Lịch học VClass tháng 03/2016

Đăng bởi EHOU ngày 04/05/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 03/2016

Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Luật lao động Việt Nam EL21.006 Vclass01 28/03/2016 tuandt ducvh tham gia
2 Quản trị sản xuất BA10.004 Vclass01 28/03/2016 huongdt ducvh tham gia
3 Tâm lý học đại cương EG07.007 Vclass01 28/03/2016 tuandt toannh tham gia
4 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14.004 Vclass01 29/03/2016 tuandt toannh tham gia
5 Lập trình hệ thống IT17.004 Vclass01 29/03/2016 lannt tuandt tham gia
6 Tín dụng và thanh toán quốc tế EG30.003 Vclass01 29/03/2016 huongdt tuandt tham gia
7 Luật đất đai Việt Nam EL22.005 Vclass01 29/03/2016 tuandt anhtt tham gia
8 Tư pháp Quốc tế EL18.004 Vclass01 30/03/2016 tuandt anhtt tham gia
9 Quản trị mạng IT21.004 Vclass01 30/03/2016 lannt ducvh tham gia
10 Luật kinh tế Việt Nam 2 EL20.005 Vclass01 30/03/2016 tuandt ducvh tham gia
11 Nguyên lý kế toán EG17.007 Vclass01 30/03/2016 toandt toannh tham gia
12 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11.006 Vclass01 31/03/2016 tuandt toannh tham gia
13 Luật Tố tụng hành chính Việt Nam EL34.005 Vclass01 31/03/2016 tuandt tuandt tham gia
14 Luật ngân hàng EL25.004 Vclass01 31/03/2016 tuandt anhtt tham gia


Dịch ngôn ngữ (Translate) »