Lịch học VClass tháng 04/2016

Đăng bởi EHOU ngày 04/05/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 04/2016

Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và tới 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Thanh toán và tín dụng Quốc tế EG30.003 Vclass01 01/04/2016 toandt ducvh

 

 

tham gia

2 Luật hình sự Việt Nam EL10.006 Vclass01 01/04/2016 tuandt ducvh

 

 

tham gia

3 Luật dân sự Việt Nam EL13.006 Vclass01 01/04/2016 tuandt ducvh

 

 

tham gia

4 Nghe – Tiếng anh 1 EN18.001 Vclass01 02/04/2016 anhntv ducvh

 

 

tham gia

5 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11.006 Vclass01 02/04/2016 tuandt ducvh

 

 

tham gia

6 Ngân hàng thương mại EG29.007 Vclass01 04/04/2016 ducvh ducvh

 

 

tham gia

7 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu IT08.006 Vclass01 04/04/2016 thuynt ducvh

 

 

tham gia

8 Trò chơi kinh doanh BA17.007 Vclass01 04/04/2016 ducvh ducvh

 

 

tham gia

9 Tâm lý học tư pháp EL16.004 Vclass01 04/04/2016 tuandt ducvh

 

 

tham gia

10 Marketing căn bản EG18.006 Vclass01 05/04/2016 duongnt ducvh

 

 

tham gia

11 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư AC12/EG37.004 Vclass01 05/04/2016 duongnt ducvh

 

 

tham gia

12 Lập trình cho thiết bị di động IT18.004 Vclass01 05/04/2016 trangvt ducvh

 

 

tham gia

13 Anh van 1 EG09.1.006 Vclass01 05/04/2016 yennh ducvh

 

 

tham gia

14 Kinh tế lượng EG19.006 Vclass01 06/04/2016 thuynt ducvh

 

 

tham gia

15 Nguyên lý thống kê EG20.007 Vclass01 06/04/2016 thanhpg ducvh

 

 

tham gia

16 Toán giải tích/Giải tích 1 EG10.1.010 Vclass01 06/04/2016 trangvt ducvh

 

 

tham gia

17 Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05.006 Vclass01 07/04/2016 linhntt ducvh

 

 

tham gia

18 Thị trường chứng khoán EG28.005 Vclass01 07/04/2016 anhtt ducvh

 

 

tham gia

19 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT05.006 Vclass01 07/04/2016 trangvt ducvh

 

 

tham gia

20 Tin học đại cương EG12.007 Vclass01 07/04/2016 trangvt ducvh

 

 

tham gia

21 Toán cao cấp 1 EG10.3.013 Vclass01 08/04/2016 anhtt ducvh

 

 

tham gia

22 Kế toán tài chính 3 AC03.004 Vclass01 08/04/2016 toandt ducvh

 

 

tham gia

23 Kiến trúc máy tính IT02.007 Vclass01 08/04/2016 trangvt ducvh

 

 

tham gia

24 Quản lý nhà nước về kinh tế BA02.006 Vclass01 08/04/2016 toandt ducvh

 

 

tham gia

25 Pháp luật đại cương EG04.007 Vclass01 11/04/2016 linhntt ducvh

 

 

tham gia

26 Nói – Tiếng Anh 1 EN19.001 Vclass01 11/04/2016 yenth ducvh

 

 

tham gia

27 Nguyên lý hệ điều hành IT03.004 Vclass01 11/04/2016 trangvt ducvh

 

 

tham gia

28 Ngữ pháp thực hành EN12.001 Vclass01 11/04/2016 anhdtv ducvh

 

 

tham gia

29 Nhập môn Internet và E-Learning EG38.016 Vclass01 12/04/2016 quynhntb ducvh

 

 

tham gia

30 Giao thoa văn hóa EN14.001 Vclass01 12/04/2016 anhntv ducvh

 

 

tham gia

31 Xây dựng văn bản pháp luật EL07.011 Vclass01 13/04/2016 linhntt ducvh

 

 

tham gia

32 Đất nước học EN17.001 Vclass01 13/04/2016 anhdtv ducvh

 

 

tham gia

33 Quản trị dự án CNTT IT02.004 Vclass01 13/04/2016 quyennk ducvh

 

 

tham gia

34 Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới EL31.009 Vclass01 14/04/2016 linhntt ducvh

 

 

tham gia

35 Đại cương văn hóa Việt Nam EL04.007 Vclass01 14/04/2016 linhntt ducvh tham gia


Dịch ngôn ngữ (Translate) »