Lịch học VClass tháng 05/2016

Đăng bởi EHOU ngày 04/05/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 05/2016

Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và tới 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Định giá tài sản EG34.003 Vclass01 16/05/2016 tambm ducvh tham gia
2 Kiểm toán căn bản EG26.005 Vclass01 17/05/2016 tambm toannh tham gia
3 Nhập môn Internet và E-Learning EG38.017 Vclass01 17/05/2016 quynhntb ducvh tham gia
4 Tiếng anh chuyên ngành IT01.1.004 Vclass01 18/05/2016 tambm toannh tham gia
5 Kế toán doanh nghiệp BF18.005 Vclass01 18/05/2016 toandt tuannd tham gia
6 Kế toán công ty EG27.004 Vclass01 18/05/2016 toandt tuannd tham gia
7 Phân tích BCTC/Phân tích TCDN EG32/BF08.004 Vclass01 19/05/2016 duongnt ducvh tham gia
8 Quản trị học BA06.007 Vclass01 19/05/2016 duongnt anhtt tham gia
9 Anh văn chuyên ngành 1 BA18.007 Vclass01 20/05/2016 tambm anhtt tham gia
10 Kinh tế quốc tế BA05.005 Vclass01 20/05/2016 toandt toannh tham gia
11 Luật thương mại quốc tế EL26.004 Vclass01 23/05/2016 tuannd toannh tham gia
12 Kinh tế phát triển EG15.006 Vclass01 23/05/2016 huongdt ducvh tham gia
13 Luật đầu tư EL28.004 Vclass01 23/05/2016 tuannd toannh tham gia
14 Luật lao động Việt Nam EL21.007 Vclass01 23/05/2016 tuannd toannh tham gia
15 Luật sở hữu trí tuệ EL29.004 Vclass01 24/05/2016 tuannd ducvh tham gia
16 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.007 Vclass01 24/05/2016 quyenntk tuannd tham gia
17 Luật môi trường EL27.006 Vclass01 24/05/2016 tuannd anhtt tham gia
18 Quản trị sản suất BA11.004 Vclass01 25/05/2016 huongdt anhtt tham gia
19 Luật hiến pháp Việt Nam EL08.007 Vclass01 25/05/2016 tuannd ducvh tham gia
20 Luật hình sự Việt Nam EL10.007 Vclass01 25/05/2016 tuannd ducvh tham gia
21 Luật kinh tế Việt Nam 1 EL19.006 Vclass01 26/05/2016 tuannd toannh tham gia
22 Luật tài chính Việt Nam/Pháp luật tài chính EL24/BF13.005 Vclass01 26/05/2016 tuannd toannh tham gia
23 Công pháp Quốc tế EL17.006 Vclass01 26/05/2016 tuannd ducvh tham gia
24 Luật dân sự Việt Nam EL13.007 Vclass01 26/05/2016 tuannd ducvh tham gia
25 An ninh và bảo mật dữ liệu IT19.004 Vclass01 27/05/2016 lannt anhtt tham gia
26 Giải tích 2 EG10.2.007 Vclass01 27/05/2016 thuynt anhtt tham gia
27 Anh văn chuyên ngành 1 AC10.006 Vclass01 27/05/2016 tambm tuannd tham gia
28 Kế toán tài chính 1 AC01.006 Vclass01 27/05/2016 toandt tuannd tham gia
29 Nói – Tiếng anh 2 EN23.001 Vclass01 28/05/2016 yenth anhtt tham gia
30 Viết – Tiếng anh 2 EN25.001 Vclass01 28/05/2016 yenth anhtt tham gia
31 Tổ chức công tác kế toán AC05.003 Vclass01 30/05/2016 ducvh toannh tham gia
32 Tài chính doanh nghiệp/Quản trị tài chính EG24/BA07.009 Vclass01 30/05/2016 toandt toannh tham gia
33 Quản trị rủi ro EG36.004 Vclass01 30/05/2016 ducvh tuannd tham gia
34 Luật tố tụng hình sự Việt Nam EL11.007 Vclass01 30/05/2016 tuannd ducvh tham gia
35 Kỹ thuật lập trình đồ họa IT23.004 Vclass01 31/05/2016 quyenntk ducvh tham gia
36 Kinh tế lượng EG19.007 Vclass01 31/05/2016 thuynt toannh tham gia
37 Kế toán thuế AC07.003 Vclass01 31/05/2016 ducvh anhtt tham gia
38 Quản trị nhân lực BA09.005 Vclass01 31/05/2016 ducvh tuannd tham gia


Dịch ngôn ngữ (Translate) »