Lịch học VClass tháng 10/2016

Đăng bởi EHOU ngày 01/10/2016

LỊCH VCLASS THÁNG 10/2016

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Thị trường chứng khoán Vclass 01 EG28.007 26/10/2016 anhtt ducvh đại học trực tuyến
2 Luật Lao động Việt Nam  Vclass 01 EL21.009 10/10/2016 tuannd dungnt đại học trực tuyến
3 Kế toán tài chính I  Vclass 01 AC01.008 10/10/2016 toandt ducvh đại học trực tuyến
4 Luật hiến pháp Việt Nam Vclass 01 EL08.008 10/10/2016 tuannd dungnt đại học trực tuyến
5 Anh văn 2 Vclass 01 EG09.2.008 11/10/2016 anhdtv tuannd đại học trực tuyến
6 Nhập môn Internet & E-Learning Vclass 01 EG38.020 11/10/2016 namth toannh đại học trực tuyến
7 Nghe – Tiếng Anh 2 Vclass 01 EN22.003 11/10/2016 anhdtv tuannd đại học trực tuyến
8 An ninh và bảo mật dữ liệu Vclass 01 IT19.006 11/10/2016 lannt toannh đại học trực tuyến
9  Quản trị sản xuất  Vclass 01 BA10.007 12/10/2016 tambm thuyetpm đại học trực tuyến
10 Luật sở hữu trí tuệ Vclass 01 EL29.005 12/10/2016 tuannd anhtt đại học trực tuyến
11 Tín dụng ngân hàng  Vclass 01 BF06.004 12/10/2016 tambm thuyetpm đại học trực tuyến
12 Kinh tế vi mô  Vclass 01 EG13.008 12/10/2016 anhtt anhtt đại học trực tuyến
13 Cơ sở lập trình  Vclass 01 IT01.011 13/10/2016 toannh tuannd đại học trực tuyến
14 Lịch sử Nhà nước & Pháp luật VN  Vclass 01 EL30.006 13/10/2016 linhntt toannh đại học trực tuyến
15 Quản trị mạng Vclass 01 IT21.007 13/10/2016 toannh tuannd đại học trực tuyến
16 Viết Tiếng Anh 4  Vclass 01 EN33.001 19/10/2016 yenth toannh đại học trực tuyến
17 Phân tích & thẩm định dự án đầu tư Vclass 01 AC12.006 14/10/2016 duongnt ducvh đại học trực tuyến
18 Kế toán hành chính sự nghiệp Vclass 01 AC04.008 14/10/2016 ducvh dungnt đại học trực tuyến
19 Luật tài chính Việt Nam Vclass 01 EL24.008 14/10/2016 tuannd ducvh đại học trực tuyến
20 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu Vclass 01 IT08.009 14/10/2016 thuynt dungnt đại học trực tuyến
21  Luật môi trường Vclass 01 EL27.008 17/10/2016 tuannd ducvh đại học trực tuyến
22 Kiểm toán căn bản Vclass 01 EG26.006 17/10/2016 tambm dungnt đại học trực tuyến
23 Luật thương mại quốc tế Vclass 01 EL26.006 17/10/2016 tuannd ducvh đại học trực tuyến
24 Quản trị chiến lược Vclass 01 BA08.007 17/10/2016 tambm dungnt đại học trực tuyến
25 Anh văn 2 Vclass 02 EG09.2.008 18/10/2016 anhdtv tuannd đại học trực tuyến
26 Nói Tiếng Anh 2 Vclass 01 EN23.003 18/10/2016 yenth toannh đại học trực tuyến
27 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam Vclass 01 EL11.009 18/10/2016 tuannd tuannd đại học trực tuyến
28 Viết – Tiếng Anh 2 Vclass 01 EN25.003 18/10/2016 yenth toannh đại học trực tuyến
29 Luật Hôn nhân & Gia đình VN Vclass 01 EL15.008 19/10/2016 tuannd thuyetpm đại học trực tuyến
30 Lý luận Nhà nước & Pháp luật Vclass 01 EL06.008 19/10/2016 linhntt anhtt đại học trực tuyến
31 Quản trị nhân lực Vclass 01 BA09.006 19/10/2016 ducvh thuyetpm đại học trực tuyến
32 Công pháp quốc tế Vclass 01 EL17.008 21/10/2016 tuannd ducvh đại học trực tuyến
33 Tin học ứng dụng trong kế toán Vclass 01 AC09.006 21/10/2016 ducvh dungnt đại học trực tuyến
34 Luật tài chính Việt Nam Vclass 02 EL24.008 21/10/2016 tuannd ducvh đại học trực tuyến
35 Kế toán thuế Vclass 01 AC07.004 21/10/2016 ducvh dungnt đại học trực tuyến
36 Luật kinh tế Việt Nam 1 Vclass 01 EL19.008 24/10/2016 tuannd ducvh đại học trực tuyến
37 Kế toán tài chính I Vclass 02 AC01.008 24/10/2016 toandt dungnt đại học trực tuyến
38 Luật thương mại quốc tế Vclass 02 EL26.006 24/10/2016 tuannd ducvh đại học trực tuyến
39 Thực tập nghề nghiệp Vclass 01 AC13.005 24/10/2016 toandt dungnt đại học trực tuyến
40 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Vclass 01 IT12.008 25/10/2016 lannt tuannd đại học trực tuyến
41 V02: Nhập môn Internet & E-Learning Vclass 02 EG38.020 25/10/2016 namth toannh đại học trực tuyến
42 Kỹ thuật lập trình đồ họa Vclass 01 IT23.006 25/10/2016 quyenntk tuannd đại học trực tuyến
43 Ngoại ngữ II.2 Vclass 01 EN06.2.001 25/10/2016 phuongbm toannh đại học trực tuyến
44 Luật Hôn nhân & Gia đình VN Vclass 02 EL15.008 26/10/2016 tuannd thuyetpm đại học trực tuyến
45 Phân tích báo cáo TC/Phân tích TCDN Vclass 01 EG32/BF08.005 26/10/2016 duongnt anhtt đại học trực tuyến
46 Marketing căn bản Vclass 01 EG18.009 26/10/2016 duongnt anhtt đại học trực tuyến
48 Lịch sử Nhà nước & Pháp luật VN Vclass 02 EL30.006 27/10/2016 linhntt anhtt đại học trực tuyến
49 Quản lý dự án CNTT Vclass 01 IT22.007 27/10/2016 toannh thuyetpm đại học trực tuyến
50 Viết Tiếng Anh 4 Vclass 02 EN33.001 27/10/2016 yenth anhtt đại học trực tuyến
51 Luật Đầu tư Vclass 01 EL28.006 28/10/2016 tuannd toannh đại học trực tuyến
52 Kinh tế lượng Vclass 01 EG19.009 28/10/2016 thuynt dungnt đại học trực tuyến
53 Luật Dân sự Việt Nam 2 Vclass 01 EL13.009 28/10/2016 tuannd toannh đại học trực tuyến
54 Giải tích 2 Vclass 01 EG10.2.008 28/10/2016 thuynt dungnt đại học trực tuyến
55 Đại số tuyến tính Vclass 01 EG10.3.017 31/10/2016 anhtt dungnt đại học trực tuyến
56 Kiểm toán căn bản Vclass 02 EG26.006 31/10/2016 tambm ducvh đại học trực tuyến
57 Toán cao cấp 2 Vclass 01 EG10.1.013 31/10/2016 lannt dungnt đại học trực tuyến
58 Anh văn chuyên ngành 1 Vclass 01 BA18.009 31/10/2016 tambm ducvh đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »