-Learning EG38.015 Vclass02 18/02/2016 quynhntb anhtt tham gia
3 Xã hội học đại cương EL02.007 Vclass02 18/02/2016 linhntt anhtt tham gia
4 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin EG01.007 Vclass02 19/02/2016 linhntt tuandt tham gia
5 Đọc – Tiếng Anh 1 EN20.003 Vclass02 19/02/2016 tuandt ducvh tham gia
6 Tư tưởng HCM EG03.007 Vclass02 19/02/2016 linhntt tuandt tham gia
7 Anh văn chuyên ngành 2 BA19.004 Vclass01 19/02/2016 tuandt ducvh tham gia
8 Viết – Tiếng anh 1 EN21.001 Vclass02 20/02/2016 yenth tuandt tham gia
9 Ngữ âm thực hành EN09.001 Vclass02 20/02/2016 yenth tuandt tham gia


Dịch ngôn ngữ (Translate) »